senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 2-08

 

Tid: 2008-10-23                      Plats: Tekniska museet

 

 

Närvarande:        Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson (via telefon), Björn Ståhl, Krister Björnsjö, Till Mayer, Pelle Carlson, Johan Martin-Löf, Göran Roos

 

1.                 Öppning av mötet och fastställande av dagordning

 

Kalle hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning accepterades.

2.                 Medlemssituation och ekonomi

 

Vi har i dag 127 medlemmar plus 1 på ingående.

 

Alla medlemmar som inte betalt medlemsavgiften får en fråga via e-post om det är deras avsikt att gå ur föreningen innan de ev stryks.

 

Kassabehållningen är just nu 24 000 kr. Inga kända större utgifter är att vänta f n.

 

Till har väckt frågan om en back-up för access till föreningens e-giro. Johan ställer upp som stand-in. Även för hemsidan kan det vara klokt att ha en back-up. Till tar på sig detta.

 

3.                 Uppföljning av verksamheten

                 

3.1              Maskinparkens status

En bärbar PC och en digitalkamera har köpts in till Stockholm. I Göteborg har inga inköp gjorts i år.

 

3.2       Inköp

Pelle har skrivit till Microsoft gällande sponsring i form av studentversionen av Office 2007. Vi har ännu inte fått något svar på detta. Beslutades att vi ändå själva köper ett likadant Officepaket så att vi i så fall kan ha samma version på båda datorerna. Till svarar för inköpet.

 

Enar återkommer om ev behov i Göteborg.

 

Pelle fick i uppdrag att återkomma med förslag på pris till vinnaren i årets fototävling.

 


4.                 Verksamhetsplanering

 

4.1       Lokaler

Samarbetet med tekniska museets lokalansvarige fungerar nu bättre. Vi kommer att ha tillgång till klassrummet alla torsdagar utom en, då vi får vara i hörsalen. I Göteborg är det inga problem med lokaler.

 

4.2       Programpunkter

Det finns ett antal uppslag till teman på torsdagsmötena.

·        Pelle kommer att prova Googles nya web-läsare Chrome samt Windows Live Mail för att se om dessa kan vara av intresse

·        Städa datorn

·        Spam-filter i flera nivåer

 

Pelle kollar vilka tekniska möjligheter som finns för att Göteborg ska kunna ta del av föredragen i Stockholm i realtid.

 

4.3              Årsmötet

Årsmötet planeras att genomföras i början av februari över 2 – 2½ vecka. Definitiv tid spikas senare.

                                                                     

Budget: Alla uppmanas att tänka över och komma med förslag på sådant som kommer att kosta pengar.

 

5.                 Övriga frågor

Behovet av att teckna en försäkring för vår utrustning diskuterades. Vi kom dock fram till vi kan täcka ev förluster eller skador ur egen kassa.

 

Kalle skickar fr o m nu ut en fråga till styrelsen om tips och förslag till innehåll i månadsbreven innan han sätter samman sitt förslag.

 

6.                 Nästa möte

Hålls på nätet vid behov.

 

 

 

Vid protokollet                         Justeras

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Björn Ståhl                                          Karl-Erik Eriksson