senITel

 

Protokoll vid årsmöte 2007

Tid:                 5 – 20 februari 2007
Plats:             Nätmöte via senITel Forum
Deltagare:    De medlemmar som är registrerade i senITel Forum (121 personer).

 

1                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen

Krister Björnsjö, förklarade den 5 februari mötet öppnat. Föreslagen dagordning godkändes.

2                   Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Karl-Erik Eriksson och till sekreterare Björn Ståhl. Inledningsvis fungerade Krister Björnsjö som mötesordförande på grund av Karl-Eriks vistelse utomlands under punkterna 1 – 4.

3                   Val av två protokollsjusterare

Bengt Lindstrand och Holger Norén valdes att justera protokollet.

4                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

Stämman ansåg att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.

5                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

Rubricerade handlingar godkändes.

6                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2006

Balans- och resultaträkningen fastställdes.

7                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2007

Styrelsens förslag till budget godkändes.

9                   Fastställande av avgifter och ersättningar

Årsmötet röstade för oförändrad årsavgift, d v s 100 kronor.

Inga arvoden utgår till styrelsen. Ersättning ges för verifierade utlägg för senITels räkning.


10             Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna

Två motioner har lämnats in till styrelsen. Motionerna finns att läsa i sin helhet på vår hemsida.

 

1.      Inköp av ett kalibreringsdon för bildskärmar – Spyder.
Mötet antog förslaget.

2.      Inköp av MS Vista för demonstration och genomgång på torsdagsmötena.
Mötet röstade för styrelsens modifierade förslag.

11             Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter skedde helt enligt valberedningens förslag, d v s Ordförande: Karl-Erik Eriksson
Styrelseledamöter i övrigt:
Enar Johansson, Björn Ståhl, Till Mayer, Krister Björnsjö och Pelle Carlson
Suppleanter: Johan Martin-Löf och Göran Roos

Samtliga ledamöter är valda på ett år. Fördelning av styrelseposterna görs av styrelsen själv vid ett konstituerande möte.

12             Val av revisor och revisorssuppleant

Samtliga röstande stödde valberedningens förslag, vilket innebär att Kjell Palmkvist valts till ordinarie revisor och Stig Fredlund till suppleant.

13             Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

Sittande valberedning - bestående av Thomas Haug (sammankallande), Jan-Axel Swensson och Torbjörn Andström – omvaldes.

14             Mötets avslutning

Den 20 februari förklarade ordföranden årsmöte 2007 i senITel avslutat och framförde ett tack till samtliga deltagare men också för förtroendet att få sitta i förarstolen i senITel ett år till. Aktiviteten på debatt och röstning har inte varit så livlig men räckt till, vilket tolkas som att dagordningens punkter varit väl förberedda. Karl Georg Bergstrands maskin har gått bra som vanligt - tack för det. Tack också till skötaren Pelle som elegant har manövrerat mötet med sina känsliga fingertryckningar.

 

Ett särskilt tack för goda insatser också till Lilian Norrman och Bo Zetterberg som nu valt att lämna styrelsen. Och ett välkommen till Till Mayer och Göran Roos som träder in i styrelsen.

 


Noterat av

 

 

Björn Ståhl

 

Justeras

 

 

Bengt Lindstrand                    Holger Norén                    Karl-Erik Eriksson