senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2007 - möteshandlingar

Mötet äger rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 5 feb - ca 20 feb 
Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. 

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  OBS också i  "aktiv"
form på årsmötets förstasida
Kallelsen till mötet Verksamhetsberättelse för 2006
Resultaträkning 2006

Deltagarlista (de som
är registrerade med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2006 Revisionsrapport 2006
Budgetförslag för 2007
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  Prel tidsplan för mötet

Här finns årsmötesprotokollet


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla registrerade medlemmar 07-01-05)

Härmed kallas du till årsmöte i senITel.

Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 5 februari 2007 och kommer att pågå cirka två veckor (lite längre om det skulle behövas).

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter 15 januari i den takt som materialet blir klart. Vi använder oss som tidigare av "röstningsmaskinen" (senITel Forum).

Du som registrerat dig hos webmaster Pelle och fått id och lösenord till senITel Forum är, per definition, närvarande vid mötet. Har du missat att registrera dig så är det hög tid att göra det snarast. Om du har problem med att använda vårt Forum så kontakta Pelle.

I  månadsbrev från ordföranden har påminnelse skett om möjligheten att komma in med motioner till årsmötet. Enligt stadgarna ska dessa vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start. Vi kommer dock att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre. Särskilt angeläget är det att eventuella önskemål om nya aktiviteter inom senITels ram kommer upp till diskussion.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

2006-01- 05


DAGORDNING

Dagordning vid årsmöte 2007 (och prel. tidsplan*)

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen (5-6 feb)

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet (5-7 feb)

3.                   Val av två protokollsjusterare (5-7 feb)

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts (5-8 feb)

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. (5-9 feb)

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2005. (7-10 feb)

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. (10-13 feb)

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2006. (7-14 feb)

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar (11-15 feb)

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (12-18 feb)
            (förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. (13-18 feb)

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) (13-18 feb)

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.(13-18 feb)

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor) (16-20 feb).uppil.gif (1261 bytes)

*) Vid behov av omröstning äger den normalt rum den sista av angivna dagar för resp. ämne


 

Verksamhetsberättelse för år 2006

Medlemmar 

Föreningen hade vid utgången av året 123 betalande medlemmar, samtliga tidigare anställda vid Televerket/Telia. Flertalet kommer från Stockholm med omnejd men även Göteborg och andra delar av landet är representerade. 

Styrelse 

Ordförande

Karl-Erik Eriksson

keeriksson'snabel-a'telia.com

Programchef,
vice ordförande


Krister Björnsjö


krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com

Sekreterare

Björn Ståhl

bjorn.stahl'snabel-a'telia.com

Kassör        

Lilian Norrman

lilian.norrman'snabel-a'telia.com

Webmaster

Pelle Carlson

pelle.carlson'snabel-a'home.se

 

Enar Johansson

031995100'snabel-a'telia.com

 

 

 

Suppleant

Johan Martin-Löf

Johan.Martin-Lof'snabel-a'telia.com

Suppleant   

Bo Zetterberg

bo.zetterberg'snabel-a'telia.com

Revisorer                         Leif Åkehag och Kjell Palmqvist (suppleant)

Valberedning                  Thomas Haug (sammankallande), Torbjörn Andström och Jan-Axel Swensson

Sammanträden/Möten

Klubbmöten. 22 torsdagsmöten har hållits på Tekniska museet i Stockholm. Vid flertalet möten har någon intern eller extern gästföreläsare engagerats för att hålla oss ā jour med trender och utveckling med bäring på IT och närliggande områden. Dessutom har 9 studiebesök genomförts, under hösten lite intensivare än vanligt på grund av lokalproblem på Tekniska museet. Torsdagsmötena finns refererade på hemsidan.

Årets verksamhet i Göteborg redovisas i separat dokument (se nedan). 

Årsmötet hölls på nätet mellan 4 och 18 februari.

Tre styrelsemöten har hållits. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Övrig verksamhet

SenITel har i samarbete med Tekniska museet arrangerat en serie föredrag i museets hörsal på onsdagskvällar under rubriken ”Teleseniorer minns”. Många av SenITels medlemmar har varit med om de stora omvälvande förändringarna i televärlden under de senaste 50 åren. Med föredragen har några av våra medlemmar delat med sig av minnen från sina verksamheter, utan pretentioner på historisk eller veten­skaplig exakthet och fullständighet. Föredragen, nio till antalet, har framförallt handlat om teknik, marknad, tele­politik eller personalia. De har hållits i en populär form och lockat upp till c:a 50 åhörare per gång.

En ny ljudanläggning har anskaffats och fungerar efter diverse justeringar alldeles utmärkt.

Information

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena och på föreningens hemsida. Dessutom sänder ordföranden i början av varje månad ut ett månadsbrev via e-post till alla medlemmar.

Övrigt 

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat. 

Stockholm 2007-01-15

Karl-Erik Eriksson        Krister Björnsjö             Björn Ståhl  

Lilian Norrman            Enar Johansson       Pelle Carlson

Johan Martin-Löf           Bo Zetterberg


 Bilaga

Rapport från Göteborgssektionen år 2006

Vi har i senITels Göteborgssektion under året träffats var fjortonde dag i TIF:s lokaler på Änggårds-stationen, där vi har tillgång till ett antal datorer kopplade i ett internt nätverk med anslutning till internet via ADSL. Under våren blev det 10 träffar och under hösten 7. Vi kan glädjas åt ett högre medlemsantal (19 st) vilket innebär ett större antal deltagare per träff (nu ca 13).

Vi har under året

-          arbetat vidare med programmet SKYPE. Merparten av deltagarna har anskaffat programmet i sin hemdator tillsammans med mikrofon och utrustning för ankommande ljud

-          prövat vår nyinköpta dataprojektor och funnit att den väsentligt underlättar presentationer och fyller de krav vi ställde på den

-          ägnat oss åt att hantera foton och gjorde ett gemensamt inköp av handboken till Photoshop Elements 3 och fick den därmed till ett väsentligt lägre pris för var och en

-          haft en genomgång av att skapa webbsidor m h a Word

-          haft en översiktlig genomgång av möjligheterna till släktforskning med datorstöd

-          diskuterat övergången från analog till digital distribution av TV-program

I anslutning till den senare punkten gjorde vi ett studiebesök på Brudaremossens TV-station för att få en genomgång av övergången samt studera ”burkarna” i den gamla och nya teknologin.

Våra träffar har i övrigt till stor del ägnats åt att diskutera och försöka lösa olika problem, som vi alla råkat ut för. Denna sociala del av verksamheten har uppskattats mycket.

uppil.gif (1261 bytes)


Resultaträkning 2006

Intäkter

Kr
Ingående saldo från 2005 14.230,18
Bidrag från TF 12.230,00
Medlemsavgifter 2006 12.000,00
Överskott (kaffekassan) 400,00
Summa  38.860,18
Kostnader  

Administration inkl presenter till föredragshållare, julgåvor

4.880,00
Kontorsmaterial (inkl ljudanläggning) 7.005,00
Regionala klubbar 3.800,00
Utgående saldo till 2007 23.175,18

Summa

38.860,18

 Balansräkning 2006-12-31

Tillgångar

Kr
e-postgiro 23.175,18

Summa

23.175,18
   

Skulder/eget kapital

 
Skulder 0,00
Eget kapital 23.175,18
Summa 23.175,18

uppil.gif (1261 bytes)


Revisionsberättelse 

Undertecknad utsågs av årsmötet i senITel   att vara föreningens revisor för verksamhetsåret 2006.

Jag har tagit del av årsbokslutet och granskat underlaget för detta.

Vid genomgången har jag funnit att allt är i mycket god ordning och vederbörligen verifierat.

Jag föreslår därför att årsmötet fastställer årsbokslutet och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Tyresö den 20 januari 2007

Leif Åkehag


Budgetförslag 2007  (lätt korrigerad med rött 07-02-13m h t synpunkter under debatten)

Intäkter Kr.
Ingående saldo 23.175
Administrativt bidrag TF 2.000
Medlemsbidrag TF 11.800
Medlemsavgifter 11.600
Summa 48.575
   
Kostnader  
Tekn.utrustning    1) 12.000
Programverksamhet 8.000
Administration + småprylar 6.000
Regionala klubbar 5.000
10-års jubileum      2) 10.675
Utgående saldo 6.900
Summa 48575
1) vi räknar med att vi behöver ha en mobilare uppsättning datautrustning p.g.a. ändrad rumsdisponering på Tekniska Museet. Kanske måste verksamheten räkna med att också fungera på annat ställe.

2) då föreningen fyller 10 år 2007 behövs en pott för överraskningar.

Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed lägga fram sitt förslag till styrelse och revisorer för år 2007.

Styrelse
Ordförande: Karl-Erik Eriksson
Övriga styrelsemedlemmar: Krister Björnsjö
Pelle Carlson
Enar Johansson
Till Mayer
Björn Ståhl
Suppleanter: Johan Martin-Löf
Göran Roos

Revisorer

Revisor: Kjell Palmqvist
Revisorssuppleant: Stig Fredlund
Mötesfunktionärer
Ordförande vid stämman: Karl-Erik Eriksson
Sekreterare vid stämman: Björn Ståhl
Protokoljusterare: Bengt Lindstrand
Holger Norén
Valberedningen
har bestått av: Thomas Haug, sammankallande
Torbjörn Andström
Jan-Axel Swensson
Valberedningen förklarar sig villig att åtaga sig uppdraget ytterligare ett år.

Motioner

uppil.gif (1261 bytes)Till årets möte har hittills två  motioner inkommit   De är båda från Kurt Åberg och avser

Hela motionerna och styrelsens yttrande över dem hittar du här.


Tidsplan för mötet

Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.

Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstning avslutas den sista  dagen för resp. fråga - här markerad med rött.

Datum> 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
P 1 Dagordn.                                  
P 2 Val ordf o sekr.                                  
P 3 Val justerare                                  
P 4 Rätt utlyst?                                  
P 5 Årsredov.                                  
p 6 Balans/ resultaträkn                                  
P 7 Ansvarsfrih.                                  
P 8 Verks. o budget 07                                  
P 9 Avgift 07 o ersättn.                                  
P10 Motio-
ner o övrigt.
                                 
P11 Val av  styrelse                                  
P12 Val av revisorer                                  
P13 Val av valberedn.                                  
P14 Mötets avslutning                                  

uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista
(Uppdateras successivt om nya deltagare anmäler sig. Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet)

I den mån medlems Identitet i Forum inte överensstämmer med namnet är komplettering gjord med rött nedan som vägledning för identifiering. Resp Id anges i sådana fall vid behov t h om efternamnet.

Rev. 2007-01-04

 

Alex Eckerström

Anders Hansson

Anders Järvstrand

Arne A ndersson

Arne Carlsson

Arne Petersson

Barbro Bergman

Barbro Lundgren

benake Bengt Åkesson

Bengt Lindstrand

Bengt Möller

bengt.nilsson

Bernt Allonen

Bertil Ericsson

Bertil Pettersson

bjorn.gustafsson@fatburen.org

Björn Ståhl

Bo Zetterberg

Britt Ejermark

Bror Andersson

Börje Brolin

calle.falk

Christina Oldmar

Else-Gun Zetterblad

enar.johansson

George Carlsson

Gerd Neckam

Gullan Kamras

Gunilla Miklander

Gunnar Betnér

Gunnar Strömqvist

Göran Arfvidson

Göran Ingemarson

Göran Olausson

Göran Roos

Gösta Pettersson

Hans Larsson

Helge.Svanlund

helmer.sylvan

Henrik Lundin

Hilding Corneliuson

holger norén

Ingalill Sundberg

Ingemar Karlsson

Jan Bergman

Jan Waernström

Jan-Axel Swensson

Johan Martin-Löf

Josef Brodin

K-A Staberg

Kalle Eriksson

Karl-Fredrik Dahlström

Karl-Georg Bergstrand

kenneth.bergvall

Kerstin Engström

Kjell Malmberg

Kjell Palmqvist

Kjell Zeider

kjemar Kjell Markström

kribjo Krister Björnsjö

Kurt Katzeff

Kurt Åberg

KåGe Eriksson

Laila Ohlgren

Lars Fyrell

Lars Gustafsson

Lars Källström

lars rune larsson

Lars-Gunnar Johansson

leifakehag

Lennart Berlin

Lennart.Ygland

Lilian Norrman

Malte Ellström

marake Märta Åkesson

Mats Björklund

Mattias Grönberg

Neve lius

Nils Skoglund

Nils-Arne Navér

o.soderberg@swipnet.se Olle

Olof Axmark

Olof Olofsson

Olov Östberg

Oscar Nordin

Pelle Carlson

Per Stringberg

Per T.egeström

per.didrik Orling

Per-Olow Danielsson

Ragnar Thorell

Ralph Kjellgren

RNASLUND Ruben Näslund

Robert Thall

robert.norberg

Roland Bergman

Rolf Landolf

Rune Thyni

Sten Zälle

Stig Brändén

Stig Lönnhed

stig.fredlund

Stina Thelander

Sture Lagerlund

Sven Bergström

sven.lernevall

Sven-Erik Bålström

Sven-Erik Dunér

Sven-Ingvar Larsson

Sven-Olof Hultquist

Thomas Haug

Till Mayer

Torbjörn Andström

Tord Laurell

Tore Davidsson

Torsten Olofson

Uno Herrlin

Åke Danielsson

Åke Melin

Åke Persson

Åke Waldelöf

uppil.gif (1261 bytes)Sidan senast reviderad 2007-03-08 Åter till senITel:s hemsida