senITel                    

 

Protokoll vid styrelsemöte nr 1-08                    

(konstituerande möte)

 

 

Tid:  2008-02-25 -- 28                      Plats: Nätet

 

 

Närvarande:      Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson, Björn Ståhl, Krister Björnsjö,
Till Mayer, Pelle Carlson, Johan Martin-Löf och Göran Roos

 

  1. Ordföranden, Karl-Erik Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.
    Björn Ståhl utsågs att föra protokollet. Enar Johansson och Till Mayer utsågs till att justera det.

 

  1. Den av årsmötet 2008 valda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

 

Ordförande:                           Karl-Erik Eriksson (vald av årsmötet)

Vice ordförande och
programchef:                         Krister Björnsjö

Sekreterare:                          Björn Ståhl

Kassör:                                   Till Mayer

Webmaster:                           Pelle Carlson

Ledamot:                                Enar Johansson

Suppleant:                              Johan Martin-Löf

Suppleant:                              Göran Roos

 

  1. Med stöd av stadgarna beslöts att firmatecknare är ordförande och kassör (var för sig).

 

  1. Nästa styrelsemöte körs som fysiskt möte. Tidpunkt bestäms senare.

 

  1. Mötet avslutas.

 

 

Vid protokollet                       Justeras                                 Justeras

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                            

 

Björn Ståhl                            Enar Johansson                   Till Mayer