senITel

 

Protokoll vid styrelsemöte nr 2-09

 

Tid: 2009-04-02                                Plats: Tekniska museet

 

Närvarande:        Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson (via Skype), Björn Ståhl,
Krister Björnsjö, Till Mayer, Pelle Carlson, Kjell Rydberg,
Johan Martin-Löf, Göran Roos

 

Ej närvarande:    Kjell Markström (p g a strul med Skype-uppkopplingen)

 

 

 

1.            Öppning av mötet och fastställande av dagordning

Kalle hälsade alla närvarande välkomna. På grund av något problem med att koppla upp flerpartssamtal via Skype så avstod Kjell M deltagande till förmån för Enar.

 

Dagordningen godkändes.

2.            Medlemssituation och ekonomi

Vi har i dagsläget c:a 130 medlemmar. Några av de ”utsocknes” medlemmarna har inte förnyat sitt medlemskap.

 

Kassan uppgår till c:a 30 kkr efter det att överenskomna betalningar till G har genomförts.

3.            Uppföljning av verksamheten

3.1    Ev. inköp

Neve har framfört förslag om att bygga en dator, men är inte villig att själv driva jobbet. Inget beslut togs om detta.

 

Det beslutades att vi köper in presentkort i valörerna 3 000, 1 500 och 500 kr att lottas ut till medlemmarna för att skapa ett mervärde även för dem som inte har möjlighet att delta/inte deltar på våra möten.

 

4.            Verksamhetsplanering

4.1       Programpunkter för torsdagsmötena
Beslöts att försöka arrangera en utflykt till FRA på Lovön som terminsavslutning den 28 maj med lunch på Drottningholms värdshus. Krister kollar möjligheterna. Föreningen sponsrar lunchen.

 

Förslag framfördes om föredrag gällande 3G-utbyggnaden och status på introduktionen av LTE.

 

Bredbandsbolaget har fått en propå om att komma till ett torsdagsmöte.

 

F n är 23 april, 7 och 14 maj inte programsatta.

Tekniska museets filmförråd innehåller ett varierat utbud av filmer kring teknik. Kjell R undersöker om det kan vara något som kan vara attraktivt för några torsdagsmöten.

 

5.            Övriga frågor

Webbhotellet som vi använder har tagit en ny plattform i drift. Pelle jobbar med att lyfta över vår hemsida. Eventuellt kan det bli vissa störningar.

 

Kalle vill ha kraftfulla bidrag till ordförandebreven. Alla välkomna att bidra.

 

6.            Nästa möte

På nätet vid behov.

 

 

 

Noterat av                                             Justeras

 

 

 

 

Björn Ståhl                                           Karl-Erik Eriksson