senITel

 

 

 

 Protokoll från styrelsemöte nr 1-04

 

Tid: 2004-01-15                                        Plats: Tekniska museet (nya möteslokalen)

 

Närvarande:      
Karl-Erik Eriksson      Pelle Carlson

Bengt Lindstrand       Ingemar Nevelius

Else-Gun Zetterblad      Johan Martin Löf

          

 

1. Kalle hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Följande punkter var aktuella för dagen: årsmötesförberedelser, vårprogrammet och seminariet på tekniska museet 18 jan.

 

3. Årsmöteshandlingarna genomgicks

    - Framlagt förslag till årsredovisning 2003 godkändes

    - ”               ”           ”    bokslut 2003 godkändes (kassören skall göra en mindre justering)

    - Budget för 2004 skall upprättas av kassören

Dessa handlingar skall snarast möjligt tillställas revisorn av sekr. resp kassören.

    - Framlagt förslag till nya stadgar diskuterades och reviderades på några punkter. Bl a   beslutades att  f n inte i stadgarna ange specifika regler för röstning mm på nätmöten.

Samtliga ovannämnda handlingar skickas efter justering till Pelle för kommande utläggning i Forum.

    - Pga av Kalles bortovaro beslutades att årsmötet startas först 4 mars.

    - Kalle meddelade att valberedningen inkommit med förslag till ny styrelse.

 

4. Av Neve uppgjort prel förslag till aktiviteter under våren diskuterades och komplet terades. Presenteras och diskuteras vidare vid första torsdagsträffen 22 jan.

 

5. Söndag 18 jan hålls ett seminarium på Tekniska museet ang ”hanteringen” telemuseum.  Bra om flera från Senitel kan närvara. Beslutades att Senitels brev tillberörda statsråd i frågan skulle göras tillgängligt för deltagare. Kalle (och vid behov Pelle) ansvarar.

 

6. Övrigt

Kalle meddelade att inga svar eller reaktioner inkommit på de brev vi skickat i slutet av 2003, dvs till TF, SeniorNet Sweden och berörda statsråd.

Två närbelägna lokaler var möjliga för kommande torsdagsmöten. Vi börjar att pröva det mindre, där internetanslutning nu är klar (men fungerade trögt för dagen). Pelle lägger ut vägbeskrivning på hemsidan.

 

4.      Mötet avslutas.

 

Vid protokollet                      Justeras.  

Bengt Lindstrand                  Karl-Erik Eriksson