senITel Göteborg – referat 2011

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2011-01-13

Säsongstart

Vi inledde vårens aktiviteter med en föredragning av utkastet till verksamhetsplan för 2010 och beslöt att den skall sändas i befintligt skick till Stockholm för att ingå i paketet med handlingar avseende det kommande årsmötet.

 

Som aktivitetsförslag framfördes studiebesök på Ericsson och Råö-observatoriet längre fram i vår. Nästa gång är det tänkt att Robert skall installera inköpt utrustning för trådlöst bredband och den aktiviteten kan ju betraktas som en ”utbildningsaktivitet”. Till den efterföljande avprovningen kan det vara lämpligt att köra på medhavda bärbara datorer.

 

Det var ett tag sedan vi använde Skype vid våra träffar och programmet har uppgraderats. Vi beslöt därför att aktualisera såväl våra installationer som våra insikter.

 

Vi beslöt att till årsmötets budgetförslag inte äska något specificerat belopp för göteborgsverksamheten, men utbe oss om möjligheten att i efterhand inkomma med ett äskande om nu oförutsedda behov skulle uppstå.

 

 

2011-01-27

Installation av trådlöst bredband

Robert presenterade den utrustning han inköpt för vår installation av trådlöst bredband – en modemdongel från Telia och en trådlös router typ Netgear MBRN 3000 med en remote hållare för dongeln. Han hade förberett inställningar för kryptering och lösenord så att det återstod i princip endast att ansluta elnätadaptern och slå till strömbrytaren på routern. Vi testade därefter funktion och hastighet med hjälp av ett flertal datorer av olika typer – trådlöst såväl som kabelanslutet. (Routern har fyra uttag för kabelanslutning.) En kort anvisning med koder kommer att tillställas samtliga medlemmar med e-post. Dongeln förvaras i datorförrådet.

 

Förutom aktiviteterna kring bredbandet lämnade Göran information från årsmötet i TIF Multimedia-sektionen och om motioner beträffande tillträdeskort och TIFs webbsidor.

 

 

2011-02-10

Gästföreläsare – Christer Svensson

Vår gästföreläsare, Christer Svensson, var lika stimulerande som vid tidigare besök. Det mesta kom att handla om samverkan och kommunikation i olika former och kombinationer mellan människor och maskiner. Några exempel: Facebook, YouTube, GoogleDocs, GoogleMail, appar till bärbara enheter. Interaktionen mellan föreläsaren och auditoriet var berikande och lättsam.

 

Ett bra tips beträffande appar: Till operativsystemet Android finns det ett stort utbud kostnadsfria/billiga appar värda att kolla in!

 

Lite ”saltstänk” från hemseglingen av en båt över Biscaya i storm och där moderna IT-komponenter kom till användning fick vi också ta del av.

 

 

2011-02-24

Portabla applikationer

Senitels årsmöte är just avslutat och vi inledde träffen med att kommentera resultatet. Därvid fick vi associationer till museala samlingar och funderade över läget för det material som Arne Bylin hade gjort tillgängligt på Änggårdsstationen innan ADSL-stationen krävde utrymmet. Vi konstaterade att kunskap och entusiasm för att ta vara på eventuellt bevarat material torde finnas på få ställen utanför Senitelkretsen och att vi därför bör bedriva inledande efterforskningar.

 

Att köra program som installerats på USB-pinnar – Portable apps – blev sedan föremål för vårt intresse. Det visade sig att det program för detta som under några år hade medföljt minnespinnar från Sandisk (U3) inte hade använts nästan alls av de närvarande. Görans efterforskningar på bl.a. nätet avslöjar att U3-konceptet inte längre stöds aktivt. Redan 2007 var U3 tänkt att ersättas med Microsoft StartKey, men så hart inte skett. Det finns emellertid en öppen gratisvariant som är mycket livaktig - The PortableApps.com Suite and Platform – och vars webbsidor nås via följande länk: http://portableapps.com/. Där finns olika installationsvarianter och en mängd fria program att ladda ner och det sker ständigt uppdateringar av dessa. Göran visade prov på såväl utseendet som funktionaliteten hos programsviten. En rekommendation till den som har U3 som tar plats på minnespinnen: Avinstallera U3 helt och använd istället utrymmet till något bättre t.ex. PortableApps.

 

Inför nästa träff, då vi skall ägna oss åt hur man kan göra webbsidor med Google sites, är det lämpligt att skaffa ett konto hos Google, men det behöver inte vara mail.

 

 

2011-03-10

Webbsidor med Google

Efter en kort introduktion av Googles senaste version av webbläsarprogrammet Chrome (version 10) ägnade vi oss åt vad Google kan erbjuda sina registrerade användare i form av möjligheter att skapa och lägga ut kostnadsfria webbsidor på nätet. Inom MM-sektionen har vi tidigare genomfört ett par aktivitetsträffar och lite av det då framställda materialet presenterades för senitelgruppen tillsammans med en del gjorda erfarenheter. Naturligtvis kom det upp nya och intressanta frågor och idéer vid dagens genomgång, inte minst beträffande möjligheterna att begränsa tillgängligheten när det läggs ut på nätet. En uppföljning kanske lämpar sig vid vår nästa träff.

 

 

2011-03-24

Mera webbsidor?

Vi tog inledningsvis del av Reimonds efterforskningar om vart gammal teleutrustning tagit vägen i Göteborg och funderade över om det fanns förutsättningar och tillräckligt mått av intresse för att vi från senitels sida skulle engagera oss. Vi enades slutligen om att det inte var värt att satsa på.

 

Jan-Axel berättade om uppföljande iakttagelser beträffande begränsningar i åtkomst av webbsidor utlagda i nätet med hjälp av Googles webbprogram. Google-konto krävs för att ingå i den utvalda kretsen.

 

Det har under den senaste tiden kommit ut nya skarpa versioner av de mest använda webbläsarna och vi beslöt därför att ägna oss åt dessa vid vår nästa träff.

 

 

2011-04-07

Webbläsare

Vi började dagen med att skåda in i en fågelholk. Stig hade blivit presentad en trevlig variant med inbyggd videokamera och innan han nu monterar den på sitt ekträd så passade ha på att visa oss finesserna. Färgkamera med IR i gråskala nattetid samt ljud. Hoppas att fåglarna kommer att trivas i holken och att vi får se levande bilder till hösten.

 

Göran rapporterade om årsmötet i TIF G, bl.a. att den nyvalde ordföranden har gott hopp om att få till stånd ett formellt hyresavtal med Telia beträffande lokalerna i Änggårdsstationen. Det skulle kunna lösa problemet med inpasseringskorten.

 

Ralph presenterade webbläsaren Opera och Göran fortsatte med IE9 och Chrome. Man kan konstatera stora likheter både beträffande design och funktioner, men praktiskt arbete med dem visar på olikheter vid t.ex. e-legitimationstransaktioner. Det har blivit populärt med olika former av tilläggsmoduler och vissa av dessa samarbetar med flera webbläsartyper.

 

Kom ihåg att anmäla ditt deltagande i studiebesöket hos Ericsson den 29 april. Kjell vill ha ett e-brev senast den 22 april. I retur har han utlovat vägbeskrivning.

 

 

2011-04-29

Studiebesök Ericsson

Studiebesöket hos Ericsson på Lindholmen blev en trevlig och intressant aktivitet. Vi blev väl mottagna av Åke Johansson som med ett tidigare förflutet hos Televerket Radio kände igen flera av besökarna i vår grupp.

 

Ericssons nya kontorslokaler har ett mycket unikt läge alldeles intill Göta Älv och vi fick höra om Åkes visioner och bravader för att man hamnade där. Utsikten från sammanträdeslokalerna över aktiviteterna i hamnen kan tidvis störa koncentrationen anförtrodde Åke, men det var ingen fara vid denna sammankomst. Därtill var Åke och hans framställning alltför intressant.

 

 

2011-05-05

Säsongsavslutning

Kerstin tog upp ett förslag från styrelsen för Teleseniorernas förbund om att sammanträffa med representanter för seniorverksamheterna i Göteborg. Beslöts att Senitel medverkar med Enar och Göran och vi föreslår att mötet hålls i lokalerna i Änggårdsstationen under september.

 

Vi passade på att på webben kolla omfattningen av verksamheten hos Telias seniorföreningar även på andra orter i landet. Malmö har t.ex. ett mycket rikhaltigt utbud.

 

Inför höstsäsongen beslöts att vi fortsatt förlägger våra träffar till jämna veckor samt att höststarten sker den 22 september.

 

Avslutningsvis önskades både när- och frånvarande EN TREVLIG SOMMAR.

 

 

2011-09-22

Höststart

Vi inledde med en tyst minut till minne av Hilding Corneliuson som avled den 22 juli.

 

Kerstin och Göran rapporterade från möten med representanter från TF:s styrelse och funktionärer/medlemmar i seniorföreningar i Göteborg (Senitel G, Telias Radioveteraner väst och Teleseniorerna i Göteborg). Samverkan mellan föreningarna kan vara av intresse och en arbetsgrupp med Kerstin som sammankallande skall bildas. Samtliga föreningar har vissa problem med lokaler och ett tips om utrymmen i Radiomuseet är värt att granskas av oss – eventuellt vid ett studiebesök därstädes redan vid nästa träff den 6 oktober, om Kjell får klartecken från museet.

 

Bland tänkbara ämnen för höstens träffar nämndes ”paddor” (datorplattor med pekskärm) och konferensformer över nätet. Kerstin förkovrar sig i sin padda och demonstrerar den vid ett kommande tillfälle och Robert kollar läget på konferensfronten.

 

Avslutningsvis tipsade Ralph om en friskvårdssatsning via http://www.hittaut.nu/goteborg och Stig visade en film med häckande blåmesar i hans kameraförsedda holk.

 

 

2011-10-06

Studiebesök på Radiomuseet

Vårt föregående studiebesök på Radiomuseet skedde i februari 2005, så det var ju hög tid att avlägga ett nytt. Kjell presenterade museet – historik och samlingarnas omfattning och gruppering samt tog oss med på en rundvandring i lokalerna.

 

Vi passade även på att studera lokalerna med tanke på att utnyttja dem för våra senitelträffar. Vi skall resonera mera om detta vid vår nästa träff som sker den 20 oktober i vår ordinarie lokal på Änggårdsstationen om inget annat meddelas per e-post. Dessutom skall vi då börja titta närmare på ”paddor”.

 

 

2011-10-20

Lokaldiskussioner

Lokalfrågan är det stora diskussionsämnet för närvarande och vi ägnade den mesta av tiden denna gång åt det. Principiellt är vi eniga om att en flytt till Radiomuseets lokaler kan vara lösningen, men vi ”skyndar långsamt”. Inför varje kommande planerad träff kommer lokal att meddelas via e-post.

 

Vi beslöt att annullera vårt mobila bredbandsabonnemang och vid behov istället använda någon medlems privata abonnemang mot kostnadsersättning.

 

Om paddor blev det inte så mycket ordat denna gång, men det blir fler tillfällen.

 

 

2011-11-03

Diverse rapporter

Vid en avstämning beträffande lokalfrågan konstaterades att inga konkreta besked föreligger.

 

Kjell rapporterade från senaste styrelsemötet i Senitel. Merparten finns att läsa i ordförande Kalles månadsbrev från gårdagen. TIPS! Bevaka utlottningen av läsplattor!

 

Robert hade studerat utbudet av konferensprogram på nätet och det visade sig att Skype är det som passar våra behov bäst. Vi beslöt att hålla oss uppdaterade såväl program- som hanteringsmässigt.

 

Så blev det också tillfälle att beskåda en ”padda” i aktion och höra Kjell berätta om den.

 

Våra kollegor i Stockholm har lovat att försöka filma vissa av sina föredragshållares anföranden och delge oss resultaten på CD-skivor. Det finns en möjlighet att vi kan se något av detta vid nästa träff.

 

 

2011-11-17

Portabla program

Vi hälsade Jan-Olof Petersson välkommen som ny medlem och lät honom berätta om sina senaste verksamhetsår.

 

Inget material hade erhållits från kollegorna i Stockholm. Vi ägnade oss istället åt portabla program d.v.s. program som kan köras direkt från en minnespinne utan att installeras på datorn. Göran visade och kommenterade resultaten av material hämtat från PortableApps.com och vi testkörde bl.a. Skype från pinnen. Den senaste uppdateringen av Skype-Portable visade sig vara något äldre än den uppdatering som installerats på vår bärbara PC som vi också passade på att testköra.

 

 

2011-12-01

Filmat föredrag

Vi hade fått tre filmade föredrag från våra stockholmskollegor och valde att köra Lars Rydins från 2011-11-03. Detta tog upp hela tiden för dagens träff.

 

Vi har fått besked från TIF G att man träffat ett hyresavtal med Telia om lokalerna i Änggårdsstationen, vilket torde säkra vårt lokalbehov framledes.

 

 

2011-12-15

Säsongsavslutning

Beslöts att vårens träffar förläggs till torsdagar i udda veckor. Den 19 januari blir startdatum för 2012.

 

Den som har datormaterial som inte används ombeds donera sådant som kan användas till att uppgradera äldre material i föreningslokalen. T.ex. går det inte längre att köpa minnesbankar och DVD-läsare som passar våra något äldre stationära maskiner.

 

Post- och Telestyrelsens utspel om att slopa riktnummersystemet föranledde diskussioner och fördjupad information skall inhämtas.

 

Vi utbytte erfarenheter beträffande körning av skivorna med videofilmer som vi fått från Stockholm och gjorde även några tester på lokalens datorer.

 

Göran gjorde reklam för ett gratis partitioneringsprogram från Partition Magic: Partition Wizard Home Edition. Fungerar på XP, Vista och Win7. Kan även köras från bootbar CD. Här är länken: http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html

 

Avslutningsvis tillönskades alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg