SenITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2000

äger rum under tiden 27 mars-27 april och   avvecklas elektroniskt.

Här hittar du
Verksamhetsberättelse,
revisionsrapport,
resultaträkning,
balansräkning
budgetförslag för 2000
samt
förslag till stadgar (som också antogs av mötet)

Slutligen finns här Protokollet från mötet


DAGORDNING

1. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse.
 
2. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående år.
 
3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 
4. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 
5. Val av revisor och suppleant.
 
6. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.
 
7. Beslut om eventuell klubbavgift.
 
8. Beslut om arvoden och ersättningar.
 
9. Styrelsen redovisar planer gällande den fortsatta verksamheten samt lämnar förslag att bifalla det av Bosse Zetterberg den 9 februari 1999 daterade utkastet till stadgar.
 
10. Frågor föreslagna av medlemmarna (bör vara väckta före 1 april).
uppil.gif (1261 bytes)


Rapport för verksamhetsåret 1999

Klubben, vars verksamhet är en fortsättning av det ursprungliga senITel-projektet, hade från årets början en interimsstyrelse bestående av:
Göran Olausson, ordförande
Bengt Åkesson
Bo Zetterberg
Ragnar Thorell
Pelle Carlson, webmaster

Från årsmötet i maj hade styrelsen följande sammansättning:
Sven-Ingvar Larsson, ordf. sil'snabel-a'telia.com
Pelle Carlson, webmaster pelle.carlson'snabel-a'home.se
Hilding Corneliusson hico'snabel-a'telia.com
Thomas Haug, sekr thomas.haug'snabel-a'telia.com
Ingemar Nevelius neve'snabel-a'telia.com
Rune Thyni rune.thyni'snabel-a'telia.com
Märta Åkesson, kassör marta.akesson'snabel-a'stockholm.mail.telia.com

Klubben har haft regelbundna sammanträden varje torsdag i Telemuseums lokaler på Djurgården, under året tillsammans 28 möten. Virtuella styrelsemöten (via e-mail) har använts för att underlätta samarbetet. Vidare har klubben deltagit i andra aktiviteter såsom SeniorSurf och därutöver arrangerat ett extra möte för TIF-seniorerna, bl. a i syfte att värva flera medlemmar.

Vid sina möten har klubben behandlat ett flertal tekniska ämnen med inriktning på data och Internet. Således har man haft inbjudna föredragshållare från olika operatörer, däribland givetvis Telia, att tala om bredbandsteknik. Man har arrangerat besök på Telias Vision Center i Farsta, liksom på Ericssons demonstrationsanläggning i Kista.

En uppskattad aktivitet har varit datorbygge, där man på en rad möten analyserat en PC i syfte att med inköpta (och upphittade) byggblock bygga upp en maskin från grunden.

Vidare har man startat en intern supportfunktion i syfte att bistå medlemmarna när det uppstått problem med hård-eller mjukvara i medlemmarnas maskiner. Tanken är att tillhandahålla en sådan funktion både för Windows- och Maintoshdatorer.

Verksamheten avses följa ungefär samma linje under våren 2000.

Klubbens ekonomi är god.

Revisionsrapport, resultaträkning och budgetförslag för år 2000 bifogas.

Stockholm den 6 febr 2000uppil.gif (1261 bytes)


R E V I S I O N S R A P P O R T

Jag har gått genom bokföring och verifikationer för Senitel.

Allt är i mycket god ordning och vederbörligen verifierat.

Jag tillstyrker full ansvarsfrihet för styrelsen.

Åke Waldelöfuppil.gif (1261 bytes)


RESULTATRÄKNING
hösten 1998 - 31 dec 1999

KOSTNADER

Avgifter till postgirot   150.00
Domänadress   298.49
Webbmasters utlägg samt Projektledarens d:o kv I -99 1103.00
"Tack" till bl a föreläsare   1125.00
Förtäring   213.00
Överskott 5780.73
SUMMA 8670.22

INTÄKTER

Medlemsbidrag från Seniornet 8640.00
Ränta (1998 och 1999)      30.22
SUMMA 8670.22

uppil.gif (1261 bytes)


BALANSRÄKNING 1999-12-31

TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL

E-postgiro 5780.73
SKULDER 0.00
EGET KAPITAL 5780.73

uppil.gif (1261 bytes)


BUDGETFÖRSLAG 2000

KOSTNADER

Avgifter till postgirot     120.00
Domänadress     300.00
Webbmasters utlägg   1500.00
Programverksamhet   3410.00
Startbidrag regionalklubbar   1000.00
Förtäring     250.00
Överskott   10000.00
SUMMA 16 580.73

INTÄKTER

Överskott 1999   5780.73
Medlemsbidrag från Seniornet 10800.00
SUMMA 16 580.73

Anmärkning: Programverksamhet samt startbidrag till regionklubbar är saldopost. Webbmasters bidrag är höjt något eftersom förra årets kostnader inte täckte alla kvartalen. Medlemsbidrag från Seniornet är januaribidraget gånger två.

Märta Åkesson, kassöruppil.gif (1261 bytes)


Här kommer protokollet:

ÅRSMÖTE senITel ÅR 2000

1 Sven-Ingvar Larsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet år 2000 för öppnat. Det pågår under tiden 27 mars – 27 april 2000.

2 Sven-Ingvar valdes till mötesordförande, Thomas till sekreterare och Bo att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare.

3 Årsredovisningen föredrogs och godkändes. Revisorns berättelse, vari han tillstyrkt full ansvarsfrihet för styrelsen, föredrogs.

4 Balans- och resultaträkning fastställdes.

5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6 Sven-Ingvar omvaldes som ordförande för ett år.

7 Följande styrelseledamöter valdes för ett år:

Hilding Corneliusson
Thomas Haug
Märta Åkesson
Ingemar Nevelius
Pelle Carlsson

Som suppleanter valdes:
Else-Gun Zetterblad
Sven-Olof Hultqvist

8 Till revisor valdes Åke Waldelöf med Carl-Axel Falk som suppleant.

9 Till valberedning utsågs:
Ragnar Thorell (sammankallande)
Bo Zetterberg
Siv Ohlsson

10 Beslöts att klubbavgiften utgöras av årsavgiften till Seniornet.

11 Beslöts att inga funktionärsarvoden skall utgå. Omkostnader ersättes mot verifikation.

12 Stadgar för senITel fastställdes enligt "Utkast 9 febr 99/BZ". Fastställdes att senITel primärt är en nätklubb för aktiviteter på nätet.

13 Nätbygd Stockholm finns etablerad med ordinarie hemvist på Telemuseum. Beslöts uppmuntra andra landsändar att bilda egna nätbygder för lokala träffar. När en nätbygd har minst 5 medlemmar utarbetar den en arbetsplan för lokala aktiviteter som komplement till klubbens samvaro på nätet. Om aktivitetsstöd behövs sänds en bidragsansökan till klubbstyrelsen jämte arbetsplanen.

14 Enskilda problem behandlas i Storforum där alla kan fråga alla. Den som har ett svar svarar. Frågor kan givetvis också ställas till enskild expert i vår skara av gränslös kompetens. Kommunikationsformen må vara valfri och situationsanpassad.

15 Godkändes normalprogram för den lokala verksamheten inom nätbygd Stockholm:

- Byggverksamhet och handhavande/hantering: Ca 2 ggr per månad
- Föredrag: Ca 2 ggr per månad.

Programchefen har sedan full frihet att arbeta inom denna ram samt har dispens att kunna göra av- och utvikelser.

16 Klubbens vice ordförande Hilding Corneliusson bedömdes ha gjort den bästa rekryteringsinsatsen under det gångna verksamhetsåret. Belöning väntar.

17 Ordföranden tackade för förtroendet att få leda klubben under ytterligare ett år samt avslutade årsmötet.uppil.gif (1261 bytes)


Sidan senast reviderad 2006-10-29 Åter till senITel:s hemsida