Att skriva ut   bilder/foton

 

 

Den här beskrivningen är en vägledning för att skriva ut en bild på skrivaren vi har på Telemuseum. Det förutsätts att bilden finns på en fil, antingen som resultat av en inscannad bild på scannern vi har, eller i form av en fil på ”foto på cd”.

Under avdelningen för att scanna bilder hittar du också en lathund som går från ax till limpa, dvs som omfattar både scanning av bild och utskrift av den.

Allmänt: Principen är att man först gör grundinställningen av bilden, man skall skriva ut, i Bildbehandlingsprogrammet – eller när så är tillämpligt redan vid scanningen (t ex beskäring). Nedanstående beskrivning bygger på PaintShopPro, som man har tillgång till i t ex PC för Allas CD, som medföljer alla nummer. Men tiden man kan använd programmet är begränsad till 30/60 dagar.

 

I huvudsak fungerar det på samma sätt i Photoshop, men en fördel i PSP är att man har många möjligheter till Preview, dvs förhandsgranskning innan bilden skrivs ut. Men eftersom skrivrutinen har den funktionen (se vidare nedan), så spelar det inte så stor roll. Nedan anges – om det är någon större skillnad - inom parentes ”PS” plus det som gäller för Photoshop.


Börja med att öppna bilden i ett bildbehandlingsprogram

  •  Öppna bilden i bildbehandlingsprogrammet. Det rekommenderas varmt att - när man öppnat bilden, - spara en kopia av den, som man då jobbar vidare med. Därigenom bibehåller man kvaliteten i ursprungsbilden, t ex upplösningen som man har från början. Man kan t ex lägga till bokstaven ”b” i filnamnet på kopian när man trycker på Save As i File-menyn.
  • Om du vill ändra bildens värden vad gäller t ex ljus, kontrast, färgmättnad etc så är det här ett bra tillfälle. Hur du gör är beroende av vilket bildbehandlingsprogram du använder och  det får bli en egen liten kurs.
  • Kolla hur den kommer att se ut, om man inte gör några inställningar alls, genom att trycka på File/Print Preview.

 

(PS Man behöver inte lämna bilden. Man trycker med vänstra musknappen längst ner till vänster där det står t ex ”Dok 805 kb”. Då får man upp en bild som visar vilken del av pappret man valt, som bilden kommer att ligga på, men själva bilden syns inte)

Här kan du göra en del grundläggande inställningar– man kan t ex ändra formatet från Portrait till Landscape (stående – liggande A4) och bestämma hur stor bilden skall bli på utskriften. Man kan också centrera bilden på pappret eller placera den rätt genom att välja marginalvärden.

Detta gör man genom att i Preview-läget trycka på ”Setup”-knappen längst upp.

Om man vill beskära bilden använder man funktionen ”Crop” (PS: Markeringsram)   i bildbehandlingsprogrammet (Crop-symbolen i linjalen till vänster). Helst bör man göra detta redan i ”bildinfångningen”, dvs i scannerprogrammet, om man scannar in en bild.

(PS: Man får gå in i Arkiv-Utskriftsformat för att komma åt nämnda inställningar)


Inställningar för utskrift i PaintShopPro

I Setup-menyn under File/Print Preview kan man ställa in följande:

Pappersformat (t ex A4), Stående eller liggande (Portrait/Landscape)

I mitten av setupvyn finns möjlighet att antingen centrera bilden, eller att ange vänster- eller huvudmarginal. Om man vill göra det enklast, bockar man för ”Center on page”. Därvid slocknar inställningsmöjligheten för marginalvärdena.

Till höger i vyn kan man genom att laborera med ”scale” och ”fit to page” antingen – genom att ange olika värden för scale – göra en delförstoring av bildens mitt, eller helt enkelt – genom att bocka för ”fit to page” – centrera ursprungsbilden. Jag märkte att om man ändrar skalan måste man kryssa i och därefter ta bort krysset för att den nya skalan skall träda i kraft. Men det kan bero på hur min pc råkar vara inställd.

När man ställt in önskad bildutformning – storlek och orientering – kan man direkt från setupmenyn i PaintShopPro gå till skrivarinställningen. Det gör man genom att trycka på knappen ”Printer”, varvid inställningsvyn för skrivaren kommer upp.


Inställningar av skrivaren

Om man har flera skrivare installerade väljer man här skrivaren, man skall använda. När man gjort det, trycker man på knappen ”Egenskaper”. Där ser man följande flikar:

  • Main
  • Paper
  • Layout
  • Utility

I Main ser man grundinställningarna som skrivaren är inställd på: Pappersorientering, Papperstyp, Färg-Sv/v.

I Media Type ställer man in den papperskvalitet man valt, allt från ”plain paper” till Photo Quality Ink Jet Paper (det matta pappret) eller ”Photo Paper” (det tjocka blanka). Man skall alltid börja med att ställa in ”Media Type”, eftersom inställningen här bestämmer vilka möjligheter som finns i andra menyer.

I Main kan man också avgöra om man vill att programmet skall hantera färger, kontraster etc eller om man vill göra det själv; ”automatic” rekommenderas, åtminstone tills man kommit över de första 25 bilderna, men det är valfritt.

Om man anser sig så avancerad att man kan ställa in själv, finns utmärkta anvisningar i inställningsmenyerna, om man först trycker på ?-tecknet och sedan på den inställningsmöjlighet man vill ha förklarad

Det finns ett val som man skall pricka för, ”print preview”. Visserligen har man gjort detta tidigare i PSP, men det skadar inte att försäkra sig om att det blir rätt även här.

I Paper ställer man in pappers-storlek

Layout: behövs inte beskrivas närmare, menyerna är självförklarande

Utility används inte här, här gör man t ex ren färgpatroner etc.


Utskriften

När man är färdig med skrivarinställningarna klickar man på OK, sedan på OK igen och skrivaren startar utskriften

OBS, glöm inte lägga i papper först och lägg det med rätt sida uppåt (den tryckbara, vitaste sidan upp?) .


Flera bilder på ett A4-papper

Om man har behov av att trycka ut flera bilder på en A4, t ex 4 st, kan man gå tillväga på följande sätt

Alt 1 Använda Word eller PowerPoint

När man behandlat sina bilder färdigt i bildbehandlingsprogrammet, sparar man  de olika filerna på vanligt sätt. Om man sparar dem i jpg-format, tar de minst plats (bra, ifall man vill ta hem bilderna på vanlig diskett). Annars kan man spara bilden i ”raw”-format - bmp eller tiff-format -  vilket gör att bildinformationen inte ”förstörs”, vilket den i princip gör när man komprimerar bilden i jpg.

Sedan kan man ” infoga bild” i word eller powerpoint på det sätt man vill. Om man vill ha t ex 4 bilder i word, två på höjden och två på bredden, så skapar man en tabell med 2 rader och 2 kolumner, och lägger in bilderna i resp rutor.

I Power Point kan man lägga bilderna hur som helst, t o m snett, om man nu tycker det är roligt.

Alt 2 ArcSoft Photo Printer

På SeniTel-PC:n finns inlagt Arcsoft PhotoPrinter. I det programmet kan man arrangera ett flertal bilder på en sida snart sagt på vilket sätt som helst (dock inte snett, som i Power Point). Prova gärna, det är rätt så lätt att förstå menyerna. Och här hittar du en lathund för Photo Printer.


Något om bildstorlek

I det föregående använder man hela tiden samma storlek på bildfilen – utskriftsdelarna i bildbehandlingsprogrammet och utskriftsdrivrutinen anpassar bara bildfilen till hur man vill ha den utskriven.

Om man vill ändra bildfils-storleken gör man t ex på följande sätt. (Det finns andra möjligheter också.) Bildfils-storleken behöver man ändra, om man t ex vill att en bildfil skall ha en viss storlek uttryckt i pixels per inch, för att den skall ”få plats” på en bildskärm, när man bifogar filen i ett mail. Bilden är ofta i jpg-format och dubbelklickar mottagaren på filen, brukar Internet Explorer vara det program som är associerat till jpg-filer. Ofta blir den för stor, om man t ex scannat en 10x15-bild med hög upplösning inställd. ”Bild på CD” ger också ganska omfångsrika bilder, vilket gör att de inte ”får plats” på en skärm.

I PaintShopPro finns i Image/Resize möjlighet att ändra en ursprungsbild till färre pixlar. Där ställer man in antalet pixlar i höjd och bredd (600x800 kan ju vara ett bra värde). Man väljer också ”Pixel Resize”-alternativet, längst neri menyn.

(PS: Här använder man Bild-Storlek på bild, upplägget är ungefär detsamma som i PSP)


Har man högre ambitioner i bildbehandling (”mörkrum på pc”) finns en bra sida på webben:

http://www.computer-darkroom.co.uk/


 

Så här fungerar Photo Printer

I Photo Printer kan man välja bland  på förhand uppsatta mallar för utskrift av flera bilder på en A4. Man väljer bland formaten genom att trycka på de nedåtriktade dubbelpilarna längst till vänster. För att få in fler bilder av samma storlek på en A4 väljer man  ”one size photos”. Ta t ex 4 bilder på samma A4. Sedan ställer man in med verktygs-symbolen längst upp till höger vilket pappersformat man skall ha på skrivaren. Oftast är det liggande format man vill ha. Man når via verktygssymbolen skrivarens ”proporties” – egenskaper. Där ställer man in allt vi pratat om tidigare.

Sedan trycker man på den runda ringen längst upp till vänster (med en kille i). Då når man en sida där man skapar en samling bilder - album. Det första man gör är att trycka på albumsymbolen (new) och   sedan ändrar texten i den svarta rutan till det namn man vill ha på bildsamlingen/albumet man vill skriva ut.

Sedan trycker man på nästa knapp, där man helt enkelt når utforskaren och kan hämta bilder från t ex en cd eller floppydisk. Man kan också – genom att trycka på nästa knapp – hämta bild från scannern direkt. Observera att man kan hämta flera bildfiler samtidigt genom att klicka på de bilder man vill ha och samtidigt ha ctrl-knappen intryckt.

När man sedan har bilderna synliga i albumet, kan man på samma sätt markera en eller flera bilder (med ctrl-tangenten nedtryckt), t ex 4 st. När man sedan trycker på handen längst till höger, så läggs bilderna in i tur och ordning på de 4 platserna på A4-pappret.

Man kan justera storleken på bilderna något genom att föra reglaget till höger åt olika håll.

En finess är att man med sax-symbolen till vänster kan beskära den ursprungliga bilden på önskat sätt. Man kan också korrigera färgerna genom att  trycka på penselsymbolen.

När man sedan gjort allt färdigt kan man ju för säkerhets skull kolla en gång till att papperstyp och pappers-storlek är rätt inställt genom att via verktygssymbolen komma åt skrivarens egenskaper.

Sedan är det bara att trycka på skrivarsymbolen, så startar skrivaren.

Observera att det ”album” man skapar endast innehåller pekare till bilderna man valt. Albumen ligger kvar i senitel-pc:n med miniatyrer av bilderna, men källan måste finnas tillgänglig (cd eller floppy) för att man skall kunna använda bilderna. Så vill man hålla albumen för sig själv, får man radera dom efter mörkrums-seansen. När man gjort det, försvinner också album-namnet.

Vill man spara albumen, kan man göra det via utforskaren och  klippa ut filerna på vanligt sätt. Filerna har suffixet abm och ligger under Arcsoft/camerasuite/Pp_20se i program-mappen. När man sedan kommer tillbaka, kan man kopiera in filen på samma plats där man tog den. Jag har inte själv provat om det går, dock.


 

2002-02-21/Kurt