senITel Göteborg – referat 2015

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2015-01-15

Säsongstart

Inledningsvis startades uppdatering av datorn med Win 8.1. Det var omfattande och krävde faktiskt hela passet.

 

Vi avstämde vårt ekonomiska läge och övervägde eventuellt behov av tilläggsanslag för investeringar i hårdvara.

 

Göran läste upp insänd verksamhetsrapport för 2014 vilken skall ingå i Senitels samlade årsredovisning.

 

Intressanta nyheter som anlänt under helguppehållet ventilerades och vi kollade omfånget av tillgängliga programversioner för släktforskning som finns att tillgå.

 

Vid nästa träff delar vi med oss tid för Multimedia-sektionens årsmöte och de som anmält sitt deltagande kan påräkna en semla till kaffet.

 

 

2015-01-29

Win 10 – senaste nytt

I veckan som gått hade Microsoft haft ett stort Windows 10-event och vi kommenterade de nyheter som då presenterades – prissättningen, ny webbläsarfunktion (Cortana) samt en ny testversion som nu också finns på svenska språket. Vi befarade att en installation av/uppgradering till/ den nya versionen på vår testdator skulle ta alldeles för lång tid så det får bli ”hemarbete”.

 

Vi hann kommentera en ”tyken” artikel i en datatidning med anledning att Internet Explorer snart kommer att ersättas – ”Hej då, Internet Explorer – så här kommer vi att minnas dig (tyvärr)” innan vi övergick till att delta i årsmötet för TIF MM.

 

 

2015-02-12

Senitels årsmöte & Win 10

Senitels pågående årsmöte diskuterades (bl.a. ekonomin) och vi gick igenom FORUM på webben och kollade in logiken i systemet med ett antal exempel.

 

Senaste versionen av Win 10 Preview, nu på svenska, visades upp. Vi såg inte något anmärkningsvärt i IE som kunde hänföras till Spartan-varianten och hjälpredan Cortana verkar vara oåtkomlig i den svenska versionen.

 

 

2015-02-26

En salig blandning

Ralph ombads att förklara hur Google-gruppen som han skapat för oss var tänkt att fungera och vilken nytta vi skulle kunna tänkas ha av den, men vi blev inte så mycket klokare.

 

Göran presenterade programmet RUFUS med vilket man enkelt kan göra bootbara minnespinnar från ISO-filer. Den som vill prova på detta kan gå till följande länk: http://rufus.akeo.ie/

 

Varnades för lömska spionprogram som kan infektera datorn.

 

Visades och genomfördes borttagande av windows.old-filer som skapats i samband med nyinstallationer av Win 10 TP. Vi följde en anvisning som avsåg Win 8 utan svårigheter.

 

Kostnadsfria Office-appar har gjorts tillgängliga på betaversionen av Play. Vi installerade och provkörde Word.

 

 

2015-03-12

Praktiska övningar

Lömska program varnade vi för vid förra träffen. Dessa hade nu drabbat webbläsaren i Görans Icona. Vi lyckades (åtminstone för stunden) avlägsna tillägget i Chrome.

 

Mozilla håller på att lansera ett tillägg till Firefox som skall kunna tävla med Skype – Firefox Hello. Vi gjorde en installation på Iconan och fick till stånd en uppkopplad bildkommunikation, men vi lyckades inte få programmet att välja rätt kamera i datorn.

 

Lämpligaste datum för studiebesöket hos Elyseum befanns vara den 9 april.

 

 

2015-03-26

Fördjupad sökning i Googles

Hela dagens träff ägnades åt möjligheter och knep för att få ut så bra träffresultat som möjligt vid sökningar med Googles.

 

 

2015-04-09

Studiebesök på Elyseum

Vid studiebesöket på Elyseum fick vi sakkunnig guidning av Bengt D, f d anställd på Gbg Energi.

Guidningen förde oss från elens införande med privata elbolag och luftledningar till dagens elnät och utseende. Även gasens tillverkning och betydelse för belysningen på gator och i hem fick vi se många exempel på. Vi noterade många likheter och skillnader med telenätet. En talrik samling av föremål fanns till beskådande (strykjärn för slipsar, ljusbågslampor med kolstavar, hemmiljöer från olika tidsepoker m.m.).

 

 

2015-04-23

Lokalbekymmer

Lokalbekymmer – vräkning hotar oss under våren. I så fall kommer Tif MM-sektionen att gå i graven, men Senitel-gängets önskemål är att verksamheten skall bestå och andra lokaliteter diskuterades. Några ytterligare förhandlingsförsök skall provas. Tommy och Ralph har åtagit sig vissa uppgifter därvidlag.

 

Göran presenterade en av Googles funktioner kallad Doodle som visade sig vara okänd för de flesta i gruppen. Man kan med detta program sondera intresset för och möjligheterna att delta i aktiviteter hos en grupp som till exempel vår. Vi körde ett mindre omfattande test för att alla skulle få se hur det fungerar.

 

 

2015-05-07

Mest lokalsnack

Vi diskuterade ingående läget beträffande lokalbekymren. Några positiva uppslagsändar hade dykt upp, men det finns en hel del oklarheter beträffande förhandlingsmöjligheterna. Vi hade ett telefonmöte med Christian L (TIF:s ordf i G) som dock inte var särskilt givande. Vi fick dock CL:s gillande för idén att försöka byta förhandlingsparter.

 

 

2015-05-21

Säsongsavslutning

Alla försök att komma till tals med någon person med inflytande över beslutet att ”porta” oss från Änggårdsstationen har misslyckats. Vi beslöt att ”kasta in handduken” och avsluta våra Änggårdsår och vi påbörjade nerpackningen av senitelmateriel för transport till en tillfällig lagring i en lokal som Göran disponerar. Under sommaren skall Gö bl.a. tömma de gamla datorerna på filer som kan vara värdefulla - exempelvis släktforskningsfilerna.

 

Det blev inget trevligt firande av säsongsavslutningen i år, men vi får väl hoppas att sommaren blir bättre.

 

 

2015-09-24

 

Höstsäsongstart

Dagens träff i den nya lokalen, Aktiviteten i Mölndal, inleddes med en tyst minut för Åke Melin som lämnat oss under sommaruppehållet.

 

Göran har lämnat ”time-out” och kommer inte att närvara under höstens träffar. Diskuterades vem som skall ”ta över” som sammanhållande.  Inget beslut fattades. Frågan tas upp igen vid kommande träff. Einar håller i detta.

 

Genomgicks inventarielistan och beslutades om ”skrotning av” vissa delar inventarier samt, på förslag från Stig, om att delar i sortimentet skall utlottas inom gruppen.

 

Ralph informerade om nyheter inom släktforskningsområdet (Sveriges Befolkning  1910 samt ny programversion av Arkiv Digitals programvara AD OnLine).

 

Beslöts att Ralph köper in 10 st USB- minnen  och kopierar innehållet på Senitel´s USB- minne till dessa.

 

Intogs ”kaffe med dopp” .

 

Gullan visade bilder och informerade om sin resa till Svalbard.

 

 

 2015-10-08

 

Windows 10 mm

Dagens träff inleddes med att diskutera hur gruppen skall ledas i fortsättningen. Vi kom fram till att Lennart H är sammanhållande och som för loggbok på papper och digitalt. På Gullans förslag så beslöts att två medlemmar i taget tar fram aktivitetsförslag till påföljande tillfällen. Medlemsnr används som referens. Jan-Axel och Kjell startar. Andra förslag är naturligtvis OK.

 

Ralph delade ut de USB-minnen som tidigare beslutats om.

 

Inventarielistan gicks igenom igen och den gamla videokanonen lottades ut. Reimond vann.

 

Kjell framförde förslag på föredragshållare. Åke Johansson från Ericsson. Lämpligen om en månad. Ralph drar igenom grunderna i släktforskning nästa gång.

 

Einar visade hur Win10 ser ut på en nyuppdaterad dator.

 

 

 2015-10-22

 

Släktforskning

 

Kjell meddelade att det är klart med Åke Johansson som föredragare om mobilstystem till nästa gång.

 

Mölndalslokalen är bokad året ut.

 

Enligt Gullan finns det en lista över ”de bästa” apparna under Senitel.org ”torsdagsmöten”

 

Kjell föreslår en föreläsare om program för simulering t ex gamla lok. Jan-Axel vill ta upp ämnet Backup.

 

Ralph gick igenom släktforskningens grunder.

 

 

 2015-11-05

 

Mobila system

 

Åke Johansson (Telia/Ericsson) berättade kort om mobiltelefonins historia från NMT via GSM (2G), 3G till 4G. De tre senare är numera kompatibla i basarna.

 

Återstoden av tiden ägnades åt 5G som är under utveckling. Nytt i utvecklingen är att förutom operatörer och leverantörer så deltar även representanter från användare/brukare. Intressant var även att få insyn i hur man tänker när det gäller kapacitet och tänkbara applikationer.

 

 2015-11-19

 

Backup

 

Jan-Axel berättade om hur han sköter sin backup. Han ser till att förvara Dokument, Foton och viktiga e-postmeddelanden på minst två platser, skilda från varandra.

Kopierar ”varje dag” till Dropbox”. En gång i månaden kopierar han över till ett USB-minne.

 

Ralph redogjorde för sitt sätt att använda Dropbox, Onedrive och googledrive.

 

Fotoförvaring och bildpresentationer av olika slag diskuterades.

 

Träffarna  2016 startar 21 jan.

 

 

 2015-12-03

 

Win 10/Edge

 

Ralph demonstrerade lite hur Win 10 ser ut och berättade om skillnader med Win 7/8. Det har levererats en ny version av ”Win 10 1511” (kallad novemberversionen i vissa tidsskrifter). Installationen tar lika lång tid att installera som första skarpa versionen.

 

Lite av möjligheterna i Edge (nya webbläsaren) demonstrerades.

 

På fråga hur släktforskning med hjälp av DNA går till gick Ralph igenom detta som hastigast.

 

 

2015-12-17

 

Säsongsavslutning

 

Inför dagens möte hade vi inget program spikat. I stället diskuterades en rad frågeställningar såsom virusprogram/brandvägg till exempel ZoneAlarm (USA-program) som demonstrerades. Vidare var reklam pop-up på tapeten och lösenordens enkelhet/svårighet att forcera mm.

 

Vi önskade varandra en God Jul och Ett Gott Nytt År.

 

 

 

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg