senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2006 - möteshandlingar

äger rum under tiden 4 feb - ca 20 feb  och   avvecklas elektroniskt
Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. 

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  OBS också i  "aktiv"
form på årsmötets förstasida
Kallelsen till mötet Verksamhetsberättelse för 2005
Resultaträkning 2005

Deltagarlista (de som
är registrerade med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2005 Revisionsrapport 2005
Budgetförslag för 2006
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  newanim.gif (1418 bytes) Prel tidsplan för mötet

Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla registrerade medlemmar 06-01-12)

Härmed kallas du till årsmöte i senITel.

Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 4 februari 2006 och kommer att pågå cirka två veckor

Underlaget till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter 12 januari i den takt som materialet blir klart. Vi använder oss som tidigare av "röstningsmaskinen" (senITel Forum).

Du som registrerat dig hos webmaster Pelle och fått id och lösenord är, per definition, deltagare i mötet. Har du missat att registrera dig så är det hög tid att göra det snarast.

I de senaste månadsbreven från ordföranden har påminnelse gått ut om möjligheten att inkomma med motioner till årsmötet. Enligt stadgarna ska dessa vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start. Vi kommer dock att vara mindre formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre...

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

2005-01-12


DAGORDNING

Dagordning vid årsmöte 2006

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.                   Val av två protokollsjusterare

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse.

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2005.

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2006.

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar

10.              Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 14 januari).

11.              Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

12.              Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta)

13.              Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor)uppil.gif (1261 bytes)

 


 

Verksamhetsberättelse för år 2005

 Medlemmar 

Klubben hade vid utgången av året drygt 100 betalande medlemmar, samtliga tidigare anställda vid Televerket/Telia. Flertalet kommer från Stockholm med omnejd men även Göteborg och andra delar av landet är representerade. 

Styrelse 

Ordförande

Karl-Erik Eriksson

keeriksson'snabel-a'telia.com

Vice ordförande

Enar Johansson

031995100'snabel-a'telia.com

Sekreterare

Björn Ståhl

bjorn.stahl'snabel-a'telia.com

Kassör        

Lilian Norrman

lilian.norrman'snabel-a'telia.com

Programchef

Krister Björnsjö

krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com

Webmaster

Pelle Carlson

pelle.carlson'snabel-a'home.se

Suppleant

Johan Martin-Löf

Johan.Martin-Lof'snabel-a'telia.com

Suppleant   

Bo Zetterberg

bo.zetterberg'snabel-a'telia.com

Revisorer                         Leif Åkehag och Kjell Palmqvist (suppleant)

Valberedning                  Thomas Haug (sammankallande), Torbjörn Andström och Jan-Axel Swensson

Sammanträden/Möten

Klubbmöten. 29 torsdagsmöten har hållits i Stockholm, merparten på Tekniska museet. Vid flertalet möten har någon gästföreläsare, intern eller extern, engagerats för att hålla oss ā jour med trender och utveckling med bäring på IT och närliggande områden. Dessutom har tre studiebesök genomförts (Telia Network i Farsta 28 april, datormuseet IT-ceum i Linköping samt flygmuseet i Malmslätt 12 maj och flygledningscentralen på Arlanda flygplats 29 september). Torsdagsmötena finns refererade på hemsidan.

Årets verksamhet i Göteborg redovisas i sepatat dokument

Årsmötet hölls på nätet mellan 2 - 21 februari.

Vissa oklarheter i samband med vem/vilka som har deltagit i årsmötet och omröstningarna har lett fram till nedanstående definition.

ˇ               Närvarande vid årsmötet, alla som är röstberättigade och registrerade i Forum då mötet börjat och därmed kan avge sin röst

ˇ               Deltagande i en omröstning är de som avgett sin röst (Ja eller Nej), samt de som Avstår (från att avge någon röst)

ˇ               Röstande i en omröstning är enbart de som avgivit sin röst Ja eller Nej

Dock bör nämnas att röstningsalternativen inte säkert alltid är Ja och Nej. Vid till exempel röstning på föreslagna styrelseledamöter kan det bli aktuellt att använda möjligheten att i stället "bocka för" de namn man röstar på (vilket betyder att man säger Ja till dessa förslag).

Därmed behövs ingen revidering av stadgarna. Vid nätröstning är det behov av att tydligt markera alternativen Ja, Nej och Avstår (eller, i förekommande fall, Namn).

Tre styrelsemöten har hållits. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Övrig verksamhet

En ny dator har köpts in och installerats. Dessutom har vi köpt en videoprojektor och skaffat förstärkare med högtalare för att öka se- och hörbarheten.

Senitel har med Tekniska Museets ledning öppnat en diskussion om att ordna en serie föredrag om telehistoriska ämnen i anslutning till den nya telefonutställningen på museet. Gensvaret har varit positivt från TM.

Styrelsen har agerat för att stimulera användningen av Forum.

Information

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena och på föreningens hemsida. Dessutom sänder ordföranden i början av varje månad ut ett månadsbrev via e-post till alla medlemmar.

Övrigt 

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat. 

Stockholm 2006-01-15

Karl-Erik Eriksson        Enar Johansson             Björn Ståhl   

Lilian Norrman            Krister Björnsjö           Pelle Carlson

Johan Martin-Löf        Bo Zetterberg


 Bilaga

Rapport från Göteborgssektionen år 2005

Vi har i senITels Göteborgssektion under året träffats var fjortonde dag i TIF:s lokaler på Änggårds-stationen, där vi har tillgång till ett antal datorer kopplade i ett internt nätverk med anslutning till internet via ADSL. Under våren blev det 8 träffar och under hösten 7. I medeltal har vi varit ca 10 deltagare per träff.

Vi har under året

-          arbetat vidare med programmet SKYPE och IP-telefoni främst internt mellan våra datorer och därvid konstaterat att det kräver en hel del vidare utveckling innan stabilitet uppnås

-          prövat olika möjligheter att i grupp beskåda bilder tagna med digitalkamera

-          ägnat ett pass åt en genomgång av bloggar

-          visat överföring av analogt ljud från gamla bandinspelningar/vinylskivor och konverterat dessa till digitala filer och även bränt ljudCD-skivor

-          sett en gammal televerksfilm från omkring 1965 som avsåg att spegla televerkets stora verksamhetsbredd och företagets betydelse för samhället. Vi har senare överfört denna film till digitalt medium

-          beslutat att inköpa en dataprojektor för att alla lättare skall kunna följa de operationer som utförs på en PC.

Våra träffar har i övrigt till stor del ägnats åt att diskutera och försöka lösa olika problem, som vi alla råkat ut för. Denna sociala del av verksamheten har uppskattats mycket.

Under hösten har vi gjort två studiebesök:

  1. Vi besökte ComHem och fick en inblick i deras satsning på att via sitt nät - ursprungligen byggt för kabel-TV – dessutom överföra såväl telefoni som data via bredband
  2. Även Radiomuseet i Göteborg har fått ett besök, där vi guidades runt bland utställningsföremål från amatörradio, rundradio, fartygsradio, TV och mobilradio.

uppil.gif (1261 bytes)


Resultaträkning 2005

Intäkter

 
Ing saldo från 2004 23 153:68
Bidrag från TF 11 000:00
Medlemsavgifter 2005

10 200:00

Medlemsavgifter 2006 300:00
Försäljning av dator 1 100:00
Överskott i kaffekassan 770:00
Summa 

46 523:68

Kostnader  

Administration inkl presenter till föredrags- hållare, julgåvor

4 135:50
Kontorsmaterial inkl dator och projektor 20 758:00
Regionala klubbar 7 400:00
Utg saldo till 2006 14 230:18

Summa

46 523:68

 Balansräking 2005-12-31

Tillgångar

 
e-postgiro

14 230:18

Summa

14 230:18
   

Skulder/eget kapital

 
Skulder 0:00
Eget kapital 14 230:18
Summa 14 230:18

uppil.gif (1261 bytes)


Revisionsberättelse 

Undertecknad utsågs av årsmötet i senITel   att vara föreningens revisor för verksamhetsåret 2005.

Jag har tagit del av styrelsen protokoll och den avgivna verksamhetsberättelsen samt granskat årsbokslutet och underlaget för detta.

Jag har därvid funnit att allt är i mycket god ordning och vederbörligen verifierat.

Jag föreslår därför att årsmötet fastställer årsbokslutet och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Tyresö den 23 januari 2006

Leif Åkehag

Leif Åkehag


Budgetförslag 2006 

Intäkter

Överskott från föregående år      

14 000

 

Adm.bidrag från TF

2 000

 

Medlemsbidrag från TF, 100x100:-

10 000

 

Medlemsavgifter, 100x100:-

10 000

 

Summa

36 000

 

 

 

Kostnader

Teknik, utrustning 1)

10 000

 

Programverksamhet

5 300

 

Administration, småprylar

5 300

 

Regionala klubbar

3 000

 

Utg. saldo till 2007

12 400

 

Summa

36 000

1) Inköp av bl a en "mygga" med tillhörande sändare, mottagare, förstärkare och högtalare för att förenkla för våra föredragshållare och göra det möjligare för våra deltagare att ta till sig det talade budskapet (nuvarande enklare utrustning fyller inte kraven).


Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed lägga fram sitt förslag till styrelse och revisorer för år 2006.

Styrelse
Ordförande: Karl-Erik Eriksson
Övriga styrelsemedlemmar: Enar Johansson
Björn Ståhl
Lilian Norrman
Krister Björnsjö
Pelle Carlson
Suppleanter: Johan Martin-Löf
Bo Zetterberg

Revisorer

Revisor: Leif Åkehag
Revisorssuppleant: Kjell Palmqvist
Mötesfunktionärer
Ordförande vid stämman: Karl-Erik Eriksson
Sekreterare vid stämman: Björn Ståhl
Protokoljusterare: Bengt Lindstrand
Holger Norén
Valberedningen
har bestått av: Thomas Haug, sammankallande
Torbjörn Andström
Jan-Axel Swensson
Valberedningen förklarar sig villig att åtaga sig uppdraget ytterligare ett år.

Motioner

uppil.gif (1261 bytes)Till årets möte har hittills en  motion inkommit (den kom först i slutet av januari, men det behöver inte hindra oss från att avhandla den på årsmötet). Den är från Kurt Åberg och avser testinköp av billigversioner av bl a XP. Hela motionen hittar du här. Styrelsens yttrande kommer snart.


Tidsplan för mötet

Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.

Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstning avslutas den sista  dagen för resp. fråga - här markerad med rött.

Datum> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P 1 Dagordn.                                  
P 2 Val ordf o sekr.                                  
P 3 Val justerare                                  
P 4 Rätt utlyst?                                  
P 5 Årsredov.                                  
p 6 Balans/ resultaträkn                                  
P 7 Ansvarsfrih.                                  
P 8 Verks. o budget 06                                  
P 9 Avgift 06 o ersättn.                                  
P10 Motio-
ner o övrigt.
                                 
P11 Val av  styrelse                                  
P12 Val av revisorer                                  
P13 Val av valberedn.                                  
P14 Mötets avslutning                                  

uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista
(Uppdateras successivt i den takt nya deltagare anmäler sig. Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet)

I den mån medlems Identitet i Forum inte överensstämmer med namnet är komplettering gjord med rött nedan som vägledning för identifiering. Resp Id anges i sådana fall vid behov t h om efternamnet.

Rev. 2006-01-11

Bernt

Allonen

Arne

Andersson

Bror

Andersson

Torbjörn

Andström

Göran

Arfvidson

Olof

Axmark

Barbro

Bergman

Jan

Bergman

Roland

Bergman

Karl-Georg

Bergstrand

Sven

Bergström

Kenneth

Bergvall

Lennart

Berlin

Gunnar

Betnér

Mats

Björklund

Krister

Björnsjö (kribjo)

Josef

Brodin

Börje

Brolin

Stig

Brändén

Sven-Erik

Bålström

Pelle

Carlson

Arne

Carlsson

George

Carlsson

Hilding

Corneliuson

Åke

Danielsson

Tore

Davidsson

Sven-Ingvar Dunér

Malte

Ellström

Kerstin

Engström

Bertil

Ericsson

Kalle

Eriksson

KåGe

Eriksson

Åke

Eriksson

Calle

Falk

Stig

Fredlund

Lars

Fyrell

Mattias

Grönberg

Björn

Gustafsson

Lars Gustafsson

Anders

Hansson

Thomas

Haug

Sven-Olof

Hultquist

Göran Ingemarson

Enar

Johansson

Lars-Gunnar Johansson

Anders

Järvstrand

Gullan

Kamras

Ingemar

Karlsson

Kurt

Katzeff

Ralph

Kjellgren

Lars Källström
Sture Lagerlund (060210)

Rolf

Landolf

Lars Rune

Larsson

Sven-Ingvar

Larsson

Gurli

Laveson

Sven

Lernevall

Bengt

Lindstrand

Stig Lönnhed

Kjell

Malmberg

Kjell

Markström (kjemar)

Johan

Martin-Löf

Till

Mayer

Bengt

Möller

Nils-Arne

Navér

Gerd

Neckam

Ingemar

Nevelius

Bengt

Nilsson

Robert

Norberg

Oscar

Nordin

Holger

Norén

Lilian

Norrman

Ruben

Näslund (RNASLUND)

Laila

Ohlgren

Siv

Ohlsson

Göran

Olausson

Torsten

Olofson

Per-Didrik

Orling

Kjell

Palmqvist

Åke

Persson

Arne

Petersson

Bertil

Pettersson

Gösta

Pettersson

Göran

Roos

K-A

Staberg

Per

Stringberg

Gunnar

Strömqvist

Björn

Ståhl

Helge

Svanlund

Jan-Axel

Swensson

Helmer

Sylvan

Olle

Söderberg (o.soderberg@swipnet.se)

Per

Tegeström

Stina

Thelander

Ragnar

Thorell

Rune

Thyni

Håkan

Ullström

Åke

Waldelöf

Sören

Wallén

Lennart

Ygland

Kjell Zeider

Bo

Zetterberg

Else-Gun

Zetterblad

Kurt

Åberg

Leif

Åkehag

Märta

Åkesson   (marake)

Bengt

Åkesson (benake)


Sidan senast reviderad 2006-10-29 Åter till senITel:s hemsida