senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 1/03 

 

Tid: 2003-04-24                                       Plats: Telemuseum

 

Närvarande:      Pelle Carlson      Ingemar Nevelius

      Karl-Erik Eriksson      Bo Zetterberg

      Bengt Lindstrand      Else-Gun Zetterblad

      Johan Martin-Löf

 

 

1.    Ordföranden, Karl-Erik Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet. Bengt

       Lindstrand utsågs att föra dagens protokoll och Pelle Carlson utsågs till justerare.

 

2.      Den av årsmötet 2003 valda styrelsen konstituerades enl följande:

 

      Ordförande:   Karl-Erik Eriksson  (vald härtill av årsmötet)

      Vice ordförande:   Hilding Corneliuson

      Sekreterare:     Bengt Lindstrand

      Kassör:    Else-Gun Zetterblad

      Programchef:      Ingemar Nevelius

      Webmaster:  Pelle Carlsson

      Suppleanter: Johan Martin-Löf och Bo Zetterberg

 

3.      Med stöd av stadgarna beslöts att firmatecknare är ordförande och kassör (var för sig)

   

4.      Frågor om verksamhetsplanering och framtida programinnehåll diskuterades översiktligt och

      kommer att tas upp mer i detalj senare.

 

      * Vårens torsdagsprogram är i huvudsak spikat.

   *  I övrigt togs upp:
       -att försöka tillgodose olika utbildningsbehov för medlemmarna,

       -att på något sätt aktivera medlemmar som f n är  mycket passiva,

       -att fortsätta aktiveringen kring seniorsurf,

       -att eventuellt vidga verksamheten i förhållande till dagens ganska ”klubbmedlems-

          inriktade”.  Johan åtog sig att skriva ner några tankar kring detta och vidarebefordra till

          styrelsen.  Kan ev påverka stadgarna , vilka emellertid ändå behöver ses över.

      *  Höstens första torsdagsträff på telemuseum bestämdes till 18 september.

 

      Två saker lär påverka framtida verksamhet, åtminstone praktiskt och ekonomiskt, nämligen

       telemuseums sannolika upphörande som egen enhet 2005 och Hans-Erik Ekelunds utredning

    om en gemensam paraplyorganisation för nuvarande olika föreningar för televerks/telia-

   pensionärer.

 

5.      Beträffande utvärdering av årets årsmöte gäller att

      * årsmötesprotokollet avvaktas avseende det innehållsmässiga,

      * Pelle snart är klar med en rapport avseende det tekniska genomförandet.

 

6.      Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 11 september kl 10.00 på telemuseum.

 

7.      Mötet avslutas.

 

 

                                Vid protokollet                                     Justeras:                                                                 Justeras:

 

  Bengt Lindstrand                                                              Karl-Erik Eriksson                                            Pelle Carlson