senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2012 - möteshandlingar

Mötet äger rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 6 feb - ca 20 feb 
Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. 

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  OBS också i  "aktiv"
form på årsmötets förstasida
Kallelsen till mötet
Verksamhetsberättelse för 2011
Resultaträkning 2011

Närvarande (de som
är registrerade med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2011 Revisionsrapport 2011 Budgetförslag för 2012
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  (med styrelsens yttranden) - Inga inkomna Prel tidsplan för mötet

newanim.gif (1418 bytes)Nu kan du också läsa protokollet   här


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla medlemmar via vår epostlista 2012-01-02)

 

Det lackar mot årsmöte i senITel.

Ett verksamhetsår är avslutat i vår förening och ett nytt ska dras igång. Och en av de första åtgärderna är vårt årsmöte.  Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 6 februari 2012. Det beräknas komma att pågå cirka två veckor (lite längre om det skulle behövas).

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter 15 januari i den takt som materialet blir klart. Vi använder oss som tidigare av "röstningsmaskinen" (senITel Forum).

Alla medlemmar har fått id och lösenord till senITel Forum och är, per definition, närvarande vid mötet. Om du har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com) .

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start, dvs den 16 januari. Vi kommer att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgif till dig.

uppil.gif (1261 bytes)DAGORDNING  

Dagordning vid årsmöte 2012 (och prel. tidsplan*)

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen (6-7 feb)

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet (6-8 feb)

3.                   Val av två protokollsjusterare (8-9 feb)

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts (6-9 feb)

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. (6-10 feb)

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2011. (8-11 feb)

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. (11-14 feb)

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2012. (10-15 feb)

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar (12-16 feb)

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (10-18 feb)
              (förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 16 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. (14-20 feb)

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) (14-20 feb)

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.(14-20 feb)

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor) (16-21 feb).uppil.gif (1261 bytes)

*) Vid behov av omröstning äger den normalt rum den sista av angivna dagar för resp. ämne


Verksamhetsberättelse för år 2011

Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1. uppil.gif (1261 bytes)

Medlemmar

Vi hade vid utgången av året 121 medlemmar, varav två är hedersmedlemmar. Det är en nettominskning med sju medlemmar under 2011. Förutom en av hedersmed-lemmarna har samtliga tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta har sin hemvist i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Styrelse

Ordförande

Karl-Erik Eriksson

keeriksson'snabel-a'telia.com

Vice ordförande,
vice programchef

Krister Björnsjö

krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com

Programchef

Åke Persson

ake.s.persson'snabel-a'telia.com

Kassör

Uno Herrlin

uno.herrlin'snabel-a'bredband.net

Sekreterare

Björn Ståhl

bjorn.stahl'snabel-a'telia.com

Webmaster

Pelle Carlson

pelle.carlson'snabel-a'home.se

Ledamot

Enar Johansson

031995100'snabel-a'telia.com

Suppleanter

Johan Martin-Löf

johan.martin-lof'snabel-a'telia.com

 

Göran Roos

goran.b.roos'snabel-a'comhem.se

 

Kjell Markström

kjell.markstrom'snabel-a'telia.com

Funktionärer

Revisor

Kjell Palmqvist

08256070'snabel-a'telia.com

Revisorssuppl

Stig Fredlund

stig.fredlund'snabel-a'telia.com

 

 

 

Valberedning

Börje Brolin (smk)

borje.brolin'snabel-a'comhem.se

 

Till Mayer

till.mayer'snabel-a'telia.com

 

Jan-Axel Swensson

janaxel'snabel-a'telia.com

Sammanträden/Möten

Klubbmöten.

27 torsdagsmöten har avhållits under året med teman rörande telehistoria samt utveckling och trender inom IT och närliggande områden. Vid tretton tillfällen har externa föreläsare engagerats.

Studiebesök har gjorts vid fyra tillfällen, SJ Driftinformationscentral, 3-dagarsresa till Helsingfors (Elisas telemuseum), NASA-utställningen på Tekniska Museet och SJs vagnhallar i Hagalund.

Våra egna medlemmar har delat med sig av sitt kunnande inom ett varierat utbud av områden vid nio av träffarna och tre träffar har ägnats åt flyttbestyr och den egna verksamheten och maskinparken.

SenITel har bidragit till Tekniska museets arkivering av materialet från TeliaSonera genom att ägna en session åt att komplettera bildtexterna på nätet med ny information.

Verksamhetsåret avslutades den 8 december med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter och pepparkakor.

Fylliga referat av torsdagsmötena i Stockholm finns att läsa på http://www.senitel.org/torsdagar11.htm

Årsmöte

Mötet hölls som vanligt på nätet och pågick mellan 7 - 21 februari. Det är numera en väl etablerad process som fungerar väl. Protokollet finns att läsa på http://www.senitel.org/11prot.pdf

Styrelsemöten

Tre möten har hållits under året. Protokollen finns att läsa på http://www.senitel.org/styrprot.htm

Övrig verksamhet

Dragning i medlemslotteriet förrättades vid torsdagsmötet den 6 oktober. Bara knappt en tredjedel av medlemmar hade ”hämtat ut” sin lott. Vinsterna bestod av reda kontanter. Bland lottinnehavarna drogs följande två vinnare med hjälp av en slumpgenerator:

De två läsplattor som medlemmarna har kunnat låna för att se hur det fungerar med e-böcker lottades ut som julklappar den 10 december. Som villkor för att få delta i lotteriet krävdes ett bidrag i form av en vers, rim eller annan fyndig formulering.

De lyckliga vinnarna är:

·          Rose-Marie Heimerwall – igen!

·          Ralph Kjellgren

Vi har köpt en videokamera med tillbehör för att kunna spela in föredragen på torsdagsmötena. SenITel i Göteborg har fått översänt en inspelning på DVD för att utvärdera om den håller önskvärd kvalitet.

Föreningen har en digitalkamera och en bärbar dator som medlemmarna kan låna.

Medlemmarna har möjlighet att få en bild de vill dela med sig av publicerad på hemsidan som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.

Information

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena samt på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden via e-post ut informationsbrev några gånger per termin till medlemmarna.

Övrigt

Årets två första torsdagsträffar fick hållas i – den mindre ändamålsenliga – lokalen Pratbubblan på grund av ombyggnad på Tekniska museet för NASA-utställningen. Därefter kunde vi vara i vår ”ordinarie” lokal Klassrummet fram till och med oktober månad, då nya ombyggnader sattes igång. SenITel har diskuterat den framtida mötesverksamheten med Tekniska museet utan att nå fram till någon slutsats.

I november flyttade vi därför träffarna till Tanto Seniorlokus på Södermalm, där vi kommer att träffas tills vidare.

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.


Stockholm 201-01-13

Karl-Erik Eriksson             Åke Persson                      Krister Björnsjö

Uno Herrlin                        Björn Ståhl                        Enar Johansson

Pelle Carlson                   Johan Martin-Löf               Göran Roos                      

Kjell Markström


Bilaga 1

senITel Göteborg – verksamhetsrapport för 2011

Medlemmarna i göteborgssektionen av senITel har under verksamhetsåret 2011 sammanstrålat i stort sett varannan vecka under vår- och höstmånaderna. Det blev 16 träffar totalt och av de 25 registrerade medlemmarna deltog i genomsnitt 13.

Verksamheten har påverkats av en stor osäkerhet beträffande våra fortsatta möjligheter att använda TIF-lokalen på Änggårdsstationen. Under hösten var vi i princip utelåsta, men lyckades ändå hanka oss fram. Inför vår avslutande sammankomst fick vi dock det glädjande beskedet från TIF Göteborg att vi torde kunna påräkna att använda lokalen även framdeles.

Vår ambition är ju att hänga med när det gäller nyheter och trender inom IT och vi har ägnat de många förändringarna på webbläsarfronten en hel del tid genom att i gruppen provköra och presentera de fyra största programmen – IE, Firefox, Google och Opera. Google erbjuder den som tecknar ett Google-konto kostnadsfria webbsidor i form av Google Sites och vi har studerat hur man kan jobba med dem.

Portabla applikationer, smarta telefoner, ”paddor” och videokameror i fågelholkar hör också till områden som varit föremål för vårt intresse.

Vidgade vyer har vi också fått med hjälp av en stimulerande extern föreläsare och vid ett par studiebesök samt naturligtvis genom att mest varenda gång utbyta egna erfarenheter.


Resultaträkning 2011 uppil.gif (1261 bytes)

       

Intäkter

Kr
Ingående saldo från 2010 eplusgiro 22024,91
Bidrag från TF 15105,00
Medlemsavgifter 12000,00
Ränta 43,20
Summa 49173,11
Kostnader  
Investeringar 4200,00
Torsdagsmöten 7934,00
Lokalhyra torsdagsmöten 450,00
Priser, lotteri, 3390,00
Regionala klubbar 7200,00
Utgående saldo till 2012 22635,61
Summa

49173,11


uppil.gif (1261 bytes) Balansräkning 2011-12-31
  

Tillgångar Kr
E-plusgiro 22635,61
Summa 22635,61
Skulder/eget kapital  
Skulder 0
Eget Kapital 22635,61
Summa

22635,61

Årets resultat

Kr
Utgående saldo till 2012 22635,61
Ingående saldo från 2010 22024,91
   
Resultat 2011 610,70

uppil.gif (1261 bytes)Revisionsberättelse 

  12rev.jpg (29252 bytes)

Budgetförslag 2012

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande budget för 2012:

Intäkter 2012 Budget Kr.
Bidrag TF 14070
Medlemsavgifter 11000
Summa 25070
Kostnader Budget Kr.
Lokalhyra Stockholm (28x90 kr) 2520
Investeringar Stockholm (ny projektor) 4200
Torsdagsmöten 8000
E-postgiro, porto mm 600
Regionala klubbar 4800
Hemsidan 1500
Priser, tävlingar

3000

Summa 24620
Resultat 2012 450

uppil.gif (1261 bytes)Valberedningens förslag

Valberedningen i SenITel förslår till ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant inför 2012 års årsmöte samt ordförande och sekreterare på själva mötet följande:

Ordförande: Johan Martin-Löf
Ledamöter: Krister Björnsjö
Pelle Carlson
Uno Herrlin
Kjell Markström
Åke Persson
Björn Ståhl
Suppleanter: Robert Hellström
Owe Lavin
Göran Roos
Revisorer: Kjell Palmquist, ordinarie
Stig Fredlund, suppleant.
Mötesordförande:   Anders Järvstrand
Mötessekreterare: Björn Ståhl

Norra Sköndal den 8 januari 2012 

      Börje Brolin       Till Mayer      Jan Axel Swensson

         Till ny valberedning föreslår styrelsen

        Till justeringsmän vid mötet föreslås

      


Motioner

uppil.gif (1261 bytes)Till årets möte har inga  motioner inkommit  


Tidsplan för mötet

Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.

Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstning avslutas den sista  dagen för resp. fråga - här markerad med rött.

Datum feb.> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
P 1 Dagordn.                                  
P 2 Val ordf o sekr.                                  
P 3 Val justerare                                  
P 4 Rätt utlyst?                                  
P 5 Årsredov.                                  
p 6 Balans/ resultaträkn                                  
P 7 Ansvarsfrih.                                  
P 8 Verks. o budget                                  
P 9 Avgift  o ersättn.                                  
P10 Motio-
ner o övrigt.
                                 
P11 Val av  styrelse                                  
P12 Val av revisorer                                  
P13 Val av valberedn.                                  
P14 Mötets avslutning                                  
Datum feb.> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista 

Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Till listan över Forum-deltagare

Sidan senast reviderad 2012-03-11 Åter till senITel:s hemsida