För den intresserade följer nedan texten i projektets lägesrapport till Telia efter årsskiftet97/98


SenITel
ett IT-projekt för seniorer från Telia

 

 

Demotel-projektet senITel
Delrapport nr 1 för perioden 1997-01-06–1997-12-31


Antalet pensionärer i Sverige (65+) är ca 1,5 miljoner. De flesta är tämligen friska och aktiva och många har det ganska gott ställt. De har ofta ett stort kontaktnät genom barn och barnbarn m fl. Det är naturligt att Telia intresserar sig för pensio-närer som målgrupp för sina tjänster.

Projekt senITel startade som ett Demotel-projekt våren 1997 och innefattar ett fyrtiotal pensionerade Telia-veteraner som under projekttiden på olika sätt söker belysa värdet av IT/Internet för pensionärer.

Medlemmarna hade till årsskiftet ägnat flera tusen timmar åt att pröva på Internets utbud (och förmodligen än fler timmar åt att över huvud taget komma igång med sin dator). I startskedet har utbildning och övning genomförts, bl a på Telemuseum, och den verksamheten kommer att fortsätta även i vår.

 • Diagram över tidsfördelning 1997 (ej med här)
 • Projektet försöker också utvärdera befintliga tjänster och bedöma behovet av nya tjänster lämpade för målgruppen, liksom att bedöma pensionärers intresse för IT/Internet och deras villighet att teckna abonnemang.

  Om projektet lyckas väl kommer det att ge Telia indikationer om hur företaget bör agera för att vinna målgruppen pensionärers intresse (och trafikavgifter) som framtida IT-kunder.

  Projektets "löpande" kostnader under 1997 (ersättning för utlägg för abonnemang och trafikkostnader)har uppgått till cirka 54 000 kronor och konsultarvode i samband med övningarna på Telemuseum till cirka 41 000 kronor. Härtill kommer "igångsättningskostnader" i form av leasing av begagnade datorer, utrustning på Telemuseum med mera. Sådana kostnader torde inte uppstå under 1998 utan projektkostnaderna under detta år blir därför i huvudsak ersättning för utlägg för abonnemang och trafik, diverse uppdateringar av program samt i någon mån konsultkostnader.


  Startpaketen måste bli bättre

  Under det första halvåret har projektet börjat arbetet med att utifrån ett tjugotal olika aspekter utvärdera Internet och dess intresse och nytta för målgruppen äldre. Aktiviteterna och de som avsvarar för utväderingarna framgår av bilagor. Det är för tidigt att nu ge någon mer omfattande rapportering. Men en del erfarenheter och synpunkter kan dock redovisas från den inledande verksamheten. De hänför sig i hög grad till kategorin startproblem.


  För lite material för äldregruppen på internet

  Att surfa på Internet är – ibland – trevligt, men det enorma utbudet till trots är det svårt att hitta så mycket som är av stort intresse för äldre personer. Detta beror dels på svårigheter att hitta fram till "rätt" material, dels på att mycket av dagens material på nätet är rätt ungdomligt till sin uppläggning och sitt innehåll. T ex upplevs Passagens huvudsida som ganska bökig, med mycket reklam och med ett stort utbud för en yngre publik. Vad ska jag med det här till, frågar sig fortfarande många. Den operatör som lyckas göra en bra "Passagen" för äldre personer (inte nödvändigtvis bara pensionärer) kan troligen vinna många anhängare.


  E-post kan vara inkörsporten

  Om således surfandet mötts med lite blandade känslor hittills så är de allra flesta eniga om de stora fördelarna med e-post. Snabbt, enkelt, effektivt. Och billigt! Problemen ligger här i en del teckenförvanskningar som kan uppträda i vissa konstellationer, i svårigheter att öppna och läsa bilagor i olika format (delvis ett PC-Mac-problem) etc. Kanske är det med möjligheten till e-post snarare än med surf och spel som Nätet ska "säljas" till äldre?

  Banktjänster (inkl aktieaffärer) har en stor potential bland äldre, Postgirobetalningar via Internet och liknande är efterlängtade funktioner (förutsatt förstås att säkerheten kan garanteras). Även inköp av varor över nätet kan nog bli en populär möjlighet, även om vi inte ännu hunnit pröva på det så mycket.


  Hemsidor kan bli samanhållande länk

  Vi har strävat efter att få igång debatter på nätet (egen hemsida och eget chat) inom projektgruppen. Det har hittills rönt bara begränsad framgång. De mera offentliga debatter som vi hittills hunnit se på (typ Passagens 55+) har inte heller föranlett några glädjetjut. Möjligheten för grupper att samlas kring en egen hem-sida tror vi dock kan vara en av Nätets stora fördelar, bl a för olika pensionärs-grupper – vår egen har fungerat väl som sammanhållande länk vid sidan av e-posten.


  Plusvärden i livskvalitet öppnar möjligheter

  Det finns övergripande värden hos Internet som ligger på andra plan också och som kan ha betydelse för målgruppen äldres livskvalitet.

  Här ligger en potential för den som vill marknadsföra Nätet till målgruppen äldre. Och kan man erbjuda paket som – till skillnad från dagens – faktiskt är färdiga, fungerande och försedda med enkla, riktiga och begripliga instruktioner och god personlig service som kompletterande stöd, ja då bör man ha goda chanser att få många kunder i målgruppen. Inkörsporten kan vara e-post snarare än surfning och i marknadsföringen kan man använda "intygsannonsering" från pensionärer som säger "Titta vad Internet betyder för mig".  Sidan senast uppdaterad 2006-10-29

  Åter till senITels hemsida