senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2017 - möteshandlingar

Mötet äger rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 9 feb - senast 23 feb 

Till senITel Forum

Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. Och via logon t h.

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
Till "aktiv" dagordning
Kallelsen till mötet
Verksamhetsberättelse för 2016
Resultaträkning 2016

Närvarande (= de som  är registrerade med id och lösenord i senITel Forum)

Balansräkning 2016 Revisionsrapport 2016 Budgetförslag för 2017
finns ihop med resultaträkningen
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  (med styrelsens yttranden) -  Prel tidsplan för mötet

Nu kan du också läsa protokollet   här


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla medlemmar via vår epostlista 2016-01-11)

 

Årsmöte på nätet 2017 i senITel

Verksamhetsåret 2016 är avslutat i vår förening och ett nytt inleds. En av de första åtgärderna är vårt årsmöte.  Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 9 februari 2017. Det beräknas komma att pågå som längst två veckor.

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter den 20 januari i den takt som materialet blir klart. Liksom de senaste åren använder vi  senITel Forum för inlägg och omröstningar. 

Till skillnad från tidigare år följer vi ingen fast tidsplan. Vi låter fler ämnen var öppna för debatt samtidigt och gör omröstningar bara när det verkligen behövs. Ett ämne avslutas när ordföranden bedömer att inga fler viktiga inlägg är att vänta. Dessutom prövar vi att göra alla inlägg (både från ordförande och deltagare) i samma tråd för resp. ämne. Vid omröstning sker den som tidigare i egen tråd.

På detta sätt hoppas vi kunna genomföra mötet snabbare än tidigare. Men det ställer också ökade krav på deltagarna att dels göra sina inlägg tidigt och följa debatten  inför beslut i resp. ämne.

Alla medlemmar som blivit aktiverade i vårt nya senITel Forum är, per definition, närvarande vid årsmötet. Det är förstås önskvärt att så många som möjligt också loggar in på Forum och deltar mera aktivt i mötet.  De medlemmar som ännu inte registrerat sig i vårt Forum uppmanas att göra det och i förväg logga in och träna på funktionerna i Forum (lämpligen i den avdelning som heter Test) så att det känns hemtamt när årsmötet drar igång. Det finns anvisningar på hemsidan. Om någon har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com). 

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start. Vi kommer som vanligt att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

 

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgift till dig.

uppil.gif (1261 bytes)Dagordning              

Till senITel Forum

>>>Till "aktiv" dagordning

Dagordning vid årsmöte 2017 

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3.                   Val av två protokollsjusterare 

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts 

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. 

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2016

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar 

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna 
          (förslag ska helst vara styrelsen tillhanda senast 19 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. 

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) 

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en   sammankallande.

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor) uppil.gif (1261 bytes)Verksamhetsberättelse för år 2016 

Till senITel Forum

senITel

 

Styrelse

Ordförande

Johan Martin-Löf

johan.martin-lof'snabel-a'telia.com

Vice ordförande

Krister Björnsjö

krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com

Programchef

Åke Persson

ake.s.persson'snabel-a'telia.com

Kassör

Uno Herrlin

uno.herrlin'snabel-a'gmail.com

Sekreterare

Till Mayer

till'snabel-a'tulla.se

Webmaster

Pelle Carlson

pelle.carlson'snabel-a'home.se

Ledamöter

Rolf Landolf

rolf.landolf'snabel-a'telia.com

 

Kjell Markström

kjell.markstrom'snabel-a'telia.com

Suppleanter

Jan Åke Ekström

janake'snabela'jaunty.se

 

Gullan Sandström

0313358880'snabel-a'comhem.se


  Revisorer   

Revisor

Kjell Palmqvist

08256070'snabel-a'telia.com

 

Revisorssuppleant

Kenneth Bergvall

kenneth.bergvall'snabel-a'telia.com

 

Valberedning

 

 

 

Sammankallande

Rune Thyni

rune.thyni'snabel-a'telia.com

 

 

Einar Kaplan

einar.kaplan'snabel-a'telia.com

 

 

Björn Ståhl

bjorn.stahl'snabel-a'telia.com

 


Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1.  

 

Medlemmar

Vi hade vid 2016 års utgång 95 betalande medlemmar varav 25 är från Göteborgsavdelningen.
Därtill kommer 2 hedersmedlemmar. Totalt är vi 97 medlemmar vid årets slut.

Aktuell medlemslista finns på vår hemsida under sidorubriken "Klubbinfo" och "Medlemmar".

 Förutom en av våra hedersmedlemmar har samtliga medlemmar tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta har sin hemvist i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Ekonomi

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.

Klubbmöten

25 torsdagsmöten har avhållits under året med teman rörande telehistoria samt utveckling och trender inom IT och närliggande områden. Vid 10 tillfällen har vi lyckats att engagera externa föreläsare inom skilda områden för ITs användning.
Den 22 maj gjorde vi som våravslutning ett intressant besök med guidning på Tekniska Museet och den prisade utställningen Mega Mind. Vi fick den 20 oktober även en intressant visning av Telias nya lokaler i Mall of Scandinavia i Solna.

Vid övriga träffar har våra egna medlemmar delat med sig av sitt kunnande inom varierande områden av IT och dess användning i datorer och mobiltelefoner. Träffar har även ägnats åt egen verksamhet, att ge svar på frågor från medlemmar samt visning av film med teknikhistorisk anknytning. I snitt 14 och som mest 22 personer har deltagit på träffarna. Hemvist har som tidigare varit Tellus fritidscenter på Södermalm.

Verksamhetsåret avslutades den 8 december med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter, pepparkakor och trivsam samvaro.

 Fylliga referat av våra torsdagsmöten i Stockholm kan man läsa på hemsidan under rubriken "Torsdagsträffar".

Årsmöte

Mötet hölls som vanligt i vårt forum på nätet och pågick mellan 6 - 19 februari. Årsmötet hade 239 inlägg samt 38 trådar. Det är nu en etablerad process som fungerar väl även om deltagandet från medlemmarna under skilda diskussonspunkter gärna skulle kunna vara livligare. Till kommande årsmöte ska vi försöka genomföra med lite förenklade rutiner samt med ett snabbare möte.

Årsmötesprotokollet finns att läsa på hemsidan.

Styrelsemöten

Fyra styrelsemöten har hållits under året. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Övrig verksamhet

På Teleseniorernas Förbunds årsmöte som ägde rum på Viking Line den 12-13 april representerades senITel av sekreteraren Till Mayer. Från Telia Company deltog Catherine Karagianni.
Ett utförligt referat från hela mötet går att läsa på TFs hemsida.

 Medlemmarna i senITel har möjlighet att få en bild, som man vill dela med sig, publicerad på vår hemsida som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.

 Ett julklapps-lotteri genomfördes i mitten av december. Dragningen av tre vinnare förrättades med hjälp av en slumptals-generator av tre styrelsemedlemmar oberoende av varandra. Vinsterna var presentkort som tillföll Krister Björnsjö, Bengt Nilsson samt Göran Roos med 1000 kr var.

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena samt på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden informationsbrev via e-post till medlemmarna vid behov.

 
Stockholm 2017-01-19

  Johan Martin-Löf            Krister Björnsjö               Åke Persson

  Pelle Carlson                   Uno Herrlin                    Till Mayer

                    Rolf Landolf                    Kjell Markström              

             Gullan Sandström            Jan Åke Ekström
  

 


Bilaga 1

SenITel Göteborg – verksamhetsrapport för 2016

Medlemmarna i Göteborgsgruppen av senITel har under verksamhetsåret 2016 träffats i Aktiviteten i Mölndal varannan vecka under vår- och höstmånaderna. Totalt blev det 17 träffar med i genomsnitt 11 medlemmar per träff. Antalet medlemmar vid årets slut är 25 st.

Syftet med våra träffar är ju i huvudsak att hålla oss uppdaterade på vad som händer inom dataområdet men även andra teknikområden.

Under våren gjorde vi ett studiebesök på Emigranternas Hus där vi fick en genomgång av varför svenskarna emigrerade till Amerika, hur det gick till, hur de blev mottagna och vart de tog vägen. Jämförelse med dagens invandring till Sverige gjordes också.

Vidare gjorde vi ett besök på Volvomuseet i Torslanda. Här fanns allt från gamla till nya personbilar, konceptbilar, enstyckstillverkade ja till och med en XC90 i Lego.

Höstens studiebesök gick till en av våra medlemmars egen vingård i Varbergstrakten. Besöket var en extra aktivitet utöver de ordinarie. Det är tydligen inte det lättaste att få fram ett ”säljbart” vin utan kräver flera års experimenterande.

I övrigt har vi diskuterat/informerats om:

  • Släktforskning, traditionell och DNA-forskning
  • Läckta lösenord, SVT:s avslöjande
  • Hackade nätverk, SVT:s program Vetenskapens värld
  • Göteborgs historia, 1911 – 1974
  • Fällning av AM-sändarmasten i Järnbrott
  • Mobitex historia, 30årsjubileum
  • Program/Appar, tips om användning, egna hemsidor, problem

 /Hut


 


Resultaträkning 2016 och Budget 2017

Till senITel Forum

uppil.gif (1261 bytes)

Inkomster 

Budget 2016 kr

Utfall 2016 kr

Budget 2017 kr

Medlemsavgift

9 800

10 500

9 500

Bidrag TF

10 900

10 800

12100

Summa

20 700

21 300

21 600

Utgifter 

 

 

Investering  

1 000

 

1 000

Torsdagsmöten 

10 000

8827

10 000

Plusgiro,Porto mm

650

605

800

Göteborgssektionen

5 000

4900

5 000

Datalagring (hemsida)

1 500

1 060

1 500

Priser   

1 000

3 360

3 000

20-årsjubileum5 000

Övrigt

1 550

 

2 000

Summa

20 700

18 751

28 300

 Resultat0+ 2 549- 6 700

 


Till senITel Forum

uppil.gif (1261 bytes) Balansräkning 2016-12-31 
  

Ingående saldo 2016-01-0131 893 kr
Årets överskott2 549 kr
Utgående saldo 2016-12-3134 442 kr

 


uppil.gif (1261 bytes)Revisionsberättelse 

Till senITel Forum


Budget 2017 

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande den budget för 2017 som redovisas ovan i anslutning till resultaträkningen för 2016.

Som framgår av budgeten räknar vi med att under 2017 gå med negativt resultat. Detta främst för att vi där satt av medel för att fira senITels 20-årsjubileum. Vår ekonomi medger detta.

Till senITel Forum


  
                  

uppil.gif (1261 bytes)Valberedningens förslag till senITels årsmöte 2017  

Till senITel Forum

Styrelse
Ordförande   Johan Martin-Löf   Omval     
LedamotPelle CarlsonOmval
LedamotÅke PerssonOmval
LedamotTill Mayer Omval
LedamotUno Herrlin Omval
LedamotKrister BjörnsjöOmval
LedamotKjell MarkströmOmval
LedamotRolf LandolfOmval
SuppleantGullan Sandström Omval
SuppleantJan Åke EkströmOmval
Revisorer
Revisor Kjell PalmkvistOmval
Revisorsuppleant Kenneth BergvallOmval
Presidium och justerare
Mötesordförande Pelle Carlson
Mötessekreterare Till Mayer
ProtokolljusterareBörje Brolin

Leif Åkehag
Valberedning
 sammankallandeBjörn Ståhl Omval 
Einar Kaplan Omval
Christer NervingNyval

Stockholm/Göteborg 2017-02-07

              Björn Ståhl              Einar Kaplan             Rune Thyni


   


Motioner 

Motion Nr 1 -  från Ingemar Nevelius

Har förstått att WI-FI har skral kapacitet/funktion i "vår" lokal. Kanske skäl att senITel i samarbete med hyresvärden förbättrar detta genom anskaffning  och installation av "repeater" eller dylikt. Menar att vi kan stå för del i kostnaden. Alternativt att vi anskaffar egen WI-FI om det är möjligt.
Ödmjukt Neve

Styrelsens yttrande över motionen

Neve har rätt i att problem ibland uppstår med nätverket i Stockholmslokalen för våra Torsdagsmöten. Det finns dock vissa tecken som tyder på att problemet kan ligga i vår egen dator.
Oavsett vilket så tillstyrker vi motionen och föreslår att den tillträdande styrelsen får i uppdrag att utreda frågan och vidta de åtgärder som bedöms lämpliga och rimlliga för en säkrare Internetanslutning av vår dator i möteslokalen..

Till senITel Forum

uppil.gif (1261 bytes)


Tidsplan för mötet

Till skillnad från tidigare år följer vi ingen given tidsplan. Det blir möjligt att göra inlägg i de flesta ämnen redan tidigt efter mötets start och ett ämne avslutas när ordföranden bedömer att inga fler viktiga inlägg är att vänta. Avisering av beslut sker i möjlig mån dagen innan .

På detta sätt hoppas vi kunna genomföra mötet betydligt snabbare än tidigare. Men det ställer också ökade krav på deltagarna att dels göra sina inlägg tidigt och följa debatten  inför beslut i resp. ämne.uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista  

Till senITel Forum

Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Listan över forumdeltagare kan ses när man loggat in till Forum, men finns här i bokstavsordning
med förtydliganden i de fall id:n inte klart anger medlemmens namn. Listan kompletteras successivt. Vid mötets start  69 registrerade deltagare, av vilka 31 (gul färg nedan) någon gång under mötet loggade in på Forum. 

AlfLinder

Göran Arfvidson

Mats Björklund

Anders Hedlund

Göran Ingemarson

Mattias Grönberg

arnece (Arne Carlsson)

Göran Roos

Neve (Ingemar Nevelius)

Bengt Lindstrand

Henrlu (Henrik Lundin)

P-O Danielsson

bengt.nilsson

holger norén

per.didrik (Orling)

Bertil (Thorngren)

Jan Bergman

per149 (Strömgren)

Bill Westin

Jan Åke Ekström

Ralph Kjellgren

Björn Grimfeldt

Jan-Axel Swensson

Reimond (Jönsson)

Björn Gustafsson

janolofrosen

robhell (Robert Hellström)

Björn Ståhl

JohanML(Martin-Löf)

Roger-Holmsten

Bo Gustavsson

Kee (Karl-Erik Axelsson)

rolflandolf

Bo Zetterberg

kenneth.bergvall@telia.com

Rune (Thyni)

Bohe (Bo-Gunnar Engram)

kereng (Kerstin Engström)

Site Admin (webmaster)/Pelle Carlson

Bror Andersson

Kjell Markström

Stig Brändén

Börje Brolin

Kjell Palmqvist

svebal (Sven-Erik Bålström)

Calle.Falk

Kjelle756 (Elmeklev)

thomas (Haug)

Carl Torbjörn (Lörstad)

Krister Björnsjö

Thor Martin Aarum

Christer Nerving

Kurt Åberg

Till (Mayer)

Einar Kaplan

lars rune larsson

Tommy Thörnqvist

George Carlsson

Leif Åkehag

Uno Herrlin

gerd.neckam

Lennarat Berlin

Vincent Strollo

Gullan Sandström

Lennart Hultgren

Åke Danielsson

Gunnar Strömqvist

marta (Åkesson)

Åke P(ersson)
uppil.gif (1261 bytes)
Sidan senast reviderad 2017-02-11a Åter till senITel:s hemsida