senITel

Vi gör det på Nätet - senITels årsmöte 1999

Den 10 april startade årsmötet. Det pågår (åtminstone) månaden ut. Men den 10 maj räknar vi med att det ska vara klart.

Återstår att se valresultatet - f ö skulle det behövas en valberedning inför nästa år, några förslag?
Och så har det ställts i utsikt i dagordningen att såväl motioner som ledningsgruppens förslag till framtida verksamhet skall behandlas.

Några egentliga motioner har - såvitt bekant - inte inströmmat. Men om någon har bra förslag eller vettiga synpunkter så är det givetvis både möjligt och lämpligt att förmedla dem antingen till mötesledningen (info@senitel.org) eller till oss alla (senitel@listbot.com).


pengar(1).gif (8207 bytes) Rapport från kassören för senITel

Undertecknad har på uppdrag av ledningsgruppen för
senITel arbetat som interimistisk kassör för klubben. Jag har för klubbens räkning öppnat ett E-postgirokonto nummer: 169 65 98-0 med mig som kontohavare.

Kronor 4.320 inbetaldes 98-12-22 av SeniorNet, Sweden motsvarande medlemsbidrag för 24 medlemmar.

Postgirot har krediterat kontot ränta kronor 1:19 och debiterat avgifter 30+120=150 kronor.

Några utgifter för klubben har ej förekommit.

Behållningen på postgirokontot är per den 18 april 1999 kronor 4.171:19.

Gemensamt medlemskap inom
senITel och SeniorNet omfattar nu 51 medlemmar.
SeniorNet har påmints om att vi förväntar oss verksamhetsbidrag för nytillkomna medlemmar.

Stockholm 18 april 1999

Märta Åkesson

P.S. Att tänka på: SeniorNets årsavgift gäller ett löpande år - ej ett
kalenderår.


Ekonomiskt resultat för SenITel-klubben per den 20 april 1999

Resultaträkning 98-10-01—99-04-20

Intäkter

Verksamhetsbidrag från SeniorNet 4.320:-
Summa 4.320:-

Kostnader

Administration postgirot 148:81
Telefon- och trafikavgifter 600:-
Överskott 3.571:19

Summa 4.320:-

Balansräkning per 99-04-20

Tillgångar

Postgiro 3.571:19
Fordran på SeniorNet 5.040:-

Summa 8.611:19

Skulder,eget kapital

Skulder 0:-
Eget kapital 8.611:19
Summa 8.611:19

Stockholm 20 april 1999-04-19

Märta Åkesson

Interimistisk kassör


PROTOKOLL FÖRT VID KLUBBSTÄMMA I senITel APRIL-MAJ 1999

Närvarande: Medlemmar enligt senITel-listbotlistan.

1 Ragnar Thorell öppnade som ordförande klubbstämman och en flexibel dagordning fastställdes.

2 Konstaterades att senITel är en klubb inom SeniorNet för IT-intresserade seniorer från Telia/Televerket. Klubben har sitt säte i Stockholm med vida nationella och internationella förgreningar.

3 Årsredovisningen inkl. resultat- och balansräkning för det förflutna godkändes sedan den reviderats på nätet av samtliga medlemmar.

4 Till ny styrelse utsågs:

Den nya styrelsen tar över och leder verksamheten i klubben från 99-05-20.

Beslöts att 0-arvode skulle utgå till ledamöter och suppleant.

5 Klubbstämman uppdrog åt den nya styrelsen:

6 Stämman avtackade avgående ledningsgruppen med f d projektledaren och interim ordföranden Ragnar Thorell i spetsen med ett antal varma knapptryckningar.

7 Ordföranden tackade för sig, önskade alla en trevlig sommar och avslutade klubbstämman.

Vid protokollet:    Justerat:
Sven-Ingvar Larsson Ragnar Thorell

Sidan senast uppdaterad 2006-10-29

Åter till senITel:s hemsida