senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2010 - möteshandlingar

Mötet äger rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 8 feb - ca 23 feb 
Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. 

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  OBS också i  "aktiv"
form på årsmötets förstasida
Kallelsen till mötet
Verksamhetsberättelse för 2009
Resultaträkning 2009

Närvarande (de som
är registrerade med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2009
Revisionsrapport 2009
Budgetförslag för 2010
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  (med styrelsens yttranden) Prel tidsplan för mötet

newanim.gif (1418 bytes)Nu finns även protokollet på plats.


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla registrerade medlemmar 10-01-06)

Härmed kallas du till årsmöte i senITel.

Det är dags igen! Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 8 februari 2010 och kommer att pågå cirka två veckor (lite längre om det skulle behövas).

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter 15 januari i den takt som materialet blir klart. Vi använder oss som tidigare av "röstningsmaskinen" (senITel Forum).

Alla medlemmar har fått id och lösenord till senITel Forum och är, per definition, närvarande vid mötet. Om du har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com) .

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start, dvs den 18 januari. Vi kommer att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgif till dig.

DAGORDNING  

Dagordning vid årsmöte 2010 (och prel. tidsplan*)

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen (8-9 feb)

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet (8-10 feb)

3.                   Val av två protokollsjusterare (8-10 feb)

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts (8-11 feb)

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. (8-12 feb)

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2009. (10-13 feb)

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. (13-16 feb)

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2010. (10-17 feb)

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar (14-18 feb)

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (12-20 feb)
            (förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 18 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. (16-21 feb)

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) (16-21 feb)

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.(16-21 feb)

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor) (19-22 feb).uppil.gif (1261 bytes)

*) Vid behov av omröstning äger den normalt rum den sista av angivna dagar för resp. ämne


Verksamhetsberättelse för år 2009

Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1.

 

Medlemmar

Föreningen hade vid utgången av året 134 medlemmar, varav två är hedersmedlemmar. Det innebär en nettoökning med fyra medlemmar under året. Samtliga, utom en av hedersmedlem-marna, har tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta hör hemma i Stockholms-området men även Göteborg och andra delar av landet är representerade.

Styrelse

Ordförande Karl-Erik Eriksson keeriksson'snabel-a'telia.com
Programchef, vice ordförande Krister Björnsjö krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com
Sekreterare Björn Ståhl bjorn.stahl'snabel-a'telia.com
Kassör Till Mayer till.mayer'snabel-a'telia.com
Webmaster Pelle Carlson pelle.carlson'snabel-a'home.se
Ledamot Enar Johansson 031995100'snabel-a'telia.com
Ledamot Kjell Rydberg kjell.rydberg'snabel-a'telia.com
Suppleanter Johan Martin-Löf Johan.Martin-Lof'snabel-a'telia.com
Göran Roos goran.b.roos'snabel-a'comhem.se
Kjell Markström kjell.markstrom'snabel-a'telia.com
Revisor Kjell Palmqvist 08256070'snabel-a'telia.com
Revisorssuppleant Stig Fredlund stig.fredlund'snabel-a'telia.com
Valberedning Anders Järvstrand (smk) andjar'snabel-a'telia.com
Börje Brolin borje.brolin'snabel-a'comhem.se
Jan-Axel Swensson janaxel'snabel-a'telia.com

 

Sammanträden/Möten

Klubbmöten.

25 torsdagsmöten har avhållits under året kring trender och utveckling inom IT och närliggande områden. Vid elva tillfällen har externa föreläsare engagerats. Våra egna medlemmar har delat med sig av sitt kunnande inom ett varierat utbud av områden vid elva träffar. Studiebesök har gjorts vid tre tillfällen, FRA på Lovön, Fredhälls station och Stockholm Radio i Nacka Strand.

Verksamhetsåret avslutades på Nobeldagen - d v s den 10 december - med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter och pepparkakor. Musikunderhållningen svarade ordföranden, kassören och web-mastern för med sedvanlig bravur.

Detaljerade referat finns på vår hemsida http://www.senitel.org/htutb.htm#referat

Årsmötet hölls på nätet mellan 9 och 23 februari. Att hålla årsmötet på nätet tycks fungera till belåtenhet bland våra medlemmar.

Tre styrelsemöten har hållits. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Övrig verksamhet

Dragning i medlemslotteriet förrättades vid höstterminens start. Vinsterna bestod i presentkort hos Clas Ohlsson. Bland de 73 medlemmar som anmält sig till lotteriet utkristalliserades följande tre vinnare genom dragning med slumpgenerator:

senITel har köpt och installerat Windows 7 Ultimate på den stationära datorn parallellt med XP, Vista och Ubuntu. Dock inte helt smärtfritt på grund av att nätverks- och ljudkorten inte verkar ha stöd för W7. Detta kommer att åtgärdas tidigt 2010. Att ha flera operativsystem installerat på samma dator innebär en del strul, men ger å andra sidan nyttiga erfarenheter.

En bärbar dator och en digitalkamera finns i föreningens ägo för utlåning till medlemmarna.

Medlemmarna har möjlighet att få en bild de vill dela med sig av publicerad på hemsidan som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.

Information

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena och på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden via e-post ut informationsbrev några gånger per termin till medlemmarna.

Övrigt

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.

Stockholm 2010-01-xx

Karl-Erik Eriksson Krister Björnsjö Björn Ståhl

Till Mayer Enar Johansson Pelle Carlson Kjell Rydberg

Johan Martin-Löf Göran Roos Kjell Markström


Bilaga 1

Rapport från Göteborgssektionen år 2009

Liksom under tidigare år har vi i senITels Göteborgssektion under 2009 haft förmånen att kunna träffas var fjortonde dag i TIF:s lokaler på Änggårds-stationen, där vi har tillgång till ett antal datorer kopplade i ett internt nätverk med anslutning till internet via ADSL. Under våren blev det 10 träffar och under hösten 7. Vi kan även i år glädjas åt ett högre medlemsantal än tidigare (24 st). Antalet deltagare per träff har varit ca 14.

Vi har under året investerat i två nya stationära PC:ar, uppgraderat minnet i tidigare inköpt bärbar PC, inhandlat utrustning för konvertering/digitalisering av VHS-video samt kostat på oss att byta projektorlampa till PC-kanonen.

Vi eftersträvar ju att hålla oss ā jour med utvecklingen på IT-fonten och har följaktligen under året följt Microsofts nya operativsystem, Windows 7, i såväl Beta- som RC-utförande på engelska samt slutlig lansering på svenska. På våra under året inhandlade PC:ar har vi nu möjlighet att köra såväl Vista som Windows 7.

Vidare har vi bekantat oss med videokonvertering både hård- och mjukvarumässigt, olika versioner av webbläsare, program för släktforskning samt Googles utbud i form av t.ex. Earth, Map och Picasa.

Som presentatörer har vi förutom egna medlemmar även anlitat ett par externa föreläsare.

Den som är intresserad av detaljer kring aktiviteterna hänvisas till Referat 2009 som finns tillgängligt från vår webbsida.

Våra träffar har i övrigt till stor del ägnats åt att diskutera och försöka lösa olika problem, som vi alla råkat ut för. Denna sociala del av verksamheten har uppskattats mycket.

Vi gjorde ett studiebesök hos Sjö- och Flygräddningscentralen på Käringberget i Göteborg den 14 maj, där vi mottogs av chefen för centralen – sjökapten Anna-Karin Ekeblad. Anna-Karins far var under bl a 60-talet verksam vid dåvarande Televerket och involverad i många tele-utredningar.

Besöket på centralen inleddes med en utförlig genomgång centralens uppgifter och ansvar i samband med sjö- och flygräddning. Därefter besöktes operatörsrummet där centralens alla hjälpmedel t ex telesamband visades. För sjöräddningen var det AIS-systemet tilldrog sig mest uppmärksamhet och för flygräddning beskrevs ett par haverier som engagerat centralens resurser högst påtagligt.  


Resultaträkning 2009

Intäkter

Kr
Ingående saldo från 2008 20.540,78
Bidrag från TF 15.335,00
Medlemsavgifter 13.400,06
Ränta Skandiabanken 39,51
Summa 49.315,35
Kostnader  
Investeringar 9.979,00
Kostnader för verksamheten, torsdagsmöten 12.925,30
Priser, lotteri, 5.000,00
Hemsidan 817,00
E-postgiro mm 579,00
Regionala klubbar 5.000,00
Utgående saldo till 2010 15.015,05
Summa

49.315,35


 Balansräkning 2009-12-31

Tillgångar Kr
E-postgiro -24,46
Skandiabanken 15.039,51
Summa 15.015,05
Skulder/eget kapital  
Skulder 0,00
Eget Kapital 15.015,05
   
Summa

15.015,05

Årets resultat

Kr
Utgående saldo till 2010 15.015,05
Ingående saldo från 2008 20.540,78
   
Resultat 2009   - 5.525,73

uppil.gif (1261 bytes)Revisionsberättelse 

Undertecknad utsågs av årsmötet i senITel att vara föreningens revisorsuppleant för verksamhetsåret 2009. Ordinarie revisor hade förhinder.

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen i senITel för år 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning och allt är i mycket god ordning och vederbörligen verifierat.

Jag föreslår att årsmötet fastställer årsbokslutet samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Stockholm den 8:e februari 2010

Stig Fredlund

Stig Fredlund    icke auktoriserad revisor


Budgetförslag 2010

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande budget för 2010:

 

Intäkter 2010 Budget Kr. Kr.
Ingående saldo 15.015  
Bidrag TF 15.300  
Medlemsavgifter 13.000  
     
Summa 43.315  
     
Kostnader Budget Kr. Resultat 09 Kr
Investeringar Stockholm 7.000 1.999
Verksamhet, torsdagsmöten 13.000 12925
E-postgiro mm 600 579
Regionala klubbar 5.000 5.000
Investering Göteborg 4.000 7.980
Hemsidan 1.000 817
Priser, tävlingar

2.500

5.000

     
Summa 33.100 34.300
     
Utgående saldo 2010 10.215  

Valberedningens förslag

till styrelse m.m. för år 2010.

Styrelse
Ordförande: Karl-Erik Eriksson
Övriga styrelsemedlemmar:

Krister Björnsjö

Pelle Carlson
Enar Johansson
Till Mayer
Åke Persson
Björn Ståhl
Suppleanter:

Kjell Markström

Johan Martin-Löf
Göran Roos
Revisorer
Revisor:

Kjell Palmquist,

Revisorssuppleant: Stig Fredlund
Mötesfunktionärer
Ordförande vid mötet:
Sekreterare vid mötet:
Protokoljusterare:
Valberedning
inför årsmötet 2011:
Valberedningen har bestått av Anders Järvstrand, sammankallande, Börje Brolin och Jan-Axel Swensson

Motioner - kommer måhända flera?

uppil.gif (1261 bytes)Till årets möte har hittills dessa  motioner inkommit  

Motion nr 1, från Ingemar Nevelius

Vi har med växlande framgång testat fria programvaror tillsammans med den ”normala” Microsoftmiljön som kostar pengar. Föreslår följande mer fristående försök som borde vara av intresse för nördar inriktade på telekommunikation och IT.

Smal och snabb Klient uppkopplad mot Molnet

Upphandling av maskinvara. Hellre SSD i stället för konventionell HD. Hyfsat med RAM-minne för snabbhets skull. Lämplig mobil nätuppkoppling 3g eller liknade ska ingå. Analys av anslutningsformer mot lämplig operatör.

Installation av operativsystem och nödvändigaste tillämpningar. Inget överflöd som bara kräver en oherrans mängd uppdateringar. Allt ska vara fritt tillgängligt på nätet.

Anslut mot och pröva ut lämpliga fria Molnet-tillämpningar tex både Google och Microsofts motsvarigheter. Fast tycker Google verkar mer spännande. De har ju dessutom eget Operativsystem numer. Även Skype bör prövas.

Möjligen någon test av om banken går att komma åt åxå?

Rapport och bruksanvisning för denna tingest. Viktigt veta hur den hålls vid liv genom uppdateringar från nätet. Vad krävs av maskinvaran och vad kostar den för att det hela skall vara användbart? Kanske olika alternativ map vad man vill göra?

Budgetförslag c:a 5000:-  plus en massa ideellt arbete!  

Neve (2010-01-14)

Styrelsens utlåtande: Det föreslagna projektet är mycket intressant men kräver att någon eldsjäl tar på sig att leda det hela. Om så blir fallet får vi omdisponera pengar i budgeten i den mån som krävs

Motion nr 2, från Ingemar Nevelius

Köp en ny fin projektor – med riktiga färger!

Neve (2010-01-14)

Styrelsens utlåtande: Ett byte av projektor gör vi när lampan går sönder.


Tidsplan för mötet

Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.

Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstning avslutas den sista  dagen för resp. fråga - här markerad med rött.

Datum> 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
P 1 Dagordn.                                  
P 2 Val ordf o sekr.                                  
P 3 Val justerare                                  
P 4 Rätt utlyst?                                  
P 5 Årsredov.                                  
p 6 Balans/ resultaträkn                                  
P 7 Ansvarsfrih.                                  
P 8 Verks. o budget                                  
P 9 Avgift  o ersättn.                                  
P10 Motio-
ner o övrigt.
                                 
P11 Val av  styrelse                                  
P12 Val av revisorer                                  
P13 Val av valberedn.                                  
P14 Mötets avslutning                                  
Datum> 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista 
Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Till listan över Forum-deltagare

uppil.gif (1261 bytes)Sidan senast reviderad 2010-03-15 Åter till senITel:s hemsida