senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 2-06

 

Tid: 2006-05-11          Plats: Tekniska museet

 

Närvarande:        Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson (via Skype och semi-video),
Krister Björnsjö, Björn Ståhl, Pelle Carlsson, Johan Martin-Löf ,
Bo Zetterberg

Ej närvarande:     Lilian Norrman

1        Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Kalle förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning godkändes. Under punkt 5 ska föreläsningsserien på TM och höstterminsstarten behandlas.

2        Medlemssituation och ekonomi

Eftersom Lilian inte kan närvara idag känner vi idag inte till hur många som har betalt medlemsavgiften före deadline 1 maj. Detta tas upp med Lilian senare.

Det saknas regler för hur vi ska förfara med nya medlemmar som betalar in avgiften före årsskiftet.

Beslut: Sker betalning i december ska den gälla som medlemsavgift även för nästa år.

Ekonomin är god.

3        Uppföljning av beslutslogg 2005

Beslutet att vid årsskiftet upprätta en lista över de som betalt medlemsavgiften (Beslut 2:2) kvarstår. Övriga beslut är genomförda. För detaljer, se beslutsloggen.

4        Verksamhetsplanering

4:1       Vad kan vi göra för medlemmar som inte kan komma till våra möten?

Vår diskussion utmynnade i följande tre tänkbara åtgärder, dock under förutsättning att det inte innebär stor administration:

·        distribuera ljud och bild från mötena via Skype

·        spela in föredrag, om det går att lägga ut dem på nätet

·        fototävling – den kör vi i sommar

4:2       Hur firar vi 10-årsjubileet nästa år?

Pelle skriver en liten, kärnfull krönika. Dessutom bör vi fira med till exempel tårta eller middag.

4:1       Eventuella inköp

·        Trådlös ljudanläggning inköpt, intrimmad och betald. Kostnaden ryms inom budget.

·        Enligt tidigare överenskommelse har Kurt köpt in OEM-versioner av bland annat Windows. Värdet av dessa är diskutabelt med tanke på bl a juridik och bristande support.


5        Övriga frågor

5:1       Teleseniorer minns

Föredragsserien som genomförts har givit en positiv respons från TM. De har bett oss att fortsätta serien i höst. Cirka hälften av punkterna i listan över föreslagna ämnen är hittills genomförda. Inriktningen för hösten är att hålla runt 6 föredrag. Bättre framförhållning och marknadsföring är då nödvändigt.

5:2       Start av höstterminen

Höstterminen startar den 14 september.

6        Nästa möte

Vi håller ett fysiskt möte i början av november. Separat kallelse kommer.

Om behov skulle uppstå kör vi ett nätmöte.

7        Mötets avslutning

Det upplevdes positivt av båda ”siter” att Enar kunde delta i mötet. Vi på TM kunde bara njuta av Enars sonora stämma på grund av enkelriktad video. Huruvida Enar njöt av att kunna se den övriga styrelsen är höljt i dunkel för oss på TM. 

Kalle förklarade mötet avslutat och önskade alla en trevlig sommar.

 

Vid protokollet             Justeras

 

 

 

Björn Ståhl                              Karl-Erik Eriksson