senITel

Aktiva deltagare ersätts för sina direkta kostnader i projektarbetet

Projektarbetet fördelas på många, enkät om intresseinriktning

Några lånedatorer gör att fler kan delta aktivt

Utbildning på Telemuseum startar nu

Trettiofyra intresserade senITel-medlemmar (dvs en klar majoritet av intressentgruppen) kom till mötet. Göran Olausson, ordförande i såväl Panggillet som Marknadsseniorerna hälsade välkommen och presenterade övriga i projektets centrala kärna: Bengt Åkesson (som sköter kontakterna med Demotel), Ragnar Thorell (projektledare), Bo Zetterberg och Pelle Carlson .

Anders Olofsson från Telia Info Center (förr hette det biblioteket) gav en bild av Internet och hur Telia nyttjar dess tjänster - för det är faktiskt inte för nöjen och snusk som Internet kom till och det används också i många seriösa sammanhang. Frågor om information på Internet kan sändas till Anders (tel. 713 22 14, men helst e-post).

Bengt Åkesson redovisade hur idén om senITel kom uppoch hur diskussionerna sedan gått fram och åter. Grundidén var - och är - att en grupp pensionerade tjänstemän (valda från Panggillet och Marknadsseniorerna) testar och utvärderar moderna Internet-tjänster för Telias räkning med avseende på målgruppen seniorer/pensionärers behov och attityder.

Som ett första konkret resultat av diskussionerna hade Telia nu genom Demotel satsat på datorer i Telemuseum för senITels och för SeniorNet Swedens räkning, närmast avsedda för utbildning, träning etc. Nu hade det också klarnat hur Demotel är berett att ge aktiva deltagare i senITel-arbetet ersättning för de kostnader projektarbetet medför (själva arbetstiden är däremot en ideell insats). Några medlemmar som vill delta aktivt i projektet, men som ännu saknar egen dator, kommer att kunna låna arbetsredskap i form av (begagnad) hårdvara.

För att erfarenheter och synpunkter ska kunna komma till nytta i projektets slutredovisning kommer uppföljning att ske kontinuerligt, bl a skall varje deltagare lämna en veckorapport med volymsuppgifter på verksamheten och med omdömen om prövade tjänster, eventuella förslag till vad som skulle behöva ändras och nyskapas osv osv. Ragnar Thorell och Bo Zetterberg informerade om tänkta rutiner i dessa sammanhang. Projektets syfte är oförändrat - att utvärdera IT-marknaden för äldre kunder åt Telia - men Göran påminde om att ett viktigt bisyfte också är att deltagarna själva ska träna upp sitt IT-kunnande och samtidigt ha trevligt.

Förutsättningarna finns ytterligare belysta i beskrivningen av projektvillkoren.

En inventering sker nu av vilka deltagare som vill ägna sig åt vilka aktiviteter (en hel del förväntas alla engagera sig i). Svar till Ragnar före nationaldagen.

Pelle Carlson gav några glimtar från senITels hemsida, som den ser ut för närvarande. Ev kommer sidan att få ändrad adress, förhoppningsvis kommer riktiga, tekniskt "automatiserade" diskussionsgrupper att kunna starta snart (men de fungerar redan nu "manuellt", så kom gärna med inlägg). Hemsidan är tänkt att bli senITels huvudsakliga informationskanal.

Ragnar informerade om den utbildning som de närmsta veckorna sker för deltagarna i form av tre halvdagspass på Telemuseum. Pass 1: e-post, pass 2: surfning, pass 3: hämta hem program m m. I den mån valda tider enligt utbildningsprogrammet inte passar får deltagarna ordna byten med vänner i andra grupper. Viss distansutbildning ska man försöka ordna för långväga medlemmar. Ett uppsamlingsheat på Telemuseum efter sommaren kan också visa sig bli lämpligt.

Anita Kempe, Telemuseum, gav en kort inblick i Internets historia och användning och hälsade välkomna till utbildningspassen.

Sen var klockan fyra och tiden ute. Håll koll på hemsidan för fortsatt info .

Åter till senITel:s hemsida.

Sidan senast reviderad 1997-05-23.