senITel

 

Protokoll vid styrelsemöte nr 3-09

 

Tid: 2009-10-22                                Plats: Tekniska museet

 

Närvarande:        Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson (via mobil), Björn Ståhl,
Krister Björnsjö, Till Mayer, Pelle Carlson, Johan Martin-Löf,
Göran Roos

 

Ej närvarande:    Kjell Rydberg, Kjell Markström

 

 

1.            Öppning av mötet och fastställande av dagordning

Kalle hälsade alla närvarande välkomna. Dagordningen godkändes.

2.            Medlemssituation och ekonomi

Vi har för närvarande 131 betalande medlemmar och 2 hedersmedlemmar. Ekonomin är god, kassan uppgår till c:a 27 000 kr.

3.            Uppföljning av verksamheten

3.1       Ev. restpunkter från årsmötet

Inga kvarstående punkter finns.

 

3.2       Övrigt

Inget att notera

 

4.            Verksamhetsplanering

4.1       Programansvarig
Krister har meddelat att han inte längre kan verka som programchef på ensam hand. Beslutades att skapa en programkommitté om tre personer med Krister som sammankallande. Kalle kollar med tänkbara aspiranter utanför styrelsen.

 

4.2       Förslag till programpunkter på torsdagsmötena

Krister kollar möjligheterna att få till stånd ett besök hos FRA den 19 november då vi är husvilla.

 

Krister kollar också upp möjligheterna till ett besök på vår granne Riksidrotts-museet. Till våren ska vi försöka få någon från Microsoft att komma och tala om Windows 7.

 

4.3       Eventuella inköp

Göteborg har f n inga behov.

 

Till Stockholm ska Windows 7 köpas in, antingen som uppgradering på befintllig dator eller som inköp av ny stationär dator med W7. Pelle undersöker bästa alternativ.

 

Photoshop Elements 8 är intressant att köpa in. Beslutades att konsultera Kurt Åberg för utvärdering, inköp och installation.

 

5.            Övriga frågor

Förberedelse och genomförande av 2010 års årsmöte kommer att följa samma tågordning som i år. Detaljer kring detta tas upp senare.

 

6.            Nästa möte

På nätet vid behov.

 

 

 

Noterat av                                             Justeras

 

 

 

 

Björn Ståhl                                           Karl-Erik Eriksson