senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 2-05

 

 

Tid: 2005-04-21        Plats: Tekniska museet

 

 

Närvarande:             Karl-Erik Eriksson, Björn Ståhl, Lilian Norrman (t.o.m. p. 4), Krister Björnsjö,
Pelle Carlsson, , Johan Martin-Löf

 

Ej närvarande:                         Enar Johansson, Bo Zetterberg

 

 

1             Inledning och godkännande av dagordning

 

Kalle förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning godkändes utan ändringar.

 

2             Medlemsstatus

 

Till dags dato har 70 medlemmar betalat in årsavgiften medan 23 av dem som var medlemmar förra året ännu inte har betalat. Pelle skickar ut en påminnelse till dem. 3 personer har uttryckt intresse att bli medlemmar i år.

 

Beslut 2:1: Som kriterium för att vara medlem gäller att man har betalat medlems­avgiften inom föreskriven tid. Avgiften ska vara betald före 1 maj gällande år.

 

Beslut 2:2: Vid årsskiftet ska kassören upprätta en lista över vilka som har betalat medlemsavgift. Denna lista utgör föreningens medlemsmatrikel och tjänar dessutom som underlag för redovisning till TF av vårt medlemsantal.

 

Former för rekrytering av nya medlemmar diskuterades. Telia kommer att förse TF med en förteckning över vilka medarbetare som går/har gått i pension. Vi kommer att få ta del av denna lista.

 

Beslut 2:3: Pelle fick i uppdrag att ta fram ett formulär för ansökan om medlemskap i senITel som ska läggas ut på vår hemsida.

 

3            Ekonomi

 

Ekonomin är god. Det finns inga inneliggande fordringar. Bidraget från Telia har betalats ut. Utbetalning ska göras till Göteborgssektionen när medlemsantalet där är klarlagt.


4          Inköp

 

En videokanon har köpts. Den fungerar till belåtenhet.

 

Beslut 2:4: Vi ska köpa in en stationär dator med målet att den ska vara installerad och demonstrerad innan vårterminens slut.

 

5             Stadgefrågor

 

·        Intermezzot i samband med omröstningen vid årsmötet gällande de alternativa budgetförslagen har lett till frågan om hur sista stycket i §5 av stadgarna bör tolkas. I korthet gäller det hur majoritetsbegreppet ska tillämpas och innebörden av begreppet ”avgivna röster”.

 

Det noterades att ett nätmöte skiljer sig från ett fysiskt möte på två viktiga punkter, dels är det utsträckt i tiden så att deltagandet kan variera betydligt mellan omröst­ningarna, dels är det bara möjligt att räkna de aktivt deltagande men inte de passiva (som eventuellt läser och tycker, men inte reagerar). Avsikten är att nätmötet skall följa sedvanlig praxis för fysiska möten.

 

Beslut 2:5: Följande tre kategorier på årsmötena definierades:

·        Närvarande vid årsmötet, alla som är röstberättigade och registrerade i Forum då mötet börjat och därmed kan avge sin röst

·        Deltagande i en omröstning är de som avgivit sin röst (Ja eller Nej), samt de som Avstår (från att avge någon röst)

·        Röstande i en omröstning är enbart de som avgivit sin röst Ja eller Nej

 

Dock bör nämnas att röstningsalternativen inte säkert alltid är Ja och Nej. Vid till exempel röstning på föreslagna styrelseledamöter kan det bli aktuellt att använda möjligheten att i stället "bocka för" de namn man röstar på (vilket betyder att man säger Ja till dessa förslag).

 

Därmed behövs ingen revidering av stadgarna. Vid nätröstning är det behov av att tydligt markera alternativen Ja, Nej och Avstår (eller, i förekommande fall, Namn).

 

6            Programfrågor

 

Beslut 2:6: Guideavgiften på IT-Ceum den 12 maj bekostas av föreningen.

 

Beslut 2:7: Startdatum för höstterminen blir den 15 september. Pelle bokar lokalen.

 

7            Externa relationer

 

Tekniska museet: Trots flera inviter från Kalle är det oklart om TM önskar samarbete med oss i samband med uppbyggnaden av en eventuell IT/Tele-avdelning på museet. Vi avvaktar en kontakt från deras sida.

 

Tekniska museets vänner: Johan är invald som skattmästare i TMV.

 

Teleseniorernas Förbund: Kalle är invald som ordinarie ledamot i TF:s styrelse.

 

8          Övrigt

 

Nästa styrelsemöte hålls vid behov.

 

 

Vid protokollet                    Justeras

 

 

 

Björn Ståhl                             Karl-Erik Eriksson