senITel

Protokoll vid årsmöte 2006

Tid:                  4 – 18 februari 2006
Plats:              Nätmöte via senITel Forum
Deltagare:     De medlemmar som är registrerade i senITel Forum (106 personer).

 

 

1                    Mötets öppnande och fastställande av dagordningen

Karl-Erik Eriksson förklarade mötet öppnat den 4 februari. Föreslagen dagordning godkändes.

2                    Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Karl-Erik Eriksson. Björn Ståhl valdes till sekreterare.

3                    Val av två protokollsjusterare

Bengt Lindstrand och Holger Norén valdes att justera protokollet.

4                    Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

Stämman ansåg att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.

5                    Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

Rubricerade handlingar godkändes.

6                    Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2005

Balans- och resultaträkningen fastställdes.

7                    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8                    Förslag till verksamhetsplan och budget för 2006

Styrelsens förslag till budget godkändes.

9                    Fastställande av avgifter och ersättningar

Årsmötet röstade för oförändrad årsavgift, d v s 100 kronor.

Inga arvoden utgår till styrelsen. Ersättning ges för verifierade utlägg för senITels räkning.

10              Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna

Kurt Åberg har lämnat in en motion gällande provinköp av s k OEM-versioner av exv Windows XP och Photoshop. Syftet är att ta reda på om det är riskfritt att köpa viktiga programvaror till mycket lågt pris och möjligt att installera dessa som en registrerad version (och därmed kunna få ta del av uppdateringarna). Förslaget godkändes och ligger inom ramen för budgeten. Styrelsen svarar för genomförandet.

11              Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter skedde helt enligt valberedningens förslag, d v s
Ordförande:
Karl-Erik Eriksson
Styrelseledamöter i övrigt:
Enar Johansson, Björn Ståhl, Lilian Norrman, Krister Björnsjö och Pelle Carlson
Suppleanter: Johan Martin-Löf och Bo Zetterberg

Samtliga ledamöter är valda på ett år. Fördelning av styrelseposterna görs av styrelsen själv vid ett konstituerande möte.

12              Val av revisor och revisorssuppleant

Samtliga röstande stödde valberedningens förslag, Leif Åkehag som ordinarie och Kjell Palmkvist suppleant.

13              Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

Sittande valberedning - bestående av Thomas Haug (sammankallande), Jan-Axel Swensson och Torbjörn Andström – omvaldes.

14              Mötets avslutning

Den 18 februari förklarade ordföranden årsmöte 2006 i senITel avslutat och framförde ett tack skall till samtliga deltagare. Aktiviteten på debatt och röstning har inte varit så livlig men räckt till, vilket tolkas som att årsmötets dagordningspunkter varit väl förberedda. Karl Georgs maskin har fungerat bra som vanligt och det tackar vi för liksom Pelles körning av mötet.

 

Noterat av

 

 

Björn Ståhl

 

Justeras

 

 

Bengt Lindstrand                     Holger Norén                     Karl-Erik Eriksson