Styrelsemöte 3-05

senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 3-05

 

Tid: 2005-11-24          Plats: Tekniska museet

 

Närvarande:        Karl-Erik Eriksson, Björn Ståhl, Lilian Norrman, Pelle Carlsson,
Johan Martin-Löf , Bo Zetterberg

 

Ej närvarande:     Enar Johansson, Krister Björnsjö

 

1          Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Kalle förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning godkändes med tillägget att under pkt 2 följa upp beslutsloggen.

 

2          Sammanfattning av tidigare informella styrelsemöten

Beslut 3:1: Styrelsen har beviljat ett bidrag på 5 000 kr ur senITel-kassan till Göteborgskretsen för inköp av en videoprojektor.

 

Beslutslogg 2005 gicks igenom. De beslut som hittills har kunnat genomföras är klara.

 

3          Medlemssituation och ekonomi

Ekonomin är god.

 

Vi har idag 97 medlemmar. Bara ett fåtal medlemmar har gått ur under året. Inbetalning av medlemsavgifterna har fungerat bra. För att säkra att vårt medlemsregister speglar den verkliga situationen behöver rutinerna trimmas, bl a gällande anslutning av nya medlemmar.

 

Vi kan nog räkna med att medlemsantalet kommer att passera ”100-vallen” inom kort, vilket bör uppmärksammas.

Beslut 3:2: Medlem nr 100 (netto) ska få ett USB-minne som en minnesgåva.

 

4          Planering av framtagande av handlingar till årsmötet

Årsmötet hålls som vanlig på nätet. Det äger rum under ca 2 veckor med start i början av februari. Exakt tid beslutas senare.

 

Följande handlingar ska tas fram till årsmötet:

·        Verksamhetsberättelse (Björn)

·        Resultat- och balansräkning samt revision (Lilian)

·        Budgetförslag (Björn)

·        Tidsplan (Björn)

·        Kallelse (Björn). Ska vara publicerad innan motionstiden går ut. Kalle ger en blänkare i månadsbrevet för november.

 

Agendan framgår av stadgarna.

 

5          Övriga frågor

Beslut 3:3: Vårterminen startar den 19 januari. Ev ska vi ha ett styrelsemöte efteråt för att stämma av vad som återstår att göra inför årsmötet.

 

En av våra medlemmar har visat intresse för att köpa den gamla datorn. Styrelsen enades om att vi kan avvara den.

Beslut 3:4: Vi säljer den gamla datorn, exkl skärm, till bästa pris. Pelle kontaktar köparen.

 

Kalle och Johan ska träffa Tekniska museets programchef om en ev föredragsserie med tema Televerkshistorik. SenITel är tänkt att hålla i denna serie.

6          Nästa möte

Se under punkt 5.

                      

7          Mötets avslutning

Kalle förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                       Justeras

 

 

 

Björn Ståhl                               Karl-Erik Eriksson