senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 4-07

 

Tid: 2007-11-15                      Plats: Tekniska museet

 

 

Närvarande:        Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson (via telefon), Björn Ståhl, Krister Björnsjö, Till Mayer, Pelle Carlson, Johan Martin-Löf, Göran Roos

 

1.                 Öppning av mötet och fastställande av dagordning

 

Kalle hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning accepterades.

2.                 Medlemssituation och ekonomi

 

Vi har i dag 122 medlemmar.

 

10-årsjubileet kostade c:a 12 000 kr, alla utgifter är betalda. Kassabehållningen är just nu drygt 27 000 kr. Kända större utgifter är 3 000 kr i bidrag till en bärbar dator för Göteborgsavdelningen.

 

3.                 Uppföljning av verksamheten

                 

3.1              10-årsjubileet

En jubileumsskrift har getts ut. Både Stockholm och Göteborg har firat med att göra utflykter på respektive håll. Alla medlemmar har fått en TIA-lott (antalet miljonärer i medlemskåren är trots detta oförändrat). Stort tack till Pelle som har dragit en stor del av lasset i samband med firandet.

 

3.2       Inköp

Beslutades att avsätta 3 000 kr till en bärbar dator i Göteborg.

 

Inför uppgraderingen till Windows Vista i S-datorn krävdes mer RAM-minne och en ny hårddisk, 2 000 kr avsattes för detta. Eventuellt kommer grafikkortet att behöva bytas ut eftersom Vista klagar på det befintliga.

 

3.3       Övrigt

Kalle konstaterade att han känt en stor trygghet i att se att verksamheten löpt på så bra när han under en stor del av året har befunnit sig ”off side-position”.

 

Göran talade om att senITel har ett gott och stadigt anseende inom TF. Enligt Enar tuffar verksamheten i G på bra och har expanderat något.

 


4.                 Verksamhetsplanering

 

4.1       Lokaler

Krister har bokat klassrummet för hela 2008. Några få gånger kommer det dock att vara upptaget av annan verksamhet. I G är det helt OK med nuvarande lokaler.

 

4.2       Årsmötet

Årsmötet planeras att genomföras i början av februari – definitiv tid spikas senare.

                                                                     

Följande uppgifter delades ut:

·        ekonomisk redovisning                    Till

·        kontakta valberedningen                 Kalle

·        verksamhetsberättelse                     Björn

·        budget                                            Kalle & Björn

·        tidplan                                            Pelle

·        dagordning                                     Björn

·        kallelse                                           Pelle

·        lägga upp materialet                        Pelle

 

4.3              Övrigt

Inget noterat.

 

5.                 Övriga frågor

 

Inget noterat

 

6.                 Nästa möte

 

Hålls via nätet vid behov. Fysiskt möte spikas senare.

 

 

 

Vid protokollet                         Justeras

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Björn Ståhl                                          Karl-Erik Eriksson