senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 3-06

 

Tid: 2006-11-02          Plats: TeliaSonera, Farsta

 

Närvarande:        Karl-Erik Eriksson, Lilian Norrman , Krister Björnsjö, Björn Ståhl,
Pelle Carlsson, Johan Martin-Löf , Bo Zetterberg

Ej närvarande:     Enar Johansson

1        Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Kalle förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning godkändes. Under punkt 4 ska lokalfrågan i Stockholm också tas upp.

2        Medlemssituation och ekonomi

Vi har nu 116 medlemmar, varav 19 i Göteborg. Ekonomin är god.

3        Uppföljning av beslutslogg 2005

Alla punkter i loggen är genomförda alt. pågående.

En fråga väcktes gällande medlemsvärvning. Utan att ta något beslut konstaterades följande:

·        TF har på sin hemsida länkar som pekar bl a till senITels hemsida. Det kan vara en inkörsport för nya medlemmar.

·        Vi får ”pensionslistor” från Telia.

·        En öppen fråga är om medlemsantalet nu ligger rätt eller om vi kan/orkar växa mera.

4        Verksamhetsplanering

4:1       Teleseniorer minns

Program och lokaler på TM är spikade, och serien har dragit igång. Planeringen för vårprogrammet är påbörjad

För framtiden kan vi tänka oss att engagera senITel-externa föreläsare och att köra vissa av föreläsningarna i repris. Inriktningen är också att föredragen körs på våra torsdagsmöten.

Vi diskuterade dokumentering och publicering av föredragen i någon form. Inget beslutades dock om detta.

4:2       10-årsjubileet

Pelle har gjort ett utkast till krönika som han skickar ut på remiss till styrelsen.

Jubileet går av stapeln som avslutning på vårterminen 2007. ”Marknadsföring” ska göras på hemsidan och ev också på TF´s hemsida.

4:3       Planering av årsmötet

Årsmötet ska vara genomfört 1 mars.

Följande uppgifter delades ut:

·        ekonomisk redovisning                    Lilian

·        kontakta valberedningen                 Kalle

·        verksamhetsberättelse                     Björn

·        budget                                            Kalle & Björn

·        tidplan                                            Pelle

·        dagordning                                     Björn

·        kallelse                                           Pelle

4:4       Ev inköp

Inget noterat.

4:5       Lokaler i Stockholm

Klassrummet är inte tillgängligt för oss under november-december. Vi får disponera lilla rummet under tiden. Det är idag oklart hur situationen är efter nyår. Undersökning pågår för att hitta alternativa lokaler.

5        Övriga frågor

Sista mötet för året hålls den 14 december. Vårterminen 2007 startar den 25 januari.

6        Nästa möte

Vi träffas den 25 januari i anslutning till terminsstarten. Separat kallelse kommer.

7        Mötets avslutning

Kalle tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet             Justeras

 

 

 

Björn Ståhl                              Karl-Erik Eriksson