senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2018 - möteshandlingar

Mötet ägde rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 8 feb -  25 feb 

Till senITel Forum

Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. Och via logon t h.

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
Till "aktiv" dagordning
Kallelsen till mötet
Verksamhetsberättelse för 2017
Resultaträkning 2017

Närvarande (= de som  är registrerade med id och lösenord i senITel Forum)

Balansräkning 2017 Revisionsrapport 2017 Budgetförslag för 2018
finns ihop med resultaträkningen
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  (med styrelsens yttranden) -  Prel tidsplan för mötet

Nu kan du också läsa protokollet   här


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla medlemmar via vår epostlista 2018-01-08)

 

Årsmöte på nätet 2018 i senITel

Ännu en gång är ett verksamhetsår avslutat i vår förening och ett nytt inleds. En av de första åtgärderna är vårt årsmöte.  Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 8 februari 2018. Det beräknas komma att pågå som längst två veckor.

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter den 20 januari i den takt som materialet blir klart. Liksom de senaste åren använder vi  senITel Forum för inlägg och omröstningar. 

Erfarenheterna från fjolårets möte, då delvis ändrade rutiner infördes, var positiva. Vi gör därför på samma sätt i år -   låter fler ämnen var öppna för debatt samtidigt och gör omröstningar bara när det verkligen behövs. Ett ämne avslutas när ordföranden bedömer att inga fler viktiga inlägg är att vänta. Alla inlägg (både från ordförande och deltagare) görs i samma tråd för resp. ämne. Vid omröstning sker den som tidigare i egen tråd.

För att hålla tempot i mötet krävs det att deltagarna  dels gör sina inlägg tidigt och följer debatten  inför beslut i resp. ämne.

Alla medlemmar som blivit aktiverade i senITel Forum (f n 63st) är, per definition, närvarande vid årsmötet. Det är förstås önskvärt att så många som möjligt också loggar in på Forum och deltar mera aktivt i mötet.  De medlemmar som ännu inte registrerat sig i vårt Forum uppmanas att göra det och i förväg logga in och träna på funktionerna i Forum (lämpligen i den avdelning som heter Test) så att det känns hemtamt när årsmötet drar igång. Det finns anvisningar på hemsidan. Om någon har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com). 

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start. Vi kommer som vanligt att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

 

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgift till dig.

uppil.gif (1261 bytes)Dagordning              

Till senITel Forum

>>>Till "aktiv" dagordning

Dagordning vid årsmöte 2018 

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3.                   Val av två protokollsjusterare 

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts 

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. 

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2017 

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2018

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar 

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna 
          (förslag ska helst vara styrelsen tillhanda senast 18 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. 

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) 

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en   sammankallande.

14.                 Mötets avslutning  uppil.gif (1261 bytes)Verksamhetsberättelse för år 2017 - preliminär 

Till senITel Forum

senITel

 Styrelse

Ordförande

Johan Martin-Löf

johan.martin-lof'snabel-a'telia.com

Vice ordförande

Krister Björnsjö

krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com

Programchef

Åke Persson

ake.s.persson'snabel-a'telia.com

Kassör

Uno Herrlin

uno.herrlin'snabel-a'gmail.com

Sekreterare

Till Mayer

till'snabel-a'tulla.se

Webmaster

Pelle Carlson

pelle.carlson'snabel-a'home.se

Ledamöter

Rolf Landolf

rolf.landolf'snabel-a'telia.com

 

Kjell Markström

kjell.markstrom'snabel-a'telia.com

Suppleanter

Jan Åke Ekström

janake'snabela'jaunty.se

 

Gullan Sandström

0313358880'snabel-a'comhem.se


Revisorer

 

Revisor

Kjell Palmqvist

08256070'snabel-a'telia.com

Revisorssuppleant

Kenneth Bergvall

kenneth.bergvall'snabel-a'telia.com

 Valberedning

 

 

Sammankallande

Björn Ståhl

bjorn.stahl'snabel-a'telia.com

 

Einar Kaplan

einar.kaplan'snabel-a'telia.com    

 

Christer Nerving

c.n'snabel-a'bahnhof.se

 

Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1.  

 

Medlemmar

Vi hade vid 2017 års utgång 87 medlemmar varav 24 är från Göteborgsavdelningen.
     Aktuell medlemslista finns på vår hemsida under sidorubriken "Klubbinfo" och "Medlemmar".
     Samtliga medlemmar har tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta har sin hemvist i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Ekonomi

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.

Klubbmöten

24 torsdagsmöten har avhållits under året med teman rörande telehistoria samt utveckling och trender inom IT och närliggande områden. Vid 6 tillfällen har vi lyckats att engagera externa föreläsare inom skilda områden för ITs användning.
     Förutom våra torsdagmöten på Lignagatan besökte vi den 19 oktober Ericsson Studio i Kista med presentation av ny teknik.
     Den 26 oktober firade vi klubbens 20-årsjubileum genom en resa till Linköping med intressanta och guidade besök på IT-ceum och Flygvapenmuseum. 

Vid övriga träffar har våra egna medlemmar delat med sig av sitt kunnande inom varierande områden av IT och dess användning i datorer och mobiltelefoner. Träffar har även ägnats åt egen verksamhet, att ge svar på frågor från medlemmar samt visning av film med teknikhistorisk anknytning. I snitt har 13,75 och som mest 16 personer deltagit på träffarna. Hemvist var som tidigare år 'Tellus fritidscenter' på Lignagatan 8, på Södermalm.

Verksamhetsåret avslutades den 8 december med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter, pepparkakor och trivsam samvaro.

Fylliga referat av våra torsdagsmöten i Stockholm kan man läsa på hemsidan http://www.senitel.org/
under rubriken "Torsdagsträffar".

Årsmöte

Mötet hölls som vanligt i vårt forum på nätet och pågick mellan 10 - 22 februari. 31 medlemmar deltog aktivt i debatten och i valet under årsmötet.
     Det är nu en etablerad process som fungerar väl även om deltagandet från medlemmarna under skilda diskussonspunkter skulle kunna vara livligare. 
     Årsmötesprotokollet finns att läsa på hemsidan.

Styrelsemöten

Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits under året. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Övrig verksamhet

Vår ordförande Joan Martin-Löf representerade senITel på Teleseniorernas Förbunds årsmöte som ägde rum den 21-22 mars 2017 på Viking Line. Ett utförligt referat från hela mötet går att läsa på TFs hemsida.

Medlemmarna i senITel har möjlighet att få en bild, som man vill dela med sig, publicerad på vår hemsida som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.

Ett julklapps-lotteri genomfördes i slutet av december. Dragningen av tre vinnare förrättades med hjälp av en slumptals-generator genom tre styrelsemedlemmar oberoende av varandra. Vinsterna var presentkort som tillföll Åke Persson med 3000 kr, Christer Nerving med 2000 kr och Kjell Palmqvist med 1000 kr.

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena samt på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden informationsbrev via e-post till medlemmarna vid behov.

 Stockholm 2018-01-02


Bilaga 1

SenITel Göteborg – verksamhetsrapport för 2017

 Medlemmarna i Göteborgsgruppen av senITel har under verksamhetsåret 2017 träffats i Aktiviteten i Mölndal varannan vecka under vår- och höstmånaderna. Totalt blev det 16 träffar med i genomsnitt 11 medlemmar per träff. Antalet medlemmar vid årets slut är 24 st.

 

Syftet med våra träffar är ju i huvudsak att hålla oss uppdaterade på vad som händer inom dataområdet men även andra teknikområden. Nya programvaror, mobiltelefoner, appar mm hamnar därför på dagordningen i stort sett vid varje träff.

 

Under våren gjorde vi ett studiebesök på Oskar II fort tillsammans med Radioveteranerna. Vid den guidade turen på 2 timmar fick vi en genomgång av fortets historia. Byggandet och dess strategiska förutsättningar, bestyckning och kapacitet. Kanonerna har varit på utflykt i Göteborgs skärgård men är nu åter på sina gamla platser dock modifierade.

 

Höstens föreläsare var Bengt Lindberg, radioamatör och vice ordförande för Radiomuseet i Göteborg. Bengt berättade om amatörradions utveckling från slutet av 1800-talet och framåt samt visade och demonstrerade en enkel gnistsändare och mottagare.

 

I övrigt har vi diskuterat/informerats om:

 /Hut


Resultaträkning 2017 och Budget 2018 

Till senITel Forum

uppil.gif (1261 bytes)

Inkomster 

Budget 2017 kr

Utfall 2017 kr

Budget 2018 kr

Medlemsavgift

9 500 8 900 8 500

Bidrag TF

12 100 14 600 11 000

Summa

21 600 23 500 19 500

Utgifter 
Investering  

1 000 245 1 000

Torsdagsmöten 

10 000 6 431 15 000

Plusgiro,Porto mm

800 757 800

Göteborgssektionen

5 000 4 900 5 000

Datalagring (hemsida)

1 500 219 1 500

Priser/bildhonorar   

3 000  360 3 500
20-årsjubileum 5 000 3 265 0

Övrigt

2 000 0 0
Upplupna ej utbetalda kostnader *)
13 4310

Summa

28 300 29 608 26 800
 Resultat - 6 700 - 6 108 - 7 300
*) Ännu ej utbetalda kostnader pga problem med bankaccess mot Nordea. Avser bl a lokalhyra, priser i jullotteriet m m.
Avrundning till hela kronor har skett


Till senITel Forum


uppil.gif (1261 bytes) Balansräkning 2017-12-31 
  

Ingående saldo 2017-01-01 34 442 kr
Årets resutat - 6 108 kr
Utgående saldo 2017-12-31 28 333 kr
Avrundning till hela kronor har skett

 


uppil.gif (1261 bytes)Revisionsberättelse 

Till senITel Forum


Budget 2018

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande den budget för 2018 som redovisas ovan i anslutning till resultaträkningen för 2017.

Till senITel Forum                  

uppil.gif (1261 bytes)Valberedningens förslag till senITels årsmöte 2018  

Till senITel Forum

Styrelse

Ordförande    Johan Martin-Löf    Omval     
Ledamot Pelle Carlson Omval
Ledamot Åke Persson Omval
Ledamot Till Mayer  Omval
Ledamot Uno Herrlin  Omval
Ledamot Krister Björnsjö Omval
Ledamot Kjell Markström Omval
Ledamot Björn Gustafsson Nyval
Suppleant Gullan Sandström  Omval
Suppleant Jan Åke Ekström Omval
Revisorer

Revisor Kjell Palmkvist Omval
Revisorsuppleant Kenneth Bergvall Omval
Presidium och justerare
Mötesordförande  Pelle Carlson
Mötessekreterare  Till Mayer
Protokolljusterare Börje Brolin

Leif ÅkehagValberedning

 sammankallande Björn Ståhl Omval 

Einar Kaplan  Omval

Christer Nerving Omval

Stockholm/Göteborg 2018-01-18

              Björn Ståhl              Einar Kaplan       Christer Nerving      


   


Motioner 

Ingen motion har inkommit.

Till senITel Forum


uppil.gif (1261 bytes)


Tidsplan för mötet

Liksom förra året följer vi ingen given tidsplan. Det blir möjligt att göra inlägg i de flesta ämnen redan tidigt efter mötets start och ett ämne avslutas när ordföranden bedömer att inga fler viktiga inlägg är att vänta. Avisering av beslut sker i möjlig mån dagen innan .

På detta sätt hoppas vi kunna genomföra mötet betydligt snabbare än tidigare. Men det ställer också ökade krav på deltagarna att dels göra sina inlägg tidigt och följa debatten  inför beslut i resp. ämne.uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista  

Till senITel Forum

Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Listan över forumdeltagare kan ses när man loggat in till Forum, men finns här i bokstavsordning
med förtydliganden i de fall id:n inte klart anger medlemmens namn. Listan kompletteras successivt. Vid mötets start fanns 63 registrerade deltagare.

ID  i forum  -  förtydligande (vid behov)
* = har varit inloggad på forum under mötet

arnece - Arne Carlsson
Bengt Lindstrand *
bengt.nilsson *
Bertil - Thorngren
Bill Westin
Björn Grimfeldt
Björn Gustafsson *
Björn Ståhl *
Bo Gustavsson
Bo Zetterberg
Bohe -  Bo-Gunnar Henning
Bror Andersson *
Börje Brolin *
Calle.Falk *
Christer Nerving *
Einar Kaplan *
gerd.neckam
ghellman - Gunnar Hellman *
Gullan Sandström *
Gunnar Strömqvist *
Göran Arfvidson *
Göran Ingemarson
Göran Roos *
Henrlu - Henrik Lundin *
holger norén
Jan Bergman
Jan Åke Ekström
Jan-Axel Swensson *
janolofrosen
JohanML -  Martin-Löf *
Karl-Erik Axelsson
kenneth.bergvall@telia.com
kereng - Kerstin Engström
Kjell Malmberg
Kjell Markström *
Kjell Palmqvist
Kjelle756 - Kjell Elmeklev
Krister Björnsjö *
Kurt Åberg
lars rune larsson
Leif Åkehag *
Lennarat Berlin
Lennart Hultgren *
marta - Märta Åkesson
Mattias Grönberg *
Neve - Ingemar Nevelius *
Pelle Carlson *
per149 -  Per Strömgren
Ralph Kjellgren *
Reimond -   Jönsson
robhell - Robert Helllström
Roger-Holmsten
rolflandolf *
Rune - Rune Thyni *
Site Adminsenitel - senitel (ej mötesmedlem)
svebal - Sven-Erik Bålström
thomas -  Haug
Till -  Mayer *
Tommy Thörnqvist *
Tore Ericson *
Uno Herrlin *
Vincent Strollo
Åke Danielsson *
ÅkeP -  Persson *

uppil.gif (1261 bytes)
Sidan senast reviderad 2018-03-01 Åter till senITel:s hemsida