senITel                         

 

Protokoll från styrelsemöte nr 3-07

 

Tid: 2007-03-22                      Plats: Tekniska museet

 

Närvarande:     Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson via Skype, Till Mayer, Krister Björnsjö delvis, Pelle Carlson, Johan Martin-Löf, Göran Roos

 

Ej närvarande:  Björn Ståhl

 

1.            Mötets öppnande och fastställande av dagordning

 

Kalle förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning godkändes. Mötet inleddes med en allmändiskussion för att ta tillvara Kristers närvaro en kort stund. Därefter återgick mötet till ordnade former utan Kristers närvaro. Protokollet justeras av Pelle .

 

2.            Överlämning från gamla styrelsen - status

 

Till skall överta kassörsuppdraget efter Lilian. Till behöver få händerna på nödvändiga undertecknade protokoll för att bli godkänd av plusgirot. Till tar ansvaret för detta.

 

3.      Medlemssituation och ekonomi

 

Vi har c:a 125 medlemmar i senITel. och c:a 39.000:- på kontot. Telias bidrag för året är inkommet.

 

4.            Summering av och erfarenheter från årsmötet

 

Den allmänna formen för mötet behålls. Sättet att ej genomföra omröstning då det av situationen var uppenbart vilket beslutet skulle komma att bli och bara köra omröstning då det är sakligt motiverat, så som gjordes under årets möte, tycks ha fungerat utan negativa effekter eller synpunkter varför detta blir regel för kommande möten.

 

5.            Verksamhetsplanering

 

Årsmötets beslut rörande de motioner (skärmkalibreringsprogram och Vista) som föreslagits av Kurt Åberg skall nu verkställas och Pelle tar ansvaret för att Kurt triggas.

 

SenITels 10- års jubileum skall uppmärksammas på följande sätt:

(avslöjas inte här ännu) 

 

En webbkamera har inköpts till datorn på Tekniska Museet för att ha en acceptabel bildöverföring till Göteborg vid de tillfällen föredrag blir aktuella. En utökning av minne kommer sannolikt att behövas då Vista skall in i datorn på TM.

 

Enar noterade i sammanhanget att man i Göteborg gärna fjärranslöt till torsdagsmötena i Stockholm vid de tillfällen det var lämpligt.

 

6.         Övriga frågor

 

Inga sådana fanns.

 

7.         Nästa möte

 

            Ett fysiskt möte kommer att hållas till hösten. Nätmöten hålls vid behov.

 

8.                  Mötets avslutning

 

Kalle förklarade mötet avslutat och alla gick hem till sitt utom Enar som redan var hemma.

 

 

 

Vid protokollet             Justeras

 

Karl-Erik Eriksson                    Pelle Carlson