senITel

 

 

Protokoll vid styrelsemöte nr 4-04

 

Tid: 2004-12-09                    Plats: Tekniska museet

 

Närvarande:             Karl-Erik Eriksson, Björn Ståhl, Lilian Norrman, Pelle Carlsson,

Ingemar Nevelius, Bo Zetterberg, Johan Martin-Löf

 

 

1            Mötets öppnande och fastställande av dagordning

 

Kalle förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning antogs utan ändringar.

 

2                    Sammanfattning av tidigare informella styrelsemöten

 

Följande inköp har godkänts och genomförts:

·        Photoshop Elements 2.0

·        Trådlös mikrofon och högtalare

 

3            Medlemssituation och ekonomi

 

Antalet medlemmar är nu 88 st. Påminnelse gick ut i höstas till dem som ännu inte hade betalat medlemsavgiften. Drygt tio av dessa har inte reagerat på påminnelsen vilket tolkas som att de inte vill vara kvar i föreningen.

 

Ekonomin är god.

 

4            Planering av framtagande av handlingar till årsmötet:

 

4.1             Agenda

Björn svarar för att ta fram förslag till dagordning baserat på stadgarna.

 

4.2            Verksamhetsberättelse

Björn gör ett förslag och sänder ut på remiss till styrelsen.

 

4.3            Resultat- och balansräkning samt revision

Lilian sammanställer den ekonomiska redovisningen.

 

4.4            Budgetförslag

Förslag till budget för 2005 togs fram av mötet. Lilian svarar för att sammanställa förslaget i samråd med Björn.

 

4.5            Eventuellt behov av stadgeändring

Inget behov definierat.

 

4.6            Tidsplan

Årsmötet pågår på nätet mellan 1 – 28 februari.

 

Årsmöteshandlingarna inkl kallelse och valberedningens förslag ska finnas på hemsidan den 16 januari.

 

Verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning ska vara revisorerna tillhanda senast 16 januari. Revisorernas rapport bör vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

 

Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet startar, d v s 11 januari. Påminnelse om årsmötet och motioner ska finnas med i månadsbrevet för december (Kalle). Detta distribueras tidigt i januari.

 

5            Regler för deltagande och röstning i årsmötet

 

Alla medlemmar som har access till Forum är per definition deltagare i årsmötet.

 

6          Övrigt

 

6.1             Förslag

6.2               

6.1.1            Låda på magen (Neve)

Förslaget gäller inköp av en trådlös högtalaranläggning. Inköp är gjort efter det att förslaget lades fram. Se även pkt 2.

 

6.1.2            Strategi för uppgradering (Neve)

Diskussion om strategi/taktik för uppgradering av datorinnehavet tas upp med medlemmarna på ett torsdagsmöte tidigt på det nya året. Ett alternativ till att skaffa ytterligare en stationär PC kan vara att köpa en bärbar. Nuvarande dator behålls ”i befintligt skick”.

 

6.1.3            Forum för styrelsen (Neve)

Förslaget gäller en ”partition” av Forum tillgänglig enbart för styrelsen. Avsikten är att det ska vara möjligt att gemensamt ta fram arbetsdokument, t ex torsdagsmötenas programpunkter.

 

Beslutades att programutkastet läggs upp på servern utan länk till hemsidan, bara styrelsen ska känna till denna URL. I övrigt använder vi tills vidare e-mail.

 

6.2            Övriga frågor

 

Inget.

 

7          Nästa möte

 

Konstituerande möte som arrangeras av den nya styrelsen.

 

8                    Mötet avslutas

 

Kalle förklarade mötet avslutat.

 

Noterat av                                                      Justeras

Björn Ståhl                                              Karl-Erik Eriksson