senITel

Nedan återges hur blanketten för månadsrapport ser ut och med blå text (som den här) finns vissa anvisningar införda. Har du ändå undringar, sänd dem till Ragnar. 

OBS Du kan inte fylla i och använda den här blanketten, den är bara ett exempel. Använd den blankett som du fått med e-post och som du förhoppningsvis lyckats spara och öppna.

senITel Hur rapporten ska sändas in ser du här.

Månadsrapport för månad nr:_______(årtalets sista siffra följt av tvåsiffrigt månadsnr)

Namn: __________________________________Medlemsnummer:________(finns här)

E-postadress:_____________________________________

Tfn.-nr: ____________________ där du kan nås

Du klickar i resp ruta för att fylla i (nytt) värde. Det du anger är antalet gånger du ägnat dig åt resp aktivitet. En sejour på nätet kan förstås innefatta ett antal aktiviter.
I högerkolumnen ökar du för varje månad det gamla värdet med den föregående rapportens antal.

Aktivitet

Antal  under månaden

Antal  ackumulerat 

E-post Synpunkter på hur e-posten funkat kan du ge under Värderingar
Avgående

klicka där du vill  skriva/ändra *)

x

Ankommande

x

x

*)Om du sänder samma brev till många adressater, räkna det som ett brev, men gör gärna en anmärkning om antalet adresser (t ex "varav 2 till 40 adresser var"). 
 

Info-inhämtning från internet Här åsyftas antalet gånger du mera målmedvetet varit ute på nätet i syfte att hämta hem viss information.I de fall som du nedan satt en siffra i veckan på raden Mindre nöjd (motsv) får du gärna ge en kommentar till detta i avdelning Värderingar (eller Problem). Givetvis kan du även ge kommentar om du är nöjd!

 

Nöjd

x

x

Mindre nöjd

x

x

Allmän surfning i internet Här handlar det om mera utpräglad surfning, där du chansar på en del adresser eller länkar som du tror kan vara av intresse, men som du inte från början visste att du var ute efter. En sejour på nätet kan mycket väl resultera i siffra både ovan och nedan.

 

Nöjd

x

x

Mindre nöjd

x

x

Hemtagning av program, spel m.m. Det här gäller antalet gånger du tankat hem filer med programvara eller annat material (plug-in, ftp-överföring m m)

 

Nöjd

x

x

Hemtagningen misslyckades

x

x

Deltagande i diskussionsgrupper (usenets, news) Här kan du också räkna de gånger du varit inne på senITels egna diskussionsgrupper (typ Panggillet50, Tips, HelpDesk)eller på vårt WebChat. Du behöver inte ha lämnat eget bidrag, utan även gånger då du varit ute och läst inlägg i olika grupper räknas.

 

Nöjd

x

x

Mindre nöjd

x

x

Inkommen e-post eller annat IT-material Antalet gånger som du på skrivare tagit ut e-postmeddelanden, web-sidor eller annat som du fått hem över nätet.

 

Utskrivet på skrivare

x

x

--- I tabellerna ovan har det gällt antal, i tabellen nedan ska du i stället ange ungefärligt antal minuter som du ägnat åt olika aktiviteter.

Uppskattad tidsåtgång för  
mina IT-aktiviteter 

Minuter under  månaden

Minuter  ackumulerat

E-post (inkl skrivandet) 
Även om du skriver off-line

x

x

Preciserad info-inhämtning 
se definition ovan

x

x

Allmän surfning 
se definition ovan

x

x

Hemtagning av program, spel m.m. 
Inkl uppackning/installation

x

x

Deltagande i diskussionsgrupper 
Även läsning

x

x

Övriga IT-aktiviteter 
Ex: IT-utbildning, dataspel

x

x

Totalt

x

x

Precisera gärna "nöjd" respektive "mindre nöjd" i exempel under värderingar nedan!
 
 
 
 
 
 

Värderingar:
Det följande är minst lika viktigt (läs viktigare) än siffrorna ovan. Värderingar, problembeskrivningar och förslag kan vara viktigt material när vi (läs du)i samband med slutrapporten ska summera erfarenheterna.

Använd den här betygsskalan
(0=värdelös, 1=ej helt godkänd, 2=godkänd, 3=mer än godkänd, 4=bra, 5=mycket bra)
Ta med ett eller flera exempel per vecka. Exemplen ställs förslagsvis upp enligt följande mall.
 
 

IT-aktivitet :Beskriv vad det handlar om, t ex info-inhämtning etc. Ange helst också varaktighet samt beräknad kostnad vid 10 öre resp 20 öre per minut)
Värdering:Ge gärna en verbal värdering utöver betygssiffran
Annat sätt: t ex informationen kan fås via TV eller tidningar
Andra synpunkter: som du tycker kan ha intresse i sammanhanget

Ett exempel:
IT-aktivitet : Informationsinhämtning, 35 min, kostnad med gällande taxa 7 kr. Gällde uppgifter om Picassos grafiska verk.
Värdering: 4, hittade vad jag sökte plus lite till, bra bildkvalitet
Annat sätt: Titta i uppslagsbok. Hade nog gått snabbare förutsatt att man har uppslagsboken
Andra synpunkter:
 
 
 
 

Övrigt ( bl a iakttagelser,problem, deltagande i seminarier m m, förslag till nya tjänster, förslag till marknadsföringsåtgärder):

Här berättar du om intressanta iaktagelser, problem du stött på, seminarier du deltagit i, idéer kring hur tjänster och utbud bättre skulle kunna passa gruppen seniorer, idéer om hur Telia skulle kunna förbättra sin marknadsföring etc.
Tanken är att detta, liksom veckorapporten i dess helhet, ska utgöra din egen dokumentation av projektet. Ta med allt som du önskar dokumentera. Dokumentationen blir en bra utgångspunkt för din summering när det blir dags att göra denna.
 
 
 
 

Jag sparar denna rapport som underlag för vår slutrapport. Detta är ett åtagande som ska göra det enklare för dig själv att successivt dra slutsatser och ge förslag allteftersom projektet rullar på.

 

Åter till senITels hemsida

Sidan senast ändrad 1997-12-23