senITel

Protokoll vid styrelsemöte nr 3-04

 

Tid: 2004-09-09                   

Plats: Tekniska museet

Närvarande: Karl-Erik Eriksson, Björn Ståhl, Lilian Norrman,  Ingemar Nevelius, Pelle Carlson (från pkt 6), Bo Zetterberg

 

     1.      Inledning och fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Till justerare jämte ordförande utsågs Neve. Justering sker ”elektroniskt”.

2.      Medlemsfrågor

Vi har idag ingen klar bild av hur många medlemmar vi har. Lilian fick i uppgift att ta reda på vilka som har betalat medlemsavgiften. Uppmaning om att betala avgiften ska tas upp på hemsidan (Pelle).

3.      Ekonomi

Aktuella uppgifter över den ekonomiska situationen saknas. Lilian har i uppgift att ordna så att vi snarast får tillgång till kontouppgifterna.

4.      Program för hösten

Tre programpunkter är klara men inte inplanerade tidsmässigt. Neve modifierar sitt förslag till upprop och kallelse till första torsdagsträff 16/9 om att vi vill ha förslag till programpunkter samt sänder ut det till medlemmarna. Mötet den 16 september ägnas åt att samla in deras förslag och synpunkter.

5.      Möten

5.1       Styrelsemöten, när och hur?

Enligt stadgarna ska minst två möten per år hållas. Beslutsmöten hålls vid behov på nätet. Ambitionen är dock att hålla två fysiska möten per år. Tidigt i december ska ett fysiskt möte hållas med bl a förberedelser för årsmötet.

5.2            Årsmöten, form och regler

En knäckfråga i anslutning till att köra årsmötet på nätet gäller kriterier för vem/vilka som ska anses vara närvarande. Frågan tas upp fortlöpande. Neve menade dock att Forums deltagarlista borde duga, i praktiken.

6.      Omvärlden

6.1            SeniorNet Sweden

Kontakter tas från fall till fall i frågor som bedöms ha bäring på relationerna mellan föreningarna.

Pelle kollar om det finns länk till vår hemsida från SeniorNet´s hemsida.

6.2            Tekniska museet

Vår verksamhet i TM´s lokaler fortsätter som tidigare.

TM har beslutat att Seniorsurfen inte ska hållas på TM i år, pga. resursbrist.

Vi ska verka för att visningarna av museet för oss kommer till stånd även i år.

6.3            TF

Inget av vikt för dagen.

7.      Kommunikation och information

7.1            Hemsidan

Länken från bilden ”Brunkebergstorg 2” är inaktuell och bör ersättas. Förslag kan lämnas till Pelle.

Beslutades att styrelseprotokollen ska publiceras på hemsidan.

7.2            Forum

Diskuterades vad som kan göras för att få flera medlemmar att delta i Forum. Bosse presenterade ett förslag till ”påminnelse” som regelbundet sänds ut via e-post till medlemmarna. Bosse modifierar förslaget och distribuerar till styrelsen. Neve fyller på uppropet (se pkt 4) med en blänkare om Forum.

8.      Övrigt

Styrelsearbetet ska fokusera på att vaska fram aktiviteter som är intressanta för såväl befintliga som nya medlemmar. Vi ska även ha tankarna på hur/om vi kan locka tillbaka f d medlemmar.

Tid för nästa styrelsemöte är inte planerat.


Noterat av

        Björn Ståhl

        Justerat av

Karl-Erik Eriksson och Ingemar Nevelius