senITel

 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 3/03 i SenITel  3-7 december 2003

(mötet har genomförts ”på nätet”)

 

Närvarande: Kalle, Bengt, Else-Gun, Pelle, Neve, Bosse, Hilding

 

1. Ordföranden Karl-Erik Eriksson öppnade mötet och förklarade att enda

     punkt på dagordningen var frågan om senITels anslutning till Telesenior-

     ernas Förbund, TF.

2. Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingemar Nevelius

 

3. Beslutades att styrelsen skall ansöka om medlemskap i TF för senITel

     från och med 2004. Beslutet skall föreläggas årsmötet 2004 för slutligt

     ställningstagande.

 

 4 Mötet avslutas.

 

Vid protokollet                        Justeras.                              Justeras

                       

 

Bengt Lindstrand                      Karl-Erik Eriksson              Ingemar Nevelius                

     sekreterare                                  ordförande