senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2004 - möteshandlingar

äger rum under tiden 27 feb - x mars  och   avvecklas elektroniskt
Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. 

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  OBS också i  "aktiv"
form på årsmötets förstasida
Kallelsen till mötet Verksamhetsberättelse för 2003 Resultaträkning 2003

Deltagarlista (de som
registrerat sig med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2003 Revisionsrapport 2003 Budgetförslag för 2004
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag Motioner Förslag till ändrade stadgar

Några praktiska frågor:

Kallelse (utsänd med mejl till alla kända medlemmar 04-02-11

Härmed kallas Du till årsmöte 2004 i senITel. Som vanligt håller vi mötet på nätet. De stora frågorna för året är ansökan om medlemsskap i Teleseniorernas Förbund (TF) samt utträde ur SeniorNet. Vi har haft en diskussionen rullande under slutet av 2003 bland senITelmedlemmarna som föranledde styrelsen att ta beslut om att ansöka om medlemsskap i TF förbehållet att årsmötet 2004 så beslutar. Ansökan är gjord och medlemsskap erhållet på nämnda villkor. Information om TF finns på www.teleseniorerna.se. Eftersom styrelsen inte anser att mer än ett medlemsskap skall krävas för att vara med i senITel utgår med denna logik medlemsskapet i SeniorNet. Däremot stödjer styrelsen att enskilda senITelmedlemmar också är medlemmar i SeniorNet. Dessa båda förändringar är inbakade i styrelsens förslag till nya stadgar varför vi uppmanar Dig att noggrant läsa igenom förslaget. Anpassningar har också gjorts till TF:s mallstadgar. En medlemsavgift på 100 kronor kommer också att föreslås vilket reflekteras i budgetförslaget.

Vi lägger inom kort ut underlaget för årsmötet på hemsidan och vi använder oss av "röstningsmaskinen". Du har haft chansen att prova den under en längre tid nu så vi tror inte att Du skall mötas av några besvär. Skulle Du till äventyrs inte sökt id och lösenord hos webmaster Pelle är det hög tid att göra det nu. De som har registrerat sig är de som är deltagare i årsmötet.

Har Du några frågor Du vill ha upp på årsmötet emotser vi dem två veckor före mötet.

Vi räknar med att årsmöte 2004 startar upp den 27:de  februari 2004 och kommer att pågå c:a tre veckor.

Väl mött på nätet.

Styrelsen"


DAGORDNING

1 Mötet öppnas och dagordning fastställes
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av justeringsman (tillika rösträknare) att tillsammans med ordföranden justera    protokollet
5 Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
6 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2003
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8 Nya stadgar (övergång från SeniorNet till TF)
9 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
10 Val av revisor och revisorssuppleant
11 Val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande
12 Budget och arbetsplan för 2004
13 Beslut om årsavgift
14 Beslut om arvoden och ersättningar
15 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (förslag skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet)
16 Avslutning

uppil.gif (1261 bytes)


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003

 

Medlemmar 

Klubben hade vid årsskiftet totalt ca 90 medlemmar. Samtliga är tidigare anställda vid Televerket/Telia. Flertalet kommer från Stock-holm med omnejd men även Göteborg och andra delar av landet är representerade. 

Styrelse 

Ordförande Karl-Erik Eriksson keeriksson'snabel-a'telia.com
Vice ordf. Hilding Corneliusson hico'snabel-a'telia.com
Sekreterare Bengt Lindstrand bengt.o.lindstrand'snabel-a'telia.com
Kassör  Else-Gun Zetterblad elsegun.hans'snabel-a'telia.com
Programchef Ingemar Nevelius. neve'snabel-a'telia.com
Webmaster Pelle Carlson pelle.carlson'snabel-a'home.se
Suppleanter:
Johan Martin-Löf Johan.Martin-Lof'snabel-a'telia.com
Bo Zetterberg bo.zetterberg'snabel-a'telia.com

Revisorer     Leif Åkehag med Kjell Palmqvist som suppleant

Valberedning     Thomas Haug (sammankallande), Torbjörn Andström och Jan-Axel Swensson

Sammanträden/Möten

Ett ordinarie årsmöte och tre protokollförda styrelsemöten har hållits. Årsmötet har, liksom föregående år, genomförts ”på nätet”. För att klara detta har ett nytt diskussionsforum (”röstningsmaskin”) introducerats, vilket ytterligare förfinats under sommaren. 

Klubbmöten , s k torsdagsmöten, har i Stockholm genomförts under 27 torsdagar, huvudsakligen på Telemuseum men även som studiebesök (”Kuben” på KTH och Ericson i Kista). Vid flertalet möten har någon, intern eller extern, gästföreläsare engagerats för att hålla oss ā jour med utvecklingen inom IT och närliggande intressanta områden. Återkommande diskussionsämnen har bl a varit datavirus och säkerhet samt ”bildmakeri”. Dessa klubbmötena finns utförligt refererade på hemsidan.

I Göteborg har 23 klubbmöten genomförts på Änggårdens telestation. Mötena har bl a ägnats åt hårdvaruteknik, bildbehandling och släktforskning med hjälp av dator samt problemlösning. 

Övrig verksamhet

Seniorsurfdag har genomförts under Bo Zetterbergs ledning. Träffen var mycket väl förberedd med många värdar, men tyvärr kom få deltagare. Alltså bra kvali-tetsmässsigt med nöjda deltagare, men en besvikelse kvantitetsmässigt.

Lokalfrågan, liksom frågan om Telemuseums framtid, har engagerat oss med accelererande oro under hela hösten. Lokalfrågan har fått en lycklig lösning ge-nom att vi får disponera en bra möteslokal på Tekniska Museet. Frågan om Tele-museum ändade däremot i näst intill katastrof i och med beslutet i december om  museets nedläggning (delvis integrering i Tekniska Museet).

Vårt förhållande till det nybildade Teleseniorernas Förbund, TF och SeniorNet Sweden är frågor som också engagerat oss under hösten. Styrelsens beslut blev att föreslå årsmötet 2004 anslutning till TF och utträde ur SeniorNet. 

Skrivelser 

Med anledning av ovanstående frågor har skrivelser avgivits till berörda statsråd med starkt ifrågasättande av uteblivet stöd till Telemuseum, till Teleseniorernas Förbund med ansökan om inträde och till SeniorNet Sweden med information om avsikten att utträda. 

Övrigt 

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat. 

Klubben har varit representerad vid SenorNet Sweden´s årsmöte.    

Detaljer om organisation och verksamhet under året finns som vanligt på klubbens hemsida, www.senitel.org.

 

Stockholm 2004-01-15

Karl-Erik Eriksson        Hilding Corneliuson       Bengt Lindstrand  

Else-Gun Zetterblad      Ingemar Nevelius            Pelle Carlson

Johan Martin-Löf           Bo Zetterberg

 

Bilaga

 

Rapport från Göteborgssektionen 

Vi har under 2003 varit 12 medlemmar och träffats 23 gånger i en lokal som TIF disponerar i Änggårdens telestation. Vi är alla också medlemmar i TIF och samarbetar med TIF:s data- och fotosektioner. Vid årets början hade vi 9 st gamla datorer till vårt förfogande och höll länge på med att koppla in dem i ett nätverk där vi också hade en ADSL-anslutning till nätet. Det visade sig dock vara svårt att få det att fungera någorlunda säkert och under sommaren inköptes tre nya datorer i byggsatser av TIF data och av de gamla behölls bara en. Hösten började alltså med att vi satte ihop de tre nya datorerna  och fick dem efter en hel del problem att fungera trots att vi under arbetets gång fick ett virus i nätet. Vi hade räknat med att få till stånd ett gemensamt möte med våra vänner i Stockholm men detta har ännu ej kommit till stånd.

Våra träffar har också till stor del ägnats åt bildbehandling och att diskutera och försöka lösa olika problem, som vi råkat ut för. Denna sociala del av verksamheten har uppskattats mycket. Vi har också under hösten gått igenom väsentliga delar av släktforskning med hjälp av datorer, något som flera medlemmar visat intresse för.

Hälsningar

Hilding

uppil.gif (1261 bytes)


Resultaträkning 2003

Intäkter

 
Ing. saldo från 2002 6360:01
Bidrag från SeniorNet 5600:00

Försäljning av överbliven julgåva                  

58:00
Överskott vid försäljning 1:00
Ränta  2:40
Summa 12021:41
Kostnader  
Hårdvara 1189:73
Programverksamheten  693:00
Administration, trafik, småprylar 653:50
Regionala klubbar 0:00
Utg. saldo till 2004  9485:18
Summa 12021:41

 Balansräking 2003-12-31

Tillgångar E-postgiro 9485:18
  Fordringar (*)  3000:00
Summa   12485:18
Skulder/eget kapital    
Skulder   0:00
Eget kapital   12485:18
Summa       12485:18

uppil.gif (1261 bytes)

(*) Kommentar till Fordringar

”Återbäringen” från SeniorNet avser 56 medlemmar som betalat medlemsavgift till SeniorNet t o m halvårskiftet 2003. Ett 10-tal ”dubbelanslutna” är av allt att döma inte registrerade som SenITel-medlemmar, men borde föranleda ”halv återbäring”. (=500:-)

Enligt 2002 års räkenskaper betalade 24 medlemmar sin anslutning till SeniorNet under andra halvåret 2002. Dessa kanske – (kanske inte, pga diskussionerna om kommande anslutning till TF) – betalade till SeniorNet under andra halvåret 2003, vilket kan innebära en kommande ”återbäring”. (= 0 – 2400:-)

Enligt SenITel:s medlemslistor finns för närvarande 96 anslutna. Några är nya, men den stora skillnaden mellan medlemslistorna föranleder antagandet om att SenITel kan ha en fordran på SeniorNet. (= ca 3000)

Else-Gun Zetterblad, kassör


Revisionsberättelse 

Undertecknad, av årsmötet i SenITel utsedd revisor, har granskat bokföring och verifikationer för år 2003.

Allt är i mycket god ordning och vederbörligen verifierat .

Jag föreslår därför att styrelsen beviljas   full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Tyresö den 20 januari 2004

Leif Åkehag

Leif Åkehag


Budgetförslag 2004

    Budget 2004 Jämför Resultat 2003
Intäkter Överskott från 2003       9485:18 6360:01
  Adm.bidrag från TF 1000.00 0.00
  Medlemsbidrag från TF  70x100 7000:00 0.00
  Medlemsavgifter 70x100 7000:00 0.00
  Ev återbäring från SeniorNet 1500:00 5600:00
  Övrigt (ränta + försäljning)   61:40
  Summa 25985:18 12021:41
Kostnader Hårdvara 4000:00 1189:73
  Programverksamhet 2500.00 693:-
  Administration, trafik, småprylar 5000.00 653:50
  Regionala klubbar 5000:00 0.00
  Utg. saldo till 2005 9485:18 9485:18
  Summa 25985:18 12021:41

Valberedningens förslag

Styrelse för 2004

Revisor o suppleant:

Dessutom föreslås för årsmötet:

För valberedningen

Thomas Haug, sammankallande


Motioner

uppil.gif (1261 bytes)Till årets möte har hittills följande  motioner inkommit:


Motion nr 1,  från Neve

Föreslår att när kallelsen sändes ut uppmanas samtidigt att skriva motioner. Tid för att då skriva sin kria skall vara en vecka. I dag får vi kallelsen i så god tid att vi väckes men i fortsättningen blir det ej så se stadgeförslaget citat:

" Medlemmarna skall kallas minst två veckor i förväg, normalt genom e-post. Förslag från medlem att behandla på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor i förväg."

Således har jag gofat som ej såg detta i stadgeförslaget när vi diskuterade det. Det kanske inte är opportunt att peta i stadgarna igen? Man kan ju åxå klara detta genom att ett separat meddelande sänds ut från styrelsen en vecka före sista dag för motions avgivande!


Motion nr 2,  från Neve

Föreslår att vi höjer vår budget för hårdvara från 4000:- till säg 20000:- som en förberedelse till att vi nog blir nödgade köpa en PC-projektor för vår verksamhet på Tekniska Museet.


uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista
(Uppdateras successivt i den takt nya deltagare anmäler sig. De som var registrerade redan tidigare i röstningsmaskinen har förutsatts vara deltagare i mötet, om inte annat besked inkommer)

Först i ordning efter Identitet i Forum, sedan efter Efternamn

Identitet Förnamn Efternamn
Arne A Arne Andersson
Arne Petersson Arne Petersson
Barbro B Barbro Bergman
benake Bengt Åkesson
Bengt Lindstrand Bengt Lindstrand
Bengt Möller Bengt Möller
bengt.nilsson Bengt Nilsson
Birgitta Althén Birgitta Althén
bjorn.gustafsson'snabel-a'fatburen.org Björn Gustafsson
Björn Ståhl Björn Ståhl
Bo Zetterberg Bo Zetterberg
Bror Andersson Bror Andersson
Börje Börje Brolin
calle.falk Calle Falk
Else-Gun Else-Gun Zetterblad
enar.johansson Enar Johansson
Folke Karlsson Folke Karlsson
George Carlsson George Carlsson
Gullan Kamras Gullan Kamras
Gurli Laveson Gurli Laveson
Göran Arfvidson Göran Arfvidson
Göran Roos Göran Roos
Gösta Pettersson Gösta Pettersson
Helge.Svanlund Helge Svanlund
helmer.sylvan Helmer Sylvan
Hilding Hilding Corneliuson
holger norén Holger Norén
Håkan Ullström Håkan Ullström
Jan-Axel Jan-Axel Swensson
Johan Johan Martin-Löf
Josef Brodin Josef Brodin
Kalle Kalle Eriksson
kenneth.bergvall Kenneth Bergvall
Kjell Palmqvist Kjell Palmqvist
kjemar Kjell Markström
kribjo Krister Björnsjö
Kurt Katzeff Kurt Katzeff
Kurt Åberg Kurt Åberg
KåGe Eriksson KåGe Eriksson
Lars Eklund Lars Eklund
lars rune larsson Lars Rune Larsson
leifakehag Leif Åkehag
Lennart.Ygland Lennart Ygland
Malte Ellström Malte Ellström
marake Märta Åkesson
Margareta Lundborg Margareta Lundborg
Mattias Mattias Grönberg
Neve Ingemar Nevelius
o.soderberg'snabel-a'swipnet.se Olle Söderberg
Olof Olof Axmark
Oscar Nordin Oscar Nordin
Pelle Carlson Pelle Carlson
Per Stringberg Per Stringberg
Per T. Per Tegeström
per.didrik Per-Didrik Orling
Ragnar Thorell Ragnar Thorell
RNASLUND Ruben Näslund
robert.norberg Robert Norberg
Rolf Rånlund Rolf Rånlund
Rune Thyni Rune Thyni
Siv Ohlsson Siv Ohlsson
Stig Brändén Stig Brändén
stig.fredlund Stig Fredlund
sven.lernevall Sven Lernevall
Sven-Olof Hultquist Sven-Olof Hultquist
svperu Sven Perup
Thomas Haug Thomas Haug
Till Till Mayer
Torbjörn Torbjörn Andström
Torsten Olofson Torsten Olofson

uppil.gif (1261 bytes)Här är samma lista i ordning efter efternamn:

Identitet Förnamn Efternamn
Birgitta Althén Birgitta Althén
Arne A Arne Andersson
Bror Andersson Bror Andersson
Torbjörn Torbjörn Andström
Göran Arfvidson Göran Arfvidson
Olof Olof Axmark
Barbro B Barbro Bergman
kenneth.bergvall Kenneth Bergvall
kribjo Krister Björnsjö
Josef Brodin Josef Brodin
Börje Börje Brolin
Stig Brändén Stig Brändén
Pelle Carlson Pelle Carlson
George Carlsson George Carlsson
Hilding Hilding Corneliuson
Lars Eklund Lars Eklund
Malte Ellström Malte Ellström
Kalle Kalle Eriksson
KåGe Eriksson KåGe Eriksson
calle.falk Calle Falk
stig.fredlund Stig Fredlund
Mattias Mattias Grönberg
bjorn.gustafsson'snabel-a'fatburen.org Björn Gustafsson
Thomas Haug Thomas Haug
Sven-Olof Hultquist Sven-Olof Hultquist
enar.johansson Enar Johansson
Gullan Kamras Gullan Kamras
Folke Karlsson Folke Karlsson
Kurt Katzeff Kurt Katzeff
lars rune larsson Lars Rune Larsson
Gurli Laveson Gurli Laveson
sven.lernevall Sven Lernevall
Bengt Lindstrand Bengt Lindstrand
Margareta Lundborg Margareta Lundborg
kjemar Kjell Markström
Johan Johan Martin-Löf
Till Till Mayer
Bengt Möller Bengt Möller
Neve Ingemar Nevelius
bengt.nilsson Bengt Nilsson
robert.norberg Robert Norberg
Oscar Nordin Oscar Nordin
holger norén Holger Norén
RNASLUND Ruben Näslund
Siv Ohlsson Siv Ohlsson
Torsten Olofson Torsten Olofson
per.didrik Per-Didrik Orling
Kjell Palmqvist Kjell Palmqvist
svperu Sven Perup
Arne Petersson Arne Petersson
Gösta Pettersson Gösta Pettersson
Göran Roos Göran Roos
Rolf Rånlund Rolf Rånlund
Per Stringberg Per Stringberg
Björn Ståhl Björn Ståhl
Helge.Svanlund Helge Svanlund
Jan-Axel Jan-Axel Swensson
helmer.sylvan Helmer Sylvan
o.soderberg'snabel-a'swipnet.se Olle Söderberg
Per T. Per Tegeström
Ragnar Thorell Ragnar Thorell
Rune Thyni Rune Thyni
Håkan Ullström Håkan Ullström
Lennart.Ygland Lennart Ygland
Bo Zetterberg Bo Zetterberg
Else-Gun Else-Gun Zetterblad
Kurt Åberg Kurt Åberg
leifakehag Leif Åkehag
benake Bengt Åkesson
marake Märta Åkesson

uppil.gif (1261 bytes)


Sidan senast reviderad 2006-10-29 Åter till senITel:s hemsida