senITel Göteborg – referat 2005

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2005-01-13

Studiebesök hos ComHem

Studiebesöket hos ComHem i Gårda hade arrangerats av Arne Carlsson. Värd för besöket var Robert Hellström, en tidigare televerkskollega som de flesta av oss kände sedan den tiden.

 

Robban berättade med stöd av en nyuppdaterad PPT-presentation om företaget och dess tre produkter som grundar sig på det ursprungliga kabeltvnätet – TV, Bredbandsdata och Fast telefoni. (Tre hål i väggen!).

 

 

2005-01-27

IP-telefoni m.m.

Vi har installerat programmet Skype på ett par av PC:arna i TIF-lokalen och lagt upp konton för dessa och lyckades få talförbindelse mellan dessa. Alldeles utan problem är det ju inte. Vi har t.ex. problem med avgående ljud och efter diverse tidsödande tester misstänker vi den ena av datorerna. Det innebär att vi måste förse ytterligare datorer med Skype och vi behöver jämnare kvalitet på headset med mikrofon.

 

Under diskussionsstunden ventilerades bl.a. årsmötet i senITel och utlagt förslag till webbsidor. Detta är resultatet av webbdiskussionerna – en startsida med aktivitetstillfällen och några länkar samt denna referatsida som är kopplad till startsidans aktivitet.

 

 

2005-02-10

IP-telefoni forts.

Till dagens aktivitet medfördes ett flertal headsets och vi ägnade oss som planerat åt IP-telefoni. Vi passade på att uppgradera våra Skype-installationer och bekantade oss med olika trafikala möjligheter förutom ren taluppkoppling, bl.a. filöverföring. Denna tycktes vara snabbare än vid e-post och dessutom erbjöds mottagaren valmöjlighet: ”Vill du ha filen? – J/N”. Den uppgraderade Skype innehåller också gruppsamtals­möjlighet.

 

Pratstunden ägnades åt erfarenheter av program för att jaga spionprogram, pågående årsmöte i senITel, behov av investeringar i mtrl/progr m.m.

 

Göran tipsade om möjligheten att använda en vanlig CD-R som CD-RW, men vid ett avslutande test visade det sig att det fungerar om man har Roxios brännarprogram men inte om man kör Nero.

 

 

2005-02-24

Studiebesök på Radiomuseet

Dagens aktivitet utgjordes av ett studiebesök på Radiomuseet i Göteborg som sedan ett antal år är inrymt i forna Götaverkens ritkontors lokaler.

 

Kjell har länge varit djupt involverad i museets verksamhet och guidade oss bland utställningsföremål från amatörradio, rundradio, fartygsradio, TV och mobilradio.

 

Ett besök på museet rekommenderas! För den som inte har möjlighet att fysiskt avlägga detta anbefalles istället dess webbsidor – www.radiomuseet.se.

 

Till den som, likt många av oss i besöksgruppen, har bekymmer med drivremmar av gummi till äldre grammofoner och bandspelare vill jag vidarebefordra ett tips som jag erhöll vid studiebesöket: Kolla under webbsidan www.order.se.

 

 

2005-03-10

Bildvisning på TV

Vi inledde dagens aktiviteter med att Göran kommenterade och visade några olika sätt att beskåda bilder tagna med digitalkameran, om man inte nöjer sig med att bläddra fram dem på den inbyggda skärmen.

 

Göran föredrar att flytta över bilderna till en lämplig mapp i sin PC med hjälp av en USB-ansluten multikortläsare. I PCn bläddras bildskörden igenom med Visningsprogrammet för bilder och fax. Då avgör man lämpligen vilka bilder som skall behållas. Innehållet i mappen kopierades vid demon till en CD-skiva som sedan matades in i en till TVn ansluten DVD-spelare. Bilderna beskådades därefter via TVn. Den använda DVD-spelaren har liksom de flesta DVD-spelare för videobruk även möjligheten att läsa JPG-filer.

 

Göran visade även hur man behändigt kan skapa en bildpresentation i PowerPoint med hjälp av funktionen Nytt fotoalbum under Infoga-> Bildobjekt. Funktionen finns i PowerPoint 10 (2002) och senare.

 

Om Bloggar blev det mycket lite sagt den här gången. Förhoppningsvis är församlingen bättre förberedd vid nästa tillfälle, som dock inte infaller på Skärtorsdag. Den dagen ställer vi in alla aktiviteter.

 

 

2005-04-07

Bloggar

Några deltagare hade studerat bloggar på nätet och berättade om sina erfarenheter, vilket medförde en tidvis livlig diskussion. Kontentan är dock att vi inte är speciellt imponerade och vi ser heller inte något påtagligt användningsområde i vår sfär (om vi inte skall betrakta de här referaten över våra aktiviteter som ”bloggar” förstås).

 

En fundering från Hilding kring ”städning i en överlastad och seg PC” väckte större intresse och ledde till praktisk utövning av ett registerstädningsprogram på en av föreningslokalens PC:ar.

 

 

2005-04-21

Musik från vinyl till CD

Göran visade hur man kan överföra analogt ljud från vinylskivor/gamla bandinspelningar och konvertera detta till digitala filer (t.ex. MP3) samt även bränna ljudCD-skivor av materialet. Programmet som användes heter Roxio Easy Media Creator 7 och innehåller ett flertal delfunktioner. Den som främst användes var Sound Editor. För CD-bränning används funktionen Creator Classic.

 

 

2005-05-19

Sista mötet för våren

Vi använde detta sista möte under våren till summeringar. Så t.ex. blev det en del resonemang kring ljudredigering och en del lyssnande till numera klassisk jazz – Benny Goodmans berömda Carnegie Hall Concert från 1938 som nu överförts till MP3 från en rullbandinspelning av en något sliten LP-skiva i mitten av 1960-talet. Arbetet med konvertering och knasterreducering var visserligen lärorikt, men något bortkastat eftersom det senare visat sig att konserten finns på ett par CD-skivor i ”20-Bit Digitally Remastered” version varvid man även får fem ”bonus tracks”.

 

Vi studerade broschyrmaterial över en utrustning som ansluten till datorns USB-port medger inspelning av TV-program på hårddisken och inspelning på DVD samt filosoferade kring integrationen mellan TV, musik och stillbilldsvisning med datorns hjälp – snart utan sladdar/kablar.

 

Efter att ha enats om att den 22 september är en lämplig torsdag att inleda höstens träffar önskade vi varann Trevlig Sommar och avslutade mötet.

 

 

2005-09-22

Höstens första träff

Det var en något reducerad skara som mötte upp till höstens inledande träff och vi mjukstartade med att ta del av Kjells erbjudande om visning av 16 mm filmer från gamla televerkstider. Vi enades snabbt om att vi var intresserade och bekräftade detta med ett e-brev till Kjell.

 

Under hösten är det många teliaanställda som erhåller avtalspension. Enar hade fått en lista och utifrån den diskuterade vi möjliga intressenter för senITels verksamhet vilka vi kan kontakta.

 

 

2005-10-06

Andra höstmötet

Vi hälsade Göran Ingemarsson välkommen som ny medlem i gruppen.

 

Så diskuterades eventuell ytterligare medlemsrekrytering, PC-tidningens MSN-skola, erfarenheterna av IP-telefoni (som lämnar mycket att önska vad gäller kvalitet) samt möjligheten att inköpa en ”bildkanon” för att underlätta gruppgenomgångar (finansiering undersöks).

 

Till nästa möte tar Kjell med sig gamla journalfilmer.

 

 

2005-10-20

Filmvisning

Kjell riggade upp en gammal släpbar filmprojektor och vi bänkade oss i mörkret och tog del av först en film från omkring 1965 som avsåg att spegla televerkets stora verksamhetsbredd och företagets betydelse för samhället. Den andra filmen var producerad för Bell, USA och var avsedd att dra en lans för god telefonkultur samt stötta televerkets instruktris-/konsulentverksamhet. Jag (Göran) kände till den mycket väl. Jag har under min yrkesverksamma tid använt den såväl internt som externt.

 

Filmerna väckte tankar på att, som ett projekt, konvertera dem till DVD. Vi diskuterade tillvägagångssätt och erforderlig utrustning och är beredda att testa – kanske redan vid nästa träff.

 

 

2005-11-03

Fjärde höstträffen

Enar hade erhållit ett löfte om tilläggsanslag för inköp av en ”bildkanon” och vi beslöt att fullfölja detta inköp snarast möjligt.

 

Vi diskuterade en del runt projektet att konvertera Kjells filmer, men hade den här gången ingen utrustning att testa på.

 

I övrigt ägnade vi oss åt erfarenhetsutbyten beträffande program för CD-bränning, bildkonvertering (Image Resizer ett gratisprogram från Microsoft Powertoys) och indexering och sökning av dokument, e-post, bilder, musik m.m. lagrade på PC-n (Copernik Desktop Search som finns som gratisprogram på skiva 8/2005 från PC för alla).

 

 

2005-11-17

Femte höstträffen

Lennart Berlin hälsades välkommen till sitt första möte i gänget.

 

Göran redogjorde för resultatet av sina undersökningar beträffande urval av och priser på datorprojektorer samt för inhämtade erfarenheter från stockholmsgruppen. Majoriteten av de närvarande förespråkade återhållsamma krav på prestanda med tanke på ekonomin samt att vi om möjligt skall kunna göra inköpet i butik i Göteborg.

 

Det blev inget praktiskt försök med konvertering av Kjells filmer eftersom Kjell själv uteblev. Övriga hade medfört utlovade bidrag. Vi ser fram mot ett nytt försök vid nästa träff.

 

 

2005-12-01

Film till DVD – nytt försök

Kerstin Engström hälsades välkommen till sitt första möte i gänget.

 

Den här gången fick vi ihop pusselbitarna så att vi kunde genomföra försöket med att konvertera Kjells 16 mm-film till en digital videoinspelning. Det verkade som att även ljudet blev anständigt trots den ”akustiska” kopplingen. Vi avvaktar med spänning Arnes efterbearbetning på hemmaplan.

 

Vi har inte fått något leveransbesked för beställd datorprojektor, men hoppas ändå på leverans innan årets sista möte vilket avhålls den 15 december.

 

 

2005-12-15

Årets sista sammankomst

Vi hälsade Lars-Gunnar Johansson välkommen som ny medlem och bad honom uppdatera oss beträffande läget inom TeliaSonera.

 

TV/UR har gjort en video om mobiltelefon som Stig bandat och nu visade oss.

 

Konverteringen av Kjells film visade sig innehålla synlig datumangivelse för inspelningen och ett nytt inspelningsförsök genomfördes därför.

 

Vi beslöt att under våren 2006 fortsätta med våra sammankomster på torsdagar i jämna veckor med start den 12 januari.

 

E-postbesked erhölls om att beställd datorprojektor finns för avhämtning (vilket skedde kort därefter).

 

Slut för i år. God jul och Gott nytt år tillönskades samtliga - närvarande såväl som frånvarande.

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg