senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2003

äger rum under tiden 6 mars - x april  och   avvecklas elektroniskt
Inlägg i debatten sker via vårt nya senITel Forum. Länk till Forum finns även på förstasidans meny. 

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  OBS också i  "aktiv"
form på senITel Forum
Kallelsen till mötet Verksamhetsberättelse för 2002 Resultaträkning 2002

Deltagarlista (de som
registrerat sig med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2002 Revisionsrapport 2002 Budgetförslag för 2003
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag Motioner (om det kommer några) Slutligen finns här  nu också Protokollet från mötet

Några praktiska frågor:

Kallelse (utsänd med mejl till alla kända medlemmar 03-02-11)

Ärade senITelare

Härmed kallas Du till årsmöte 2003 i senITel.

I år avser vi att genomföra årsmöte 2003 i senITel med hjälp av den s.k. röstningsmaskinen som Du kan hitta en beskrivning av på senITels hemsida. För att veta vem som är med på mötet vill vi att Du anmäler Dig till vår webmaster Pelle Carlson (pelle.carlson'snabel-a'home.se) för deltagande så kan en röstlängd sammanställas av honom. Pelle är för övrigt mycket central i hanteringen av röstmaskinskörningen. De som vill delta i mötet men ännu inte skaffat id och lösenord till röstningsmaskinen ombedes kontakta Pelle genast för att få det ordnat. Vi hoppas att den instruktion som kommer att finnas på hemsidan är tillräcklig för hanteringen och där har också under en tid varit möjligt att träna diskussion och röstning. Sättet att genomföra detta möte är ett pionjärarbete vilket betyder att vi kan gå på överraskningar under resan ex.vis vid omröstningar, men det får vi söka hantera på bästa sätt.  En rapport kommer så småningom att skrivas om hur vi lyckas med detta.

Den tid vi avsätter för mötet är start 6 mars och målgång förhoppningsvis 3 april. Förslag till dagordning bifogas här. Dagordningen och övriga möteshandlingar  (årsredovisning, revisionsberättelse, budget etc.) kommer inom kort att finnas tillgängligt under rubriken Årsmöte på vår hemsida. De som anmäler sig som deltagare får, om önskemål härom anges, också handlingarna med E-post.

Det första Du gör är alltså att kontakta Pelle enligt ovan.
 
Väl mött på årsmötet.
 
Styrelsen


DAGORDNING

1 Mötet öppnas och dagordning fastställes
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av justeringsman (tillika rösträknare) att tillsammans med ordföranden justera    protokollet
5 Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
6 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2003
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
9 Val av revisor och revisorssuppleant
10 Val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande
11 Budget och arbetsplan för 2003
12 Relation till SeniorNet och beslut om ev. klubbavgift
13 Beslut om arvoden och ersättningar
14 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (förslag skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet)
15 Avslutning

uppil.gif (1261 bytes)


Rapport för verksamhetsåret 2002

Klubbens styrelse har följande sammansättning:

Karl-Erik Eriksson, ordf. keeriksson'snabel-a'telia.com
Hilding Corneliusson, vice ordf. hico'snabel-a'telia.com
Börje Brolin, sekreterare borje.brolin 'snabel-a'telia.com
Märta Åkesson, kassör  marta.akesson'snabel-a'stockholm.mail.telia com
Pelle Carlson, webmaster pelle.carlson'snabel-a'home.se
Ingemar Nevelius. programchef neve'snabel-a'telia.com
Suppleanter:
Else-Gun Zetterblad elsegun.hans'snabel-a'telia.com
Sven-Olof Hultquist sven-olof.hultquist'snabel-a'fatburen.org

Klubben, som vid årsskiftet hade drygt 70 medlemmar i Stockholm och 13 i Göteborg samt ett mindre antal medlemmar runt om i Sverige, Frankrike och Spanien, har i Stockholm haft regel­bundna träffar i stort sett varje torsdag under vår- och höstterminen i Telemuseums lokaler på Djurgården, tillsammans 26 möten där samt ett studiebesök på Skanovas IOC i Globen och ett på Thielska Galleriet under år 2002. I Göteborg har man också träffats på torsdagar, samman­lagt 19 st. Virtuella styrelsemöten (i KOM2000 och via e-mail) har använts för att underlätta samarbetet.

I Göteborg har man mest sysslat med bild- och ljudbehandling, men man har också planerat och förberett uppbyggnad av ett nätverk omfattande 10 datorer. Visst materiel för detta har anskaf­fats, bl a med hjälp av ekonomiskt stöd från klubbkassan. Planer finns på att möjliggöra ge­men­­samma möten med Stockholm och ett första prov med ”Netmeeting” har gjorts. Det er­ford­ras en kamera även i Göteborg för att göra sådana möten meningsfulla och man hoppas på eko­nomiskt stöd även för detta.

Vid torsdagsmötena i Stockholm har klubben behandlat ett stort antal tekniska ämnen med in­riktning på data, Internet och andra former för telekommunikation. Sålunda har vi hört såväl Östen Mäkitalo som Thomas Haug tala om mobiltelefonutvecklingen. Vi har också haft besök från marknadssidan och från forskning och nätstrategi i Telia. I tillägg härtill har flera aktiviteter om andra ämnen anordnats. Musik- och bildmakeri har behandlats. Släktforskning har varit på tapeten vid två möten. Vi hade dessutom besök av SeniorNets ordförande.

Klubben har sålt den ena av de datorer vi fått av Telia och i gengäld konstruerat och byggt en datormöbel till klubbens utrustning på Telemuseum.

I Stockholm ledde Bo Zetterberg klubbens medverkan i Seniorsurfdagen.

I Göteborg deltog Enar Johansson som klubbens representant.

Klubben var representerad vid SeniorNet Swedens årsmöten i april och november månad.

Mer detaljer om klubbens verksamhet under året återfinns som vanligt på klubbens hemsida, som numera också har koppling till den programvara för diskussioner och omröstningar som vi tänker använda bl a vid årsmötet 2003; den har ställts till vår disposition av konstruktören, Karl-Georg Bergstrand, SeniorNet Kungsholmen, något som vi är mycket tacksamma för.

Klubbens ekonomi är god, vilket i högsta grad beror på att vi hittills disponerar såväl lokal som datorprojektor på Telemuseum helt gratis, se vidare årsredovisningen.uppil.gif (1261 bytes)


Resultaträkning 2002

Intäkter

   
Ing. saldo från 2001  8.534:44  
Bidrag från SeniorNet 5.050:00  
Likvid för begagnad dator 500:00  
Ränta 10:07  
Summa 14.094:51  
Kostnader    
Hårdvara 1.990:00  
Utgifter för programverksamheten 2.237:00  
Utgifter för administration, trafik, porto, “småprylar” 2.007:50  
Regionala klubbar 1.500:00

 

Utg. saldo till 2003 6.360:01  
Summa 14.094:51  

Balansräking 2002-12-31

Tillgångar E-postgiro 6.360:01
Skulder/eget kapital    
Skulder   0
Eget kapital   6.360:01

uppil.gif (1261 bytes)


revber02.jpg (119142 bytes)Revisionsrapport  (Vill du se den i original så klicka på miniatyren till vänster)

 

Revisionsberättelse för SenITel år 2002

Jag har gått igenom bokföring och verifikationer för SenITel för år 2002. Allt är i mycket god ordning och vederbörligen verifierat.
Jag tillstyrker full ansvarsfrihet för styrelsen.

Stockholm den 11 februari 2003
uppil.gif (1261 bytes)C-A Falk


Budgetförslag 2003

    Budget 2003 Jämför Resultat 2002
Intäkter Överskott från 2002       6360:01 8534.44
  Medlemsbidrag från Seniornet 6000.00 5050.00
  Övrigt   510.07
  Summa 12 360:01 14094.51
Kostnader Programverksamhet 2500.00 2237.00
  Administration, trafik, porto, småprylar 2000.00 2007.50
  Regionala klubbar 1.500:00 1500.00
  Hårdvara 1000.00 1990.00
  Utg. saldo till 2004/Överskott 5360.01 6360.01
  Summa 12 360.01 14094.51

Anmärkning:  Medlemsbidrag från Seniornet  väntas öka – bättre ordning på medlemsförteckningen.


Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av:
Thomas Haug, sammankallande
Torbjörn Andström
Jan-Axel Swensson

Vilka som ska bli den nya valberedningen får mötet fundera på.


Motioner

uppil.gif (1261 bytes)Till årets möte har ännu inte några motioner inkommit.Deltagarlista
(Uppdateras successivt i den takt nya deltagare anmäler sig. De som var registrerade redan tidigare i röstningsmaskinen har förutsatts vara deltagare i mötet, om inte annat besked inkommer)

 

Identitet i senITel Forum

Efternamn

Förnamn

     

031995100'snabel-a'telia.com

Johansson

Enar

08.948439'snabel-a'telia.com

Svanlund

Helge

08256070'snabel-a'telia.com

Palmqvist

Kjell

ake2'snabel-a'telia.com

Eriksson

Åke

andershansson

Hansson

Anders

arne.andersson'snabel-a'haninge.mail.telia.com

Andersson

Arne

arnepelle'snabel-a'telia.com

Pettersson

Arne

benake

Åkesson

Bengt

bengt.a.moller'snabel-a'telia.com

Möller

Bengt

bengt.o.lindstrand'snabel-a'telia.com

Lindstrand

Bengt

bengt.och.margareta'snabel-a'telia.com

Nilsson

Bengt

birgitta.althen'snabel-a'telia.com

Althén

Birgitta

bjorn.gustafsson'snabel-a'fatburen.org

Gustafsson

Björn

bo.zetterberg'snabel-a'telia.com

Zetterberg

Bo

borje.brolin'snabel-a'telia.com

Brolin

Börje

ca.falk'snabel-a'telia.com

Falk

Carl-Axel

elsegun.hans'snabel-a'telia.com

Zetterblad

Else-Gun

Folke.Karlsson'snabel-a'abc.se

Karlsson

Folke

gosta.0853023170'snabel-a'telia.com

Pettersson

Gösta

helmer.sylvan'snabel-a'telia.com

Sylvan

Helmer

hico'snabel-a'telia.com

Corneliuson

Hilding

holger.noren'snabel-a'telia.com

Norén

Holger

jaswensson'snabel-a'telia.com

Svensson

Jan-Axel

Johan Martin-Löf

Matin-Löf

Johan

josefbrodin'snabel-a'telia.com

Brodin

Josef

k-a.staberg'snabel-a'hem.utfors.se

Staberg

Karl-Arne

keeriksson'snabel-a'telia.com

Eriksson

Karl-Erik

kenneth.bergvall'snabel-a'telia.com

Bergvall

Kenneth

kurt.aberg'snabel-a'telia.com

Åberg

Kurt

leif.akehag'snabel-a'telia.com

Åkehag

Leif

marake

Åkesson

Märta

mattias.gronberg'snabel-a'telia.com

Grönberg

Mattias

neve'snabel-a'telia.com

Nevelius

Ingemar

o.soderberg'snabel-a'swipnet.se

Söderberg

Olle

olof.axmark'snabel-a'telia.com

Axmark

Olof

pelle.carlson'snabel-a'home.se

Carlson

Pelle

per.didrik.orling'snabel-a'telia.com

Orling

Per-Didrik

per.tegestrom'snabel-a'telia.com

Tegeström

Per

ragnar.thorell'snabel-a'telia.com

Thorell

Ragnar

ralkje'snabel-a'bredband.net

Kjellgren

Ralf

robert

Norberg

Robert

rolf.ranlund'snabel-a'rattvik.mail.telia.com

Rånlund

Rolf

rune.thyni'snabel-a'telia.com

Thyni

Rune

sivbi'snabel-a'telia.com

Olsson

Siv

sos'snabel-a'fatburen.org

Hulquist

Sven-Olof

stig.fredlund'snabel-a'telia.com

Fredlund

Stig

svante.hartzell'snabel-a'chello.se

Hartzell

Svante

t.andstrom'snabel-a'telia.com

Andström

Torbjörn

thomas.haug'snabel-a'telia.com

Haug

Thomas

ygland'snabel-a'bredband.net

Ygland

Lennart


Här kan du klicka för att läsa protokollet.

uppil.gif (1261 bytes)


Sidan senast reviderad 2006-10-29 Åter till senITel:s hemsida