senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2005 - möteshandlingar

äger rum under tiden 2 feb - ca 20 feb  och   avvecklas elektroniskt
Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. 

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  OBS också i  "aktiv"
form på årsmötets förstasida
Kallelsen till mötet Verksamhetsberättelse för 2004 Resultaträkning 2004

Deltagarlista (de som
registrerat sig med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2004 Revisionsrapport 2004 Budgetförslag för 2005
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag Motioner Prel tidsplan för mötet

Några praktiska frågor:

Kallelse (utsänd med mejl till alla kända medlemmar 05-01-12)

Härmed kallas till årsmöte 2005 i senITel.

Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 2 februari 2005.

Underlaget för årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter 16 januari i den takt som materialet blir klart. Vi använder oss av "röstningsmaskinen" som fick gott betyg vid föregående års årsmöte. Mötet kommer att pågå drygt två veckor.

De som registrerat sig hos webmaster Pelle och fått id och lösenord är deltagare i mötet. Skulle Du ha missat det är det fortfarande tid att göra något åt det.

I de två senaste månadsrapporterna från ordföranden har påminnelse gått ut om möjligheten att inkomma med frågor från medlemmarna att tas upp på årsmötet. Enligt stadgarna skall sådana frågor vara styrelsen till handa senast tre veckor före mötets start men vi kommer att se välvilligt på möjligheten att vara mindre formella i det avseendet.

Väl mött på nätet och var aktiv att delta i röstningsförfarandet.

Styrelsen

2005-01-12


DAGORDNING

Dagordning vid årsmöte 2005

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.                   Val av två protokollsjusterare

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse.

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2004.

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2005.

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar

10.              Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 11 januari).

11.              Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

12.              Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta)

13.              Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor)

uppil.gif (1261 bytes)


 

Verksamhetsberättelse för år 2004

 Medlemmar 

Klubben hade vid utgången av året ca 90 betalande medlemmar. Samtliga är tidigare anställda vid Televerket/Telia. Flertalet kommer från Stockholm med omnejd men även Göteborg och andra delar av landet är representerade. 

Styrelse 

Ordförande

Karl-Erik Eriksson

keeriksson'snabel-a'telia.com

Vice ordförande

Enar Johansson

031995100'snabel-a'telia.com

Sekreterare

Björn Ståhl

bjorn.stahl'snabel-a'telia.com

Kassör        

Lilian Norrman

lilian.norrman'snabel-a'telia.com

Programchef

Ingemar Nevelius

neve'snabel-a'spamcop.com

Webmaster

Pelle Carlson

pelle.carlson'snabel-a'home.se

Suppleant

Johan Martin-Löf

Johan.Martin-Lof'snabel-a'telia.com

Suppleant   

Bo Zetterberg

bo.zetterberg'snabel-a'telia.com

Revisorer                         Leif Åkehag och Kjell Palmqvist (suppleant)

Valberedning                  Thomas Haug (sammankallande), Torbjörn Andström och Jan-Axel Swensson

Sammanträden/Möten

Klubbmöten. 28 torsdagsmöten har hållits i Stockholm, merparten på Tekniska museet men även som studiebesök (Kaknästornet, IOC i Farsta och två guidade visningar på Tekniska museet). Vid flertalet möten har någon gästföreläsare, intern eller extern, engagerats för att hålla oss ā jour med trender och utveckling med bäring på IT och närliggande områden. Återkommande diskussionsämnen har varit bland annat säkerhet och spam. Torsdagsmötena finns utförligt refererade på hemsidan.

Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilagan sist i detta dokument. 

Årsmötet hölls på nätet mellan 28 februari – 19 mars. Diskussioner om kriterier för vem/vilka som ska anses ha deltagit i årsmötet har förts. Det har utmynnat i följande tillämpning

1.       De som har access till FORUM vid årsmötets start är per definition deltagare i detta. Man ska vara anmäld till webmaster och ha fått lösenord.

2.       Beslut fattas med enkel majoritet och de som är närvarande är de som röstar. Den bästa medicinen för att det skall gå bra är att så många som möjligt deltar i omröstningarna. Skulle det, speciellt i någon mycket viktig fråga, uppstå tveksamhet om röstningen gått till på ett tillfredsställande sätt kan årsmötesordföranden besluta om att röstningen görs om och då görs alla uppmärksamma på detta.

Fyra styrelsemöten har hållits. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Övrig verksamhet

I enlighet med vad som beslutades på årsmötet sökte och beviljades senITel medlemskap i Teleseniorernas Förbund, TF och utträdde i samband därmed ur SeniorNet Sweden.

Styrelsen har agerat för att stimulera användningen av Forum.

Föreningen har köpt in Photoshop Elements 2 för bildbehandling. En trådlös mikrofonanläggning har anskaffats för att alla bättre ska kunna höra föredragshållarna. En trivselfaktor vid torsdagsmötena är den nyinköpta kaffebryggaren. 

Telemuseum, ett av världens mest omfattande museer över teleteknik, stängdes trots mångas protester den 18 januari och gick upp i Tekniska museet. Telemuseum har under en följd av år varit SenITels högt uppskattade hemvist för torsdagsträffarna. I stället blev det nu Tekniska museet som inbjöd oss att ha våra träffar i ny lokal, ett erbjudande som vi tacksamt accepterade.

SeniorSurfen 2004. Erfarenheter från tidigare år hade visat på betydande problem att sprida kännedom om surfen, som i första hand är ett samarbete mellan SeniorNet Sweden och landets bibliotek. Deltagarantalet på Telemuseum 2003 hade varit lågt. Efter samråd med Tekniska museet beslutades att vi inte skulle delta i detta arrangemang 2004.

Information

Under hösten introducerades Månadsbreven som ordföranden i början av varje månad sänder ut via e-post till alla medlemmar. De är ett komplement till den information som serveras på torsdagsmötena och på hemsidan.

Övrigt 

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat. 

Stockholm 2005-01-15

Karl-Erik Eriksson         Enar Johansson             Björn Ståhl   

Lilian Norrman             Ingemar Nevelius             Pelle Carlson

Johan Martin-Löf            Bo Zetterberg


Bilaga

 Rapport från Göteborgssektionen år 2004

Vi har i senITels Göteborgssektion under året träffats var fjortonde dag i TIF:s lokaler på Änggårds-stationen, där vi har tillgång till ett antal datorer kopplade i ett internt nätverk med anslutning till internet via ADSL. Under våren blev det 10 träffar och under hösten 6. I medeltal har vi varit ca 10 deltagare per träff.

Vi utvärderade och köpte under våren en webbkamera som installerades på en av PC:arna i nätverket. Vi gjorde sedan ett antal försök med videomöten bl.a. med Pelle Carlson i Stockholm och konstaterade att bildöverföringen var acceptabel, men att ljudet inte gick att bemästra, möjligen beroende på inbyggd mikrofon i kameran i kombination med dålig akustik i lokalen.

Våra träffar har i övrigt till stor del ägnats åt bildbehandling och på senare tid åt IP-telefoni samt att diskutera och försöka lösa olika problem, som vi råkat ut för. Denna sociala del av verksamheten har uppskattats mycket.

Under hösten har vi haft tre träffar med inbjudna informatörer.

  1. Vi besökte Telias lokaler på Johan Willins gata och fick en rundvandring i Telias nya lokaler samt inte minst en genomgång av funktion och leveransläget för 3G.
  2. Tillsammans med våra respektive besökte vi radiostationen i Grimeton som ju numera är klassat som Världsarv. Vi fick en fin presentation och guidning av stationen som hade satts i drift m a a vårt besök. Samtidigt fick vi en genomgång av den kommande övergången till ett digitalt nät för marksänd TV.
  3. Slutligen hade vi en intressant information om Anoto-pennan – en digital penna, som kan överföra handskriven text snabbt och enkelt. Föredragshållaren väckte dessutom vårt intresse för IP-telefoni.

uppil.gif (1261 bytes)


Resultaträkning 2004

Intäkter

 
Ing saldo från 2003 9 485:18
Bidrag från SeniorNet 2 300:00
Bidrag från TF 10 000:00
Medlemsavgifter 2004 8 800:00
Medlemsavgifter 2005

300:00

Summa 

30 885:18

Kostnader  

Administration inkl presenter till föredragshållare

2 036:00
Kontorsmaterial 3 295:50
Regionala klubbar 2 400:00
Utg saldo till 2005 23 153:68

Summa

30 885:18
   

 Balansräking 2004-12-31

Tillgångar

 
e-postgiro

23 153:68

Summa

23 153:68
   

Skulder/eget kapital

 
Skulder 0:00
Eget kapital 23 153:68
Summa 23 153:68

uppil.gif (1261 bytes)


Revisionsberättelse 

Undertecknad, av årsmötet i SenITel utsedd revisor, har granskat bokföring och verifikationer för år 2004.

Allt är i mycket god ordning och vederbörligen verifierat .

Jag föreslår därför att styrelsen beviljas   full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

Tyresö den 22 januari 2005 

Leif Åkehag

(Leif Åkehag)


Budgetförslag 2005

Intäkter

Överskott från föregående år      

23 753:68

 

Adm.bidrag från TF

1 000.00

 

Medlemsbidrag från TF  90x100:-

9 000:00

 

Medlemsavgifter 90x100:-

9 000:00

 

Summa

42 753.68

 

 

 

Kostnader

Hårdvara 1)

22 000:00

 

Programverksamhet

3 000.00

 

Administration, trafik, småprylar

2 500.00

 

Kontorsmaterial

2 500.00

 

Regionala klubbar

3 000:00

 

Utg. saldo till 2006

9 753.68

  Summa 42 753.68

1) Inköp av videokanon och uppgradering av datorutrustningen.
Den befintliga videokanonen (ett lån från Tekniska museet) är ljussvag och i allmänt dåligt skick. Vi kan inte utgå från att TM ställer en bättre kanon till vårt förfogande, vilket leder till att vi får räkna med att bekosta en egen kanon. Budgeterat: 12 000 kr.

Styrelsen har dessutom budgeterat 10 000 kr för uppgradering/komplettering av PC-utrustningen.


Valberedningens förslag

Valberedningen får harmed lägga fram sitt förslag till styrelse och revisorer för år 2005.

 Styrelse:

Revisorer: 

Valberedningen har bestått av:

Thomas Haug, sammankallande
Torbjörn Andström och
Jan-Axel Swensson

Övriga val: (webmasters anm.)

2 protokolljusterare skall väljas. För att spara tid och huvudbry hoppas vi att valberedningen också lägger ett förslag på denna punkt.

Av samma skäl får valberedningen gärna här komma med förslag till mötesordförande och mötessekreterare. Om inga skäl finns däremot vore det praktiskt med ordförande Kalle som mötesordförande och sekreterare Björn som sekreterare

Då det gäller valberedningen ser styrelsen gärna ett omval av herrar Haug, Andström och Swensson.


Motioner

uppil.gif (1261 bytes)Till årets möte har hittills inga  motioner inkommit.


Tidsplan för mötet

Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.

Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstningen sista här angivna dagen för resp. fråga.

Dat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
p 1                                        
p 2                                        
p 3                                        
p 4                                        
p 5                                        
p 6                                        
p 7                                        
p 8                                        
p 9                                        
p10                                        
p11                                        
p12                                        
p13                                        
p14                                        

uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista
(Uppdateras successivt i den takt nya deltagare anmäler sig. De som var registrerade redan tidigare i röstningsmaskinen har förutsatts vara deltagare i mötet, om inte annat besked inkommer)

Först i ordning efter Identitet i Forum, sedan efter Efternamn

Identitet Förnamn Efternamn
Anders Hansson Anders Hansson
Arne A Arne Andersson
Arne Carlsson Arne Carlsson
Arne Petersson Arne Petersson
Barbro B Barbro Bergman
benake Bengt Åkesson
Bengt Lindstrand Bengt Lindstrand
Bengt Möller Bengt Möller
bengt.nilsson Bengt Nilsson
Bernt Allonen Bernt Allonen
Bertil Ericsson Bertil Ericsson
Bertil Pettersson Bertil Pettersson
bjorn.gustafsson'snabel-a'fatburen.org Björn Gustafsson
Björn Ståhl Björn Ståhl
Bo Zetterberg Bo Zetterberg
Bror Andersson Bror Andersson
Börje Börje Brolin
calle.falk Calle Falk
Else-Gun Else-Gun Zetterblad
enar.johansson Enar Johansson
George Carlsson George Carlsson
Gullan Kamras Gullan Kamras
Gunnar Strömqvist Gunnar Strömqvist
Gurli Laveson Gurli Laveson
Göran Arfvidson Göran Arfvidson
Göran Olausson Göran Olausson
Göran Roos Göran Roos
Gösta Pettersson Gösta Pettersson
Helge.Svanlund Helge Svanlund
helmer.sylvan Helmer Sylvan
Hilding Hilding Corneliuson
holger norén Holger Norén
Håkan Ullström Håkan Ullström
Ingemar Karlsson Ingemar Karlsson
Jan-Axel Jan-Axel Swensson
Johan Johan Martin-Löf
Josef Brodin Josef Brodin
K-A Staberg K-A Staberg
Kalle Kalle Eriksson
Karl-Georg Karl-Georg Bergstrand
kenneth.bergvall Kenneth Bergvall
Kjell Palmqvist Kjell Palmqvist
kjemar Kjell Markström
kribjo Krister Björnsjö
Kurt Katzeff Kurt Katzeff
Kurt Åberg Kurt Åberg
KåGe Eriksson KåGe Eriksson
Lars Fyrell Lars Fyrell
lars rune larsson Lars Rune Larsson
leifakehag Leif Åkehag
Lennart.Ygland Lennart Ygland
Lilian Norrman Lilian Norrman
Malte Ellström Malte Ellström
marake Märta Åkesson
Mattias Mattias Grönberg
Neve Ingemar Nevelius
Nils-Arne Navér Nils-Arne Navér
o.soderberg'snabel-a'swipnet.se Olle Söderberg
Olle Frisk Olle Frisk
Olof Olof Axmark
Oscar Nordin Oscar Nordin
Pelle Carlson Pelle Carlson
Per Stringberg Per Stringberg
Per T. Per Tegeström
per.didrik Per-Didrik Orling
Ragnar Thorell Ragnar Thorell
Ralph Kjellgren Ralph Kjellgren
RNASLUND Ruben Näslund
robert.norberg Robert Norberg
Roland Bergman Roland Bergman
Rune Thyni Rune Thyni
Siv Ohlsson Siv Ohlsson
Stig Brändén Stig Brändén
stig.fredlund Stig Fredlund
Stina Thelander Stina Thelander
Sven Bergström Sven Bergström
Sven-Ingvar Larsson Sven-Ingvar Larsson
sven.lernevall Sven Lernevall
Sven-Olof Hultquist Sven-Olof Hultquist
svperu Sven Perup
Sören Wallén Sören Wallén
Thomas Haug Thomas Haug
Till Till Mayer
Torbjörn Torbjörn Andström
Torsten Olofson Torsten Olofson
Åke Eriksson Åke Eriksson
Åke Waldelöf Åke Waldelöf

uppil.gif (1261 bytes)Här är samma lista i ordning efter efternamn:

Identitet Förnamn Efternamn
Bernt Allonen Bernt Allonen
Arne A Arne Andersson
Bror Andersson Bror Andersson
Torbjörn Torbjörn Andström
Göran Arfvidson Göran Arfvidson
Olof Olof Axmark
Barbro B Barbro Bergman
Roland Bergman Roland Bergman
Karl-Georg Karl-Georg Bergstrand
Sven Bergström Sven Bergström
kenneth.bergvall Kenneth Bergvall
kribjo Krister Björnsjö
Josef Brodin Josef Brodin
Börje Börje Brolin
Stig Brändén Stig Brändén
Pelle Carlson Pelle Carlson
Arne Carlsson Arne Carlsson
George Carlsson George Carlsson
Hilding Hilding Corneliuson
Malte Ellström Malte Ellström
Bertil Ericsson Bertil Ericsson
Kalle Kalle Eriksson
KåGe Eriksson KåGe Eriksson
Åke Eriksson Åke Eriksson
calle.falk Calle Falk
stig.fredlund Stig Fredlund
Olle Frisk Olle Frisk
Lars Fyrell Lars Fyrell
Mattias Mattias Grönberg
bjorn.gustafsson'snabel-a'fatburen.org Björn Gustafsson
Anders Hansson Anders Hansson
Thomas Haug Thomas Haug
Sven-Olof Hultquist Sven-Olof Hultquist
enar.johansson Enar Johansson
Gullan Kamras Gullan Kamras
Ingemar Karlsson Ingemar Karlsson
Kurt Katzeff Kurt Katzeff
Ralph Kjellgren Ralph Kjellgren
lars rune larsson Lars Rune Larsson
Sven-Ingvar Larsson Sven-Ingvar Larsson
Gurli Laveson Gurli Laveson
sven.lernevall Sven Lernevall
Bengt Lindstrand Bengt Lindstrand
kjemar Kjell Markström
Johan Johan Martin-Löf
Till Till Mayer
Bengt Möller Bengt Möller
Nils-Arne Navér Nils-Arne Navér
Neve Ingemar Nevelius
bengt.nilsson Bengt Nilsson
robert.norberg Robert Norberg
Oscar Nordin Oscar Nordin
holger norén Holger Norén
Lilian Norrman Lilian Normran
RNASLUND Ruben Näslund
Siv Ohlsson Siv Ohlsson
Göran Olausson Göran Olausson
Torsten Olofson Torsten Olofson
per.didrik Per-Didrik Orling
Kjell Palmqvist Kjell Palmqvist
svperu Sven Perup
Arne Petersson Arne Petersson
Bertil Pettersson Bertil Pettersson
Gösta Pettersson Gösta Pettersson
Göran Roos Göran Roos
K-A Staberg K-A Staberg
Per Stringberg Per Stringberg
Gunnar Strömqvist Gunnar Strömqvist
Björn Ståhl Björn Ståhl
Helge.Svanlund Helge Svanlund
Jan-Axel Jan-Axel Swensson
helmer.sylvan Helmer Sylvan
o.soderberg'snabel-a'swipnet.se Olle Söderberg
Per T. Per Tegeström
Stina Thelander Stina Thelander
Ragnar Thorell Ragnar Thorell
Rune Thyni Rune Thyni
Håkan Ullström Håkan Ullström
Åke Waldelöf Åke Waldelöf
Sören Wallén Sören Wallén
Lennart.Ygland Lennart Ygland
Bo Zetterberg Bo Zetterberg
Else-Gun Else-Gun Zetterblad
Kurt Åberg Kurt Åberg
leifakehag Leif Åkehag
benake Bengt Åkesson
marake Märta Åkesson

uppil.gif (1261 bytes)


Sidan senast reviderad 2006-10-29 Åter till senITel:s hemsida