senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 1-07

 

Tid: 2007-01-25          Plats: Tekniska museet

 

Närvarande:        Lilian Norrman, Krister Björnsjö, Björn Ståhl,
Pelle Carlsson, Bo Zetterberg

Ej närvarande:     Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson, Johan Martin-Löf

1        Mötets öppnande och fastställande av dagordning

I Kalles frånvaro förklarade Björn mötet öppnat. Enar kan inte delta p g a att vi inte kan etablera kontakt via Skype som planerat. Förslaget till dagordning godkändes.

2        Medlemssituation och ekonomi

Vi hade vid årsskiftet 123 betalande medlemmar och 1 hedersmedlem.
Ekonomin är god.

3        Årsmötet

3:1       Handlingar till årsmötet

Alla dokument som krävs finns nu framme. Några små justeringar gjordes i tidplanen. Pelle lägger ut på nätet.

3:2       Motioner

Följande två motioner har kommit in:

1.      Inköp av kalibreringsverktyg för bildskärm
Styrelsen bifaller.

2.      Inköp och prov med Windows Vista
Styrelsen bifaller, men förordar att man som första punkt sätter till en utredningsgrupp med Kurt Å som sammankallande. Därefter ev inköp, utvärdering samt presentation på torsdagsmöte.

3:3       Genomförande

Krister öppnar årsmötet, Pelle sköter administrationen.

4        Verksamhetsplanering

4:1       10-årsjubileet

Datum för firande av jubileet sattes till 24 maj (sista mötet för terminen). Aktiviteter diskuterades utan att något beslut fattades. Den nya styrelsen får fortsätta planeringen.

4:2       Teleseniorer minns

Det första föredraget för terminen hölls igår. Ytterligare fyra föredrag är schemalagda under vårterminen. TM är nöjda med föredragsserien.

4:3       Inköp

Beslutades att föreningen står för inträdet till det planerade besöket på CINE4.

Pelle flaggade för att uppgradering av datorn kan bli nödvändigt, utökning av internminnet och ytterligare en hårddisk.


5        Övriga frågor

Vi kommer tills vidare att få disponera Lilla konferensrummet alternativt Hörsalen då vi har (inbjudna) föreläsare.

6        Nästa möte

Bestäms av nya styrelsen.

 

Vid protokollet             Justeras

 

 

 

Björn Ståhl                              Krister Björnsjö