senITel

 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 2/03 

 

Tid: 2003-09-11                                       Plats: Telemuseum

 

Närvarande:      Pelle Carlson      Ingemar Nevelius

      Karl-Erik Eriksson      Bo Zetterberg (per telefon)

      Bengt Lindstrand      Else-Gun Zetterblad

     

1.    Karl-Erik hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2.      Nyhetsrapportering

Ingen i styrelsen hade under sommaren erfarit något speciellt som påverkar vår verksamhet. De flesta hade – som övriga nätanvändare – drabbats av virus, dock inte alltför allvarligt.

 

3.      Framtidsfrågor

Den 1 oktober hålls ett möte för bildande av ett ”Teleseniorernas förbund”. Till förbundet be-räknas alla nuvarande ”sällskap” för seniorverksamhet anslutas, alltså även Senitel. Det är dock inte obligatoriskt och vi måste snarast besluta om vi vill ansluta oss. Anslutna föreningar får ett bidrag från förbundet om 100:-/medlem. Frågan kan påverka diskussionen om vårt nuvarande medlemskap i SeniorNet Sweden. Karl-Erik deltar i nämnda möte.

Läget beträffande vår möteslokal är att vi sannolikt får behålla den, åtminstone inom överskåd-lig tid, kanske även efter det att Telemuseum upphört som egen enhet och ingått i Tekniska Museet.

 

4.      Grovplanering av höstens verksamhet

      Johan Martin-Löf hade skrivit PM med idéer om en delvis utökad verksamhet inom Senitel.

Det skulle kunna handla om föreläsningar och elementära IT-kurser för en bredare allmänhet, gärna genom  ett samarbete med Tekniska Museets vänner (TMV). Även rekryteringsfrågan bör beaktas. Beslöts att Johans PM får ligga till grund för fortsatta diskussioner.

I övrigt nämndes följande som ämnen för höstens verksamhet:

* Gästföreläsningar  (Anders Hellman preliminärbokad)                          * Bildmakeri

* Data/datorsäkerhetsfrågor                          * Teknisk utrustning

* Workshop kring hemsidestillverkning                          * Intressanta surfsidor

* Genomgång/diskussion om ny ”röstningsmaskin”                          * Seniorsurfen 15/10

* Etablering av bildkontakt med göteborgsklubben m fl

* Relationer till SeniorNet Sweden

 

5.      Höstens seniorsurf.

Beslöts att vi skall genomföra en seniorsurf på Telemuseum som förra året. Bosse ville av olika skäl ha en ersättare som samordnare men accepterade att kvarstå tills vidare. Pelle meddelar SeniorNet om vårt beslut och påminner samtidigt om våra förslag från förra året, bl a betr marknadsföring. Bosse kontaktar SenioNet för närmare diskussion om detta och kollar dessutom med Tekniska Museet. Vidare skriver Bosse skriver till Senitelmedlemmar om hjälp med surfvärdskap.

 

6.      Förhållandet Senitel – SeniorNet Sweden

Vår kassör Else-Gun blir kontaktperson för medlemsregister och tar kontakt med SeniorNet härom. Frågan om vårt medlemskap i SeniorNet får behandlas successivt under hösten. Jämför punkt 3. ovan.

 

7.      Utvärdering av årsmötet – innehåll och teknik

Konstaterades sammanfattningsvis att det fungerat hyfsat. Tekniken kunde vara bättre och därför har Pelle och K-G jobbat vidare och kommer att presentera en förbättrad version av ”röstningsmaskinen” som även kan användas t ex vid omröstningar under löpande verksam-hetsår. Vi kommer att lämna KOM 2000.

 

8.      Övrigt

Pelle informerade om att han successivt får förteckning över nya Teliapensionärer. Senitels medlemmar bör ta del av denna och försöka värva vänner och/eller gamla kolleger som nya medlemmar i Senitel. 

 

 

9.      Mötet avslutas.

 

 

                                Vid protokollet                                     Justeras:                                               

                   Bengt Lindstrand                   Karl-Erik Eriksson

                                Bengt Lindstrand                                 Karl-Erik Eriksson