senITel

                                            Protokoll från årsmöte 2001

Tid: 1 feb – 4 mars 2001

Plats: Internet, e-post

 

Dagordning

1 Mötet öppnas och dagordning fastställes.

2 Val av ordförande för mötet.

3 Val av sekreterare för mötet

4 Val av en justeringsman (tillika rösträknare) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

5 Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

6 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för föregående år.

7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

9 Val av revisor och suppleant

10 Val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande

11 Budget och Arbetsplan för år 2001

12 Anskaffning av organisationsnummer och eget PG-konto

13 Frågan att fortsätta tillhöra eller icke tillhöra SeniorNet

14 Beslut om ev klubbavgift

15 Beslut om arvoden och ersättningar

16 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna

17 Avslutning

1.      Ordföranden förklarade mötet öppnat och konstaterade att kallelse stadgeenligt utgått via Listbot den 4 januari. Alla medlemmar som är nåbara via Listbot skulle således äga rätt att delta  i årsmötet och Listbot-listan skulle gälla som röstlängd.

2.  Ordföranden valdes på förslag av valberedningen att vara mötesordförande.

3.  Sekreteraren valdes på förslag av valberedningen att vara mötessekreterare

4.      Carl-Axel Falk valdes på förslag av valberedningen att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet

5.      Årsredovisningen och revisionsberättelsen godkändes utan anmärkningar.

6.      Resultat- och balansräkning fastställdes utan anmärkningar

7.      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående år.

8.      Sven-Ingvar omvaldes enhälligt på förslag av valberedningen till ordförande för år 2001. Hilding, Thomas, Märta, Pelle och Ingemar (ordinarie ledamöter)  samt Else-Gun och Sven-Olof (suppleanter) omvaldes på förslag av valberedningen att ingå i den nya styrelsen.

9.      Enligt valberedningens förslag omvaldes Åke som revisor och Carl-Axel som revisorssuppleant

10.  Årsmötet utsåg Ragnar (sammankallande), Siv och Jan-Axel till valberedning för kommande år.

11.  Styrelsen föreslog att klubben under kommande år skulle inom ramen för den godkända budgeten  och arbeta i huvudsak som under det gångna året. Det förutskickades dock att styrelsen skulle överväga ett förslag från Ingemar angående en investering på 6000 kronor. Ett antal inlägg inkom rörande denna punkt, där medlemmarna önskade närmare uppgift om vad investeringen avsåg. Ingemar upplyste att denna post avsåg ett eventuellt inköp av dator och tillbehör. Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

12.  Ansökan om registrering har skickats in till skattemyndigheten. När den är klar, kan ansökan om pg-konto skickas in.

13.  Årsmötet beslöt att tills vidare behålla sin anslutning till Seniornet. Vidare godkände mötet att senITel inlämnar en motion till Seniornets årsmöte med i huvudsak det innehåll som styrelsen skickade ut i PM den 5 februari. Den nya styrelsen får i uppdrag att bestämma den slutgiltiga utformningen av motionen, samt att presentera våra synpunkter i stadgefrågorna.

14.  Årsmötet beslöt att ingen lokal klubbavgift skulle uttagas.

15.  Årsmötet beslöt att inga arvoden eller ersättningar skulle utgå utöver betalning för redovisade utlägg. Föredragshållare må dock belönas efter förtjänst.

16. Under punkten ”Övrigt” behandlades fem ämnen med följande slutsatser:

a) Årets styrning av årsmötet har befunnits vara lagom.

b) Medlemsförteckningen ska gälla som deltagarlista, i realiteten Listbot-listan.

c) Inför nästa årsmöte bör vi på nytt överväga att använda KOM2000, även om klara fördelar för E-postmodellen konstaterats.

d) Den nya styrelsen bör ägna ökad uppmärksamhet åt rekryteringsfrågan.

e) På Telemuseum bör för varje torsdag utses en sammanhållande värd.

Årsmötet avslutades den 4 mars

Vid protokollet

Thomas Haug

Justeras

Sven-Ingvar Larsson                                                                           Carl-Axel Falk


Årsmötet 2000 hittar du här

Åter till senITels hemsida