senITel

Årsmöte 1999

Kallelse, utsänd 99-03-16

Bästa medlemmar i senITel!

Nu är det dags att ta ett samlat grepp kring klubbens framtid. En "ordinarie" klubbstämma bör äga rum, där vi gemensamt kan bestämma om hur vi ska ha det med det ena och det andra.

Som du kanske sett på hemsidan har vi arbetat fram regler/riktlinjer för verksamheten. Inriktningen har varit att göra skrivningen så kort och informell som möjligt. Och att göra administrationen så rationell och så elektronisk som möjligt. Därför försöker vi sköta våra årsmöten på nätet, så kan alla vara med. För att klara det behöver vi låta "mötena" pågå en tid, kanske en månad eller så.

Klubbstämman startar i år den 10 april. Den beräknas kunna avslutas före april månads utgång. Alla omröstningar och beslut sker via Internet. Medlemmar som kan nås över e-post (dvs förhoppningsvis alla) kan delta. Eventuella bilagor till e-posten sänds i rtf-format. Om de ändå inte skulle gå att öppna/läsa får berörd medlem försöka få fram innehållet t ex via annan närboende medlem.

Alla medlemmar är välkomna att komma med förslag att behandla vid klubbstämman. Förslagen ska vara senITels ledningsgrupp tillhanda senast den 1 april. Lämna samtidigt även förslag om vilka du anser ska vara ordförande och övriga medlemmar i ledningsgruppen för nästkommande period (se nedan betr nuvarande ledningsgrupp).

Alla förslag kan adresseras till ledningsgruppens adress info@senitel.org men om du sänder till vår e-postlisteadress senitel@listbot.com så når förslaget omedelbart alla medlemmar (inkl info@senitel.org) vilket förstås normalt sett är idealet.

Vi kommer säkert alla att få en hel del mail under klubbstämman. Det är då bra att veta att de som kommer från avsändaren info@senitel.org är mail från  "mötesledningen", dvs Ragnar.

I den tämligen självsvåldigt utsedda interimsledningsgruppen för klubben senITel har den tidigare projektledningen, förstärkt med Märta Åkesson, agerat. Göran Olausson, Bo Zetterberg och Bengt Åkesson har arbetat med projektet från begynnelsen 1996. De önskar inte kandidera i årets val. Detsamma gäller vår projektledare, Ragnar Thorell. Vår Webmaster Pelle Carlson och vår kassör Märta Åkesson har förklarat sig beredda att kvartstå, om detta är medlemmarnas önskemål. Men det behövs under alla förhållanden några väl underbyggda personförslag till mötet och vi får alla känna oss som delegater i valberedningen. En liten reflektion i sammanhanget: visst vore det väl bra att få med någon icke-stockholmare i ledningsgruppen också?

Agenda för klubbstämman:

1. Ledningsgruppen redovisar vad som i klubben sig tilldragit haver
under tiden fram till den 1 april 1999.
2. Klubbens ekonomi redovisas av vår kassör.
3. Val av ordförande och övriga medlemmar i ledningsgruppen.
4. Beslut om eventuella arvoden och andra ersättningar.
5. Ledningsgruppen redovisar planer gällande klubbens fortsatta
verksamhet samt avger förslag att behandla på stämman.
6. Förslag från medlemmarna.

Troligen kommer flera punkter att hanteras parallellt.

För ledningsgruppen
Ragnar Thorell


Sidan senast uppdaterad 2006-10-29

Åter till senITel:s hemsida